02-04-10

Even sharia in België

Sharia4Belgium

Deze week riep de website Sharia4Belgium de moslims op om een lezing door Benno Barnard aan de Universiteit Antwerpen (UA) te verhinderen.

Iedereen die deze oproep leest en verder bij de pakken blijft zitten zal ondervraagd worden op Yaum Al Qiyaama. "Wat heb JIJ gedaan ter verdediging van je geloof?!?

Laten wij als moslims dit zomaar begaan of beantwoorden wij deze zuivere provocatie met een scherpe tong...?

Bekijk alvast hoe onze moslimbroeders in de Verenigde Staten zulke "gasten" aanpakken.

Bedoelde website, die oproept tot geweld, werd na het incident snel van het web gehaald. Ik heb er geen problemen met dergelijke websites geblokkeerd worden zolang dat in alle openheid en onder democratische controle blijft plaats vinden (de wil van het volk). Het is natuurlijk naiëf te veronderstellen dat dergelijke blokkering het moslimfundementalisme een halt zal toeroepen. Gezien de econmische crisis valt zelfs te verwachten dat het moslimterrorisme zal toenemen (jonge langdurige werkloze moslims). Een bijkomend element in dat opzicht is de mislukte integratie van moslims in onze samenleving. Het naast elkaar leven werkt aan beide zijden een radicalisering in de hand die vroeg of laat zal ontbranden. De stap naar het fundamentalisme kan door het wederzijds onbegrip gekatalyzeerd worden. Het wordt bang afwachten totdat België met een "Theo van Gogh"-moord geconfronteerd zal worden.

Met fundamentalisten valt niet te praten. Toen de website nog online was, kon ik bvb. volgend document downloaden: Democratie is de Werkelijke Essentie van Ketterij, Polytheïsme en Dwaling. Of grosso modo genomen, democratie is de wil van het volk en gezien de wil van het volk de goddelijke wil voorafgaat, is democratie in strijd met de leer van de islam. Bijgevolg: alles wat niet overeenkomstig de islam plaats vindt dient tegengewerkt of verboden te worden. Toen een onthutste omstander bij de moord op Theo van Gogh uitriep "Dit kan toch niet, dit kan je toch niet maken.", antwoordde de moordenaar Mohammed Bouyeri bedaard: "Dat kan ik wel en dan weten jullie ook wat je te wachten staat."

Hoe moet het verder? Fundamentalisme is een mondiaal probleem. Ontkenning van de mensenrechten ook. Hopelijk begint men in te zien dat producten consumeren die in dergelijke landen gewonnen of gemaakt worden, het fundamentalisme blijven voeden. In die zin kan de burger het fundamentalisme in te wereld helpen tegengaan door milieubewust met energie en consumptie-producten om te gaan. Op lokaal vlak moet bugerzin in plaats van egoïsme gestimuleerd worden. Met elkaar leven moet aangemoedigd worden in plaats van naast elkaar te leven. Ik zou zeggen, schakel met zijn allen jullie TV uit en ga massaal naar voorstellingen, ontmoetingsavonden, en dergelijke meer. Met zijn allen samen kunnen we weerwerk leveren.20:29 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: vrijheid, fundamentalisme, sharia4belgium, vrijdenker, sharia |  Facebook |

03-02-10

Reus verbrandt zich aan vurige vos

Vuurvosje

De groei van de browser Firefox baart Microsoft zorgen. Een browser is het venster op het internet (op de digitale wereld). Een zevental jaren geleden keek nog meer dan 90% van de internetgebruikers door de bril (IE: Internet Explorer) van deze gigant. Enkele 'vrijbuiters' die zich zorgen over de dominantie van dat bedrijf maakten, begonnen met veel enthousiasme een nieuwere versie van Netscape te ontwikkelen. Hun nieuwe creatie Firefox vond onmiddellijk bijval ondanks de tegenkantingen van het groot kapitaal (in casu de banken) en de overheden. "Vrijheid" wordt door deze lui altijd met een scheef oog bekeken.

Aanvankelijk vond Firefox veel bijval bij vooral technisch onderlegde mensen. Dat was niet zo verwonderlijk. De browser werkte stabieler, voldeed aan de internationale standaarden en kon gemakkelijk aangepast worden. Menig hobbyist maakte zelf een invoeg-toepassing (plugin) en iedereen kon inkijken hoe de browser in elkaar stak. Na een tijdje begonnen de banken in te binden en liet ze toe dat homebanking met Firefox toegelaten werd. Langzamerhand groeide in de geesten het besef dat het eigenlijk wel elementair was dat de gebruiker kon kiezen door welk venster of bril hij/zij het internet wilde bekijken. De websites "enkel met Internet-Explorer te bekijken" verdwenen één voor één. (Veel steden en gemeenten hadden zich aan die praktijk schuldig gemaakt en zo jarenlang een deel van hun burgers uitgesloten).

browser_share_0109_0110

ars_browser_share_0109_0110

Bovenstaande grafieken tonen het gebruik van de browsers op wereldschaal en het browsergebruik van de bezoekers van de technische website Ars Technica. Op wereldschaal gaat IE van jaar tot jaar achteruit. (Ongeveer 20% in 5 jaar tijd). Zelfs al slaagt Microsoft er in zijn browser technisch beter dan die van de anderen te maken, toch zullen meer en meer mensen hem links laten liggen omdat ze zich zorgen maken omtrent de dominantie (en vooral de arrogantie en de intimidatie) van deze kapitalist.

Bij de bezoekers van Ars Technica (mensen die in technologie geïnteresseerd zijn) heeft de Microsoft-bril al meer van zijn pluimen verloren. Dat deze tendens zich op wereldschaal niet heeft voltrokken is logisch omdat de modale gebruiker meestal niet weet dat er alternatieven zijn, niet weet hoe hij ze kan installeren en zich waarschijnlijk niet bewust is van het feit dat Microsoft er alles aan doet opdat de gebruikers het niet zouden gaan proberen (Domgehouden klanten blijven trouwe klanten). Door het gebruik van de alternatieve browsers Firefox, Chrome, Safari, Opera, ... verliest Microsoft een deel van zijn greep op het internet en doet deze wereldveroveraar vanzelfsprekend pijn.

FirefoxGirl

Firefox is ontstaan uit de bezorgdheid dat de kapitaalkrachtige concerns het internet gingen bepalen (oa Microsoft die zijn normen begon op te leggen en gebruikers uitsloot die geen Microsoft-producten gekocht hadden). Om het gevaar van monopolisering (en Big Brother-toestanden) tegen te gaan is het nodig dat de burger de technologie van het internet in handen krijgt. Firefox is al één succes. Hopelijk valt deze technologie (kennis) binnen afzienbare tijd onder de volledige controle van de mensen zelf. Dat zal een harde strijd worden, daar Microsoft op grote schaal patenten aan het nemen is opdat de burgers niet vrijelijk meer aan deze technologie zouden kunnen werken. Toch blijf ik optimist. Zegt het spreekwoord niet: "boer pas op je ganzen, als de vos (firefox) de passie breekt"?


20:47 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: vrijdenker, firefox, digitale vrijheid, vrijheid, browser, kapitalisme |  Facebook |

12-04-09

Door een olifant in het kruis gepakt!

AparteStoelenVoor Moslimas
Het stadsbestuur van Rotterdam reserveerde vijftig stoelen op de voorste
balkonrijen van theater Zuidplein voor moslima's. De Rotterdammers argumenteren dat “Volgens onze westerse waarden is de vrijheid van mensen om hun bestaan naar eigen opvattingen te leven een groot goed”.

Twee grote woorden: Westerse Waarden en Vrijheid.

Het is een moreel pantser waarachter je altijd kan verschuilen. Het is een kansel van waaruit je in alle gemoedsrust onrecht, moord, onderdrukking, honger en ellende over de aarde kan uitzaaien. Anderen inspireren zich op deze techniek en plaatsen zich op analoge sokkels om eenzelfde aard van misdaden met overeenkomstige argumenten te legitimeren. God, Allah, de Westerse Waarden, de Vrije Markt, ... het zijn in wezen beroepsmisdadigers.

Het wordt tijd dat mensen in overeenstemming met elkaar gaan uitstippelen hoe ze met elkaar willen samenleven. Of ze überhaupt wel met elkaar willen gaan samenleven? Ik denk niet dat een meerderheid van de bevolking hier wil samenleven met mensen die er een opvatting op na houden dat vrouwen tweederangswezens zijn. We zijn erfgenamen van de Verlichting geworden. In zeer veralgemeende termen valt het gedachtegoed van de Verlichting in “Gelijkheid, Broederschap en Vrijheid” samen te vatten.

Velen maken de fout door slechts één woord van deze slogan te gaan gebruiken. In naam van de “Vrijheid” ... Dat is een verkrachten van deze filosofie. In de filosofie van de Verlichting zijn Gelijkheid, Solidariteit en Vrijheid in elkaar verstrengeld. Vrijheid hangt vast aan Gelijkheid en Solidariteit. Onbegrensde vrijheid is een waarde die de consumptiemaatschappij tracht voor te spiegelen. Men verdoezelt snel dat de vrijheid van de ene soms de onvrijheid van de andere impliceert.

Als moslima's gereserveerde stoelen krijgen, waarom krijgen moslims dan geen voorbehouden plaatsen? Als moslims die krijgen, waarom krijgen joden, christenen, vrijdenkers, ... dan geen voorbehouden plaatsen? Gaan we naar een apartheidsregime of willen we samenleven?

Gelukkigerwijze getuigden de moslima's meer verstand dan het stadsbestuur van Rotterdam te hebben: ze maakten van de vrouwenstoelen geen gebruik.

HomoOlifant

Het conservatieve katholieke gemeenteraadslid Michal Grzes voelde zich door deze olifant in het kruis gepakt ... Je zou het voor minder gaan uitschreeuwen!


10:42 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, moslims, verlichting, homofobie, vrijheid, waarden |  Facebook |

23-01-09

Pastoor Obama

Obama

Ik nam de tekst door die Obama bij zijn eedaflegging als nieuwe president uitsprak. Hij sprak woorden van hoop op een betere samenleving uit. Dat lijkt mij een kenmerk van goed leiderschap te zijn. Een leider dient hoop aan te wakkeren. Hoop is het cement waarmee een betere maatschappij gebouwd kan worden.

Obama is een christelijk gelovige. Het is een conditio sine qua non om president van de Verenigde Staten te kunnen worden. Een bevolking die hoofdzakelijk christelijk is zal waarschijnlijk wel meer affiniteit voor een christelijk gelovige president hebben dan voor een andere. Als niet-christelijk gelovige heb ik daar geen problemen mee. Ik ergerde mij wel aan het feit dat zijn toespraak op bepaalde momenten de weg van een christelijke preek insloeg.

Ik haal enkele zinnen uit zijn “preek” aan:

“Wij blijven een jonge natie, maar zoals de Bijbel zegt: de tijd is gekomen om het kinderlijke achter ons te laten. De tijd is gekomen om onze blijvende geest weer te bevestigen, om onze betere geschiedenis te kiezen, om dat kostbaar geschenk, dat nobele idee uit te dragen dat van generatie op generatie is doorgegeven: Gods belofte dat alle mensen gelijk zijn, dat alle mensen vrij zijn en dat alle mensen de kans moeten krijgen om het geluk dat hen toekomt na te streven”.

Heeft God dat beloofd? En zo ja, waarom hebben de godsdiensten dat al die jaren al anders in de praktijk gebracht? Was de vrouw niet ondergeschikt aan de man? Werden de andersdenkenden niet grondig vervolgd? Stond de clerus en de adel niet dichter bij God dan het plebs? Ik vrees dat onze brave man hier de ideeën van de Verlichting verward met de citaten van de Bijbel.

“We zijn een natie van christenen en moslims, joden en hindoes, en ongelovigen”.

Ik had hier liever “niet godsdienstige mensen” gehoord dan ongelovigen. Ik weet niet of er echt ongelovige mensen bestaan. Ik geloof toch in ieder geval, dat door aan een betere wereld mee te werken, je effectief je steentje tot die betere wereld bijdraagt.

“Ten aanzien van de moslimwereld willen we een nieuwe aanpak, gebaseerd op wederzijdse belangen en wederzijds respect”.

Ik vind “de moslimwereld” een ongelukkige woordkeuze. Het versterkt de polariteit “wij, de christenen - de anderen, de moslims”. Gaan we wereld in twee gebieden opdelen? En wat met de “jodenwereld”, de “hindoewereld”, enz...

“Dat is de bron van ons zelfvertrouwen, het besef dat God ons oproept om onze onzekere levensbestemming vorm te geven. Dat is de betekenis van onze vrijheid en ons geloof”.

Ons geloof? (Toch niet het mijne ...) Welk geloof? En wie hoort die roep van God? Mijnheer de president, weet je dan niet dat je God niet nodig hebt om je onzekere levensbestemming vorm te geven? En als je dat niet beseft, kijk dan eens naar de levensbestemming die sommige gelovigen aan hun leven gegeven hebben. Was de levensbestemming van je voorganger Bush ook door God ingegeven? En riep de republikeinse running-mate Sarah Palin niet dat zij zich door God geroepen vond om de wereld met vuur en zwaard van de schurkenstaten te verlossen?

“Laat de kinderen van onze kinderen zeggen dat wij weigerden om deze reis te beëindigen toen we op proef werden gesteld, dat we niet terugkeerden of struikelden, en dat we, met de ogen naar de horizon gericht, en met Gods genade, dat grote geschenk van de vrijheid hebben uitgedragen en veilig hebben overgeleverd aan de toekomstige generaties”.

Dat grote geschenk van de vrijheid, mijnheer de president, is het werk van vele generaties mensen geweest. Dat is niet het geschenk van God geweest. Herinner je trouwens niet dat Adam en Eva uit zijn paradijsje verdreven werden omdat zij van de geestelijke vrijheid geproefd hadden? Vrijheid is het grote geschenk dat de mensheid aan zichzelf geschonken heeft.

Mijnheer de President, ik geloof in de hoop die je je burgers voorhoudt. Ik wens je het beste toe en dat je moge slagen in je streven. Verlaat je niet teveel op God, die smeerlap zal het niet nalaten je af en toe te laten struikelen. Denk er dus aan, als je weer met tegenslagen geconfronteerd wordt. Roep dan “Godverdomme! Laat mij mijn werk doen, verdomde Rotzak!”. En zie, wees er zeker van, dat gebed zal je deugd doen, mijnheer de President. Ga in vrede, mijnheer de President, je weg is nog lang.


 

19:53 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: pastoor obama, vrijdenker, vrijheid, preisent, obama |  Facebook |

25-03-08

DocumentFreedomDay

Dfd_banner_468x60
 
Verschillende organizaties die zich bezig houden met vrijheid van digitale documenten hebben woensdag 26 maart tot DocumentFreedomDay uitgeroepen. Waar gaat dat eigenlijk over?
gnome

De meesten van jullie werken waarschijnlijk met een Windows-computer. Waarschijnlijk hebben jullie er nooit bij stilgestaan dat er nog andere computersystemen bestaan. Wie vandaag de dag een winkel binnenstapt om een computer aan te schaffen, krijgt er stilzwijgend een Windows-systeem op geïnstalleerd. De klant betaalt er goed voor en daarmee is de kous af. Ook voor de verkopers van computers is het winstgevender slechts één systeem aan te bieden. Een aantal besturingssystemen is gratis te krijgen. Het spreekt vanzelf men liever geen gratis besturingssytemen verkoopt, aangezien op dergelijke systemen geen grote winstmarges genomen kunnen worden. Kassa. Kassa.
 
full-h-lockup-300x118_0

Dat zou allemaal geen probleem betekenen ware het niet dat in de loop der tijd één firma, namelijk Microsoft, het monopolie van de besturingssytemen verworven heeft. Velen beginnen nu het gevaar van dat monopolie van één multinational in te zien. Deze firma bepaalt éénzijdig welke vorm jullie bestanden krijgen. Niemand krijgt daar inspraak in. Om deze bestanden te kunnen gebruiken is men natuurlijk afhankelijk van Microsoft. Als Microsoft een nieuwere versie van een systeem uitbrengt, dan gebeurt het wel eens dat je met je oud programma, de nieuwere bestanden niet meer kan openen. Je wordt verplicht een nieuw programma aan te schaffen. Kassa. Kassa. Met andere woorden, men wordt als gebruiker afhankelijk van Microsoft. Een individu zal daar wellicht minder wakker gaan van liggen, maar voor een overheidsinstantie ligt dat moeilijker.
openoffice_logo

Om die afhankelijk van eender welke firma weg te nemen, werden een aantal Open Document Formaten uitgedacht (ODF). De Belgische overheidsdiensten zullen daar oa. dit jaar al gebruik beginnen van te maken. Dat zint natuurlijk de multinational Microsoft niet! Microsoft boycot deze open standaarden en zo komt het dat velen van jullie waarschijnlijk nog geen ODF-documenten op jullie computer kunnen verwerken. (Mensen met een Mac of die met Linux werken, of diegenen die met OpenOffice onder Windows werken, kunnen dergelijke documenten zonder problemen verwerken).
thunderbird_large

Om de problematiek van de vrijheid van documentengebruik aan de orde te brengen, heeft een alliantie met leden zoals Adobe, BBC, EDS, EMC, GNOME, Google, IBM, Intel, KDE, Novell, Oracle, Red Hat, Software AG, Sun Microsystems, ... de dag DocumentFreedomDay in het leven geroepen. Sta voor vrijheid in de cyberwereld! Gebruik ODF-documenten.
ubuntu_text_logo


21:40 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: documentfreedomday, odf, linux, ubuntu, vrijdenker, vrijheid |  Facebook |

20-02-08

Vrije lucht in zicht

MensageDelComandanteEnJefe
Fidel Castro liet dinsdag weten dat hij zou aftreden. Ik nam een snapshot van de website van zijn partij. Wordt deze aankondiging een historische gebeurtenis? Of blijft het regime de teugels in handen houden? Het land heeft te kampen met een grote armoede en voedseltekort. Het handelsembargo van de Verenigde Staten houdt het land in een wurggreep. Uncle Sam had er alle belang bij dat er geen welvaart op Cuba zou komen. Ondanks alles beschikken de Cubanen over vrij goede medische zorg en hebben genieten ze degelijk onderwijs. De andere kant van de medaille is de grote armoede, de beknotting van de (bewegings)vrijheid, de censuur en de politieke willekeur eigen aan een dictatuur.

Hopelijk kunnen de Cubanen zonder bloedvergieten het beleid omkeren en vinden ze de weg naar meer vrijheid. Laat ons aan de andere kant hopen dat ze hun gewonnen vrijheid naar waarde zullen weten te schatten ... maw. dat ze echte menselijke behoeften gaan cultiveren in plaats van louter materiële "behoeften" gaan nastreven. Consumptiedrang is een dwang. Meer en meer kunnen wij hier, in onze "vrije streken", vaststellen hoe gezondheid (toch een menselijke behoefte, dacht ik) ondergeschikt wordt gemaakt aan de vuile lucht (smog) van de economische behoeften. Denk eraan, Cubanen!
 
NoPermitasALosOpresoresDirigirElMundo


Oorlog

Ooit hebben mannen met wapens en leugens
het vuur van een land uitgedoofd.
Ze kwamen langs de zee die niet van hen was
en streken neer op de grond die niet van hen was
en vlogen in de lucht die niet van hen was
en streden tegen de vijand die niet van hen was.

Rodrigo Fuentealba (1972)

19:41 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: cuba, vrijheid, vrijdenker, rodrigo fuentealba, aftreden, castro |  Facebook |

16-02-08

"Vrije" meningen

Jyllands-Posten
 
De Deense inlichtingendienst pakte deze week twee Tunesiërs en een Deen van Marokkaanse afkomst op omdat zij een plan, om de 73-jarige tekenaar Kurt Westergaard te vermoorden, beraamd zouden hebben. Zijn "Muhammed-tegninger" zetten in 2005 wereldwijd kwaad bloed bij fanatieke moslims. Als reactie op het moordplan drukten de drie grootste kranten van Denemarken opnieuw een spotprent van de profeet Mohammed af. De kranten wilden hiermee hun steun voor de vrijheid van meningsuiting illusteren. Als reactie op het publiceren van deze cartoons begonnen enkele jongeren amok te maken. De plaatselijke imam riep op de baldadigheden stop te zetten.

Ik surfte naar de Deense krant Jyllands-Posten om deze "ergerniswekkende" prenten te gaan bekijken. Ik nam een afbeelding van de website van Jyllands-Posten omdat de compositie typisch is voor de negatieve beeldvorming omtrent de moslims. Het lijkt alsof de imam hevig fulmineert tegen de cartoon aan de rechterzijde. De imam wordt letterlijk "gedragen" door protesterende gelovigen en gesluierde vrouwen in burqa's. Dat lijkt me een schoolvoorbeeld hoe de media bijdragen tot de negatieve beeldvorming over de moslims.
 
OpenNetBlog
 
De vrijheid van menigsuiting dienen we te koesteren als een zeer belangrijk goed. In vele landen wordt zelfs het internet geblokkeerd (Op de blog : http://opennet.net/blog/ kun je daaromtrent interessante gegevens terugvinden). Opmerkelijk is het selectieve stilzwijgen in de media en de politiek rond het benotten van de vrije meningsuiting. Van zodra het land enige economische betekenis heeft, wordt de berichtgeving over het benotten van de vrije meningsuiting gesmoord. China is er een sprekend voorbeeld van, de middeleeuwse staat Saoedi-Arabië een ander. Er kan niet genoeg gewezen worden op het aandeel die de  Saoediërs hebben in het tot stand komen van het integrisme in de moslimlanden. In Saoedi-Arabië wordt de zeer dogmatische leer van het wahhabisme  beleden (De lezer die geïnteresseerd is in de evoluties van de stromingen in de islam, wil ik "De ziekte van de islam" van Abdelwhahab Meddeb - Uitgeverij Pelckmans aanraden). Door hun economische invloed en dus gesteund door de Verenigde Staten blijven deze arabieren olie op het vuur van de haat gieten. Vrije menigsuiting, daar ga ik voor, voor een juist beeld op de  wereld nog meer. Welke is de zin van de "vrije" meningsuiting als je  slechts met éénzijdige informatie je mening kan vormen?

Een god die beledigd kan worden is geen god. Dat mensen bereid gevonden worden om mensen om te brengen die hun god beledigd zouden hebben, wijst op andere beweegredenen. Dat kinderen opgeleid worden om zelfmoord-acties te ondernemen, laat zien dat  criminelen de touwtjes in handen hebben . De islam is een gewillig masker dat  deze schurken de wereld voorhouden. Door deze schurken te gaan ontmaskeren gaan we beter de vrijheid van meningsuiting dienen, dan door het publiceren van provocerende plaatjes.

11:50 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: vrijdenker, islam, jyllands-poste, mohammed, vrijheid, saoedi-arabie |  Facebook |

11-10-06

Dardo Sebastián Dorronzo

Eén van mijn favoriete websites is de website LoQueSomosLoquesomos: “Partidarios de la Libertad de Comunicación” – Aanhangers van vrijheid van communicatie. Soms denken we vrij te zijn (dat wil de reclame ons vooral doen geloven, maar zij prediken enkel afhankelijkheid van het merk dat ze voorstaan), maar onze ‘onvrijheden’ zijn talrijk (denk maar aan de consumptie-dwang). Anderen zijn er op uit om op slinkse wijze die vrijheid te gaan manipuleren. (Het Vlaams Blok pakte jaren geleden met de slogan “Wij zeggen wat U denkt” uit. Dat valt te lezen als “Wij zeggen wat U moet denken” En als jullie niet denken wat wij zeggen, dan ...). Voor wie deze tekst leest is wellicht het internet, het bloggen zijn grote onvrijheid! Is het al dwangmatig gedrag geworden of kun je nog zonder? De website Loquesomos eindigt consequent hun voorstelling “Wie zijn wij? met “Leg nu je computer af en ga de straat op, ga naar het leven om te leven”.

Op deze website trof mij het verhaal van de verdwenen journalist en dichter Dardo Sebastián. Het verhaal speelt zich een dertigtal jaren gelden in Argentinië af. Generaal Jorge Rafael Videla had er op 24 maart 1976 middels een gewelddadige coup Isabel Perón van de presidentiële stoel gestoten. Het werden 6 jaren van geweld, moord en onderdrukking. Er werd geen vrije meningsuiting getolereerd en de tegenstanders van het regime “verdwenen” (dwz. gefolterd, vermoord of levend uit een vliegtuig gegooid). En dan te bedenken dat vele Vlamingen sympathieën voor dergelijke fascistische toestanden hebben!

Dardo Sebastián Dorronzoro werd geboren op 14 juli 1913 (San Andrés de Giles in de provincie Buenos Aires). Hij was journalist, schrijver, dichter. Een vurig socialist. In zijn tekst ‘Declaración jurada’ – De eed, noemt hij zichzelf een dichter van de revolutie (un poeta revolucionario). Om dit slachtoffer van het fascistisch geweld te herdenken, heb ik een tweetal gedichten van hem vertaald. Ik publiceer eveneens de originele Spaanse tekst daar ik geen specialist in het vertalen van Spaanse teksten ben.

Op 25 juni 1976 werd Dardo in zijn huis in de wijk barrio La loma, Luján. ontvoerd. Zijn vrouw deed volgend relaas: Op 25 juni 1976, om 13 uur, klopten twee personen gekleed in burger, bewapend met machinegeweren, op de deur van ons huis. Toen ik opendeed, richtte ze een wapen op mij. Ze zeiden dat ze van de Federale Politie waren en met mijn man wilden praten. Ik riep hem en ze zeiden hem dat ze hem “een paar vraagjes”' wilden stellen. Mijn man nodigde hen uit plaats te nemen in zijn schrijfkamer, maar zij zeiden dat buiten beter was. Ze trokken hem toen direct naar buiten en sloten mij in huis op met een sleutel. Ik rende naar een raam om naar buiten te kijken, maar een man die voor ons huis stond bedreigde me met een machinegeweer en gebaarde me te zwijgen. Ik hoorde het geluid van (twee) auto's die mijn man meenamen en er snel vandoor gingen. Vanaf dat moment heb ik nooit meer iets vernomen, ondanks de oneindige hoeveelheid officiële stukken die bij de verschillende afdelingen van de Staatsveiligheidsdienst zijn gedeponeerd.

Argentinie portret Dorronzoro

EED

Het is niet enkel de maan noch de dauw noch het hemelsblauwe licht van de vogels, maar het kan evengoed een oude espadrille zijn, geheel verweerd, al bijna dood na het stappen naar fabrieken, steigers of op de harde en hete wegen in november. Nee, niet alles dat poëtisch is hoeft mooi te zijn.

Ik heb kerels gezien, grijs zoals de aarde aarde eet, ik heb ze hier gezien, in lompen vol vettigheid, kruipend, ik heb ze aangeraakt, hun ziel gestreeld en in engelen, vlinders en septemberwind veranderd. Want alles voordat het poëzie wordt dient door mijn hart te gaan om het dan naar bovenin te schreeuwen, in stemming met mijn ziel te brengen, mijn gezicht naar de hemel gericht. Alles dient door mijn bloed te gaan, door mijn beenderen, door mijn ademhaling, door het hart van mijn bloed.

Ja, ik ben een dichter, geen maker van mooie verzen. Ik ben een dichter die houdt van hen die liefde noch brood krijgen, van hen die weggaan zonder te zijn aangekomen, van hen die soms glimlachen, van hen die soms dromen, van hen die de moed vinden een geweer ter hand te nemen en te vertrekken om te gaan sterven voor het leven.

Om het kort te stellen. Ik was, ik ben en ik zal een dichter van de revolutie zijn. Boven mijn graf zullen zij een vuist opgang zien maken.

Declaración jurada

No es solamente la luna ni el rocío ni la luz celeste de los pájaros, puede también ser una alpargata vieja, toda agujereada, toda casi muerta después de andar fábricas, andamios o duros y calientes caminos de noviembre. No, no necesariamente todo lo poético debe ser bello.

Yo he visto horribles chicos grises como la tierra comiendo tierra, yo los he visto ahí, con sus andrajos y su mugre, reptando, y los he tocado, acariciado su piel y convertido en ángeles, en mariposas, en viento de septiembre. Porque todo antes de ser poesía debe pasar por mi corazón, darlo vuelta con el grito para arriba, colocarlo para el alba, cara al cielo. Todo debe pasar por mi sangre, por mis huesos, por mi respiración, por el corazón de mi sangre.

Pues yo soy un poeta no un hacedor de versos bonitos. Yo soy un poeta que ama a los que no tienen amor ni pan, a los que se van sin haber llegado, a los que a veces sonríen, a los que a veces sueñan, a los que a veces les crece un fusil en las manos y salen a morir por la vida.

En suma: yo he sido, soy y seré un poeta revolucionario.
Sobre mi tumba verán florecer un puño.

20060318GG_0039

De vrije mens

Er waren eens twee mannen in een kerker

Waarom ben je opgepakt? – vroeg de ene.

Omdat ik vrij ben – antwoordde de andere.

En wat is dat vrijheid?

De vrijheid bestaat niet, zoals de mens niet bestaat. Er bestaat slechts de verlangende mens en de vrije mens.

En wat betekent het een vrij mens te zijn?

De vrije mensen willen niet zeggen en niet doen, wat men zegt en doet.

En als ze je dwingen?

De vrije mens glimlachte.

Precies, zei hij, daar bevindt zich de kracht van de vrije mens. Niemand kan mij dwingen iets te zeggen of te doen wat ik niet wil.

Niettemin, zei de andere, voor het ogenblik, bijvoorbeeld, dwingen ze je niet bij de vrouw waar je van houdt te zijn.

En wie zei je – antwoordde de vrije mens – dat ik niet bij haar ben?

 

El hombre libre

Estaban los dos hombres en un calabozo.

¿ Por qué estás preso?- preguntó uno.

Porque soy libre- contestó el otro.

¿ Y qué es la libertad?

La libertad no existe, como no existe el hombre. Sólo existe el hombre hambriento y el hombre libre.

¿ Y qué es ser un hombre libre?

No decir y no hacer lo que los hombres libres quieren que uno diga y haga.

¿ Y si te obligan?

El hombre libre se rió.

Precisamente – dijo-, ahí está la fuerza del hombre libre. Nadie puede obligarlo a decir ni hacer lo que no quiere.

Sin embargo – dijo el otro-, ahora, por ejemplo, te obligan a no estar con la mujer que amas.

¿ Y quién te dijo – contestó el hombre libre- que no estoy con ella?

19:44 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: poezie, vrijheid, vrijzinnig, vrijdenker, dardo sebastian, argentinie |  Facebook |