13-02-10

Katten in zakken

Mujer_barbuda_ribera

Een Arabische ambassadeur had een huwelijk met een vrouw, een arts afkomstig uit een Golfstaat, geregeld. Bij de ontmoetingen die aan het huwelijk voorafgingen droeg zijn geliefde een nikab (gezichtssluier). De man kreeg ook enkele foto's van zijn toekomstige vrouw te zien. Toen de man zijn vrouw na het huwelijk wilde kussen, bleek zijn geliefde een baard te hebben en keek de vrouw bovendien scheel. De foto's bleken van haar zuster te zijn. De rechtbank had oren naar de klachten van de man en ontbond het huwelijk. In Vlaanderen zegt men: "Koop geen katten in zakken".

Enkele jaren geleden viel mijn oog op een schilderij van José de Ribera (Zie bovenstaande afbeelding). Het schilderij hing in de Casa de Pilatos (Sevilla). (Zijn gebruikelijke standplaats is echter het Hospital de Tavera in Toledo). Volgens historische gegevens zou bij de afgebeelde vrouw de baard vanaf haar 37ste jaar overvloedig beginnen groeien zijn. Ik dacht eerst een man met stevige borsten te zien (Nummer één van de cosmetische ingrepen bij mannen: borstverkleining). De suppoost verzekerde mij dat het wel een schilderij van een gebaarde vrouw betrof. Gezichtsbeharing bij vrouwen wordt als onesthetisch beschouwd. Onze maatschappelijke conditionering?

De kledij van de moslims blijft voor beroering in onze contreien zorgen. Fatima Zibouh (Ecolo) kreeg een zitje in de raad van bestuur van het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR). Haar sluier gaf onmiddellijk aanleiding tot commentaar. Volgens Ecolo zou de vrouw geselecteerd zijn op basis van competenties. Laat ons de vrouw op haar merites bekijken, anders vervalt ons oordelen tot veroordelen. Over de competenties van Brussels jeugdminister Evelyne Huytebroeck (Ecolo) ben ik dan weer minder te spreken. Blijkbaar legt Ecolo de lat in verband met competenties niet al te hoog.

Het CGKR trok deze week aan de alarmbel. Meisjes met een hoofddoek worden  volgens het CGKR vaak geweigerd bij stageaanvragen. Laat ons aannemen dat dat gegeven statistisch juist is. Het gegeven zegt echter niets over de oorzaak. Dat meisjes met een hoofddoek meer uit de boot vallen, heeft m.i. weinig te maken met vooringenomenheid tegen de islam, maar heeft eerder te maken met het feit dat in de moderne samenleving flexibiliteit op de werkvloer gevraagd wordt. Het CGKR leent zich vooral tot stemmingmakerij door het eenzijdig belichten van de problematiek. Gelijke kansen ontstaan daar waar mensen leren met elkaar samenwerken, niet daar waar ze tegen elkaar opgesteld worden.

Gezien onze heren en dames politici geen dringende maatschappelijke problemen te behandelen hebben (hun wedde en inkomen is hoog genoeg, hun werkzekerheid is verzekerd - worden ze niet herkozen, dan krijgen ze wel een goed betaalde job in de marge van de partij), hebben ze zich op het urgente probleem van de dragen van de boerka geworpen. (Als het regent in Parijs, begint het in Brussel te druppelen). De vraag is welk "probleem" die wet gaat oplossen. De wetgever dient er voor te zorgen dat de ene mens de andere niet gaat onderdrukken en dat iedereen die zich in vrijheid bedreigd voelt of beknot wordt bij een eerlijke instantie terecht kan. Welke kledij een mens aantrekt, daar dient onze verkozen elite zich eigenlijk niet mee te bemoeien.

12:02 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrijdenker, boerka, cgkr, jose de ribera, katten in zakken, katten, sluier, islam |  Print

10-09-09

Hoofddoek? Geen probleem!

BunnySluier

De sluierproblematiek heeft de laatste dagen het nieuws beheerst. Bovenstaande foto laat zien dat een hoofddoek of sluier  best wel aardig kan zijn! smiley1

Voltaire schreef "Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire". Ten opzichte van de islam en de andere godsdiensten neem ik een analoge houding aan. Alhoewel ik de islam als godsdienst verfoei, toch wil ik iedereen het recht gunnen zijn godsdienst in alle vrijheid te kunnen belijden. (Noot aan de lezer. Voltaire valt niet zonder kleerscheuren te citeren, want hij stelde ooit dat L'art de la citation est l'art de ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-même).

Het is bedroevend dat in deze discussie geweld werd gebruikt. Naast inbraak en vernielingen in de school, werden ook gebaren met snijbewegingen ter hoogte van de hals gemaakt. Zielig. Het dunne laagje beschaving dat loskomt. Met dergelijke "slaande" argumenten kan je moeilijk anderen voor je zaak gaan winnen. In essentie is het een flagrante schending op het recht van vrije meningsuiting omdat je de andere fysiek begint te intimideren. Nochtans werd overal "vrijheid" geschreeuwd.

Ik geloof niet dat de meisjes vrijwillig een hoofddoek gaan dragen. Ten eerste heb je de wens (of wil) van de ouders om hun kinderen in een bepaald geloof op te voeden. Alhoewel we vandaag de dag een algemene tendens naar een vrijere filosofische opvoeding kunnen vaststellen, is blijkbaar in de moslim-samenleving een tegenovergestelde beweging aan de gang. Het zou wel interessant zijn te weten waarom de idee van gelijkheid tussen man en vrouw de moslims niet kan aanspreken. Men kan toch geen vreedzame samenleving opbouwen waar de ene mens verhevener is dan de andere?

Ten tweede lees je in interviews met moslimmeisjes dat de sociale druk (van vooral de mannen) om een hoofddoek te dragen groot is. Het feit dat die meisjes niet in alle vrijheid kunnen bepalen al dan niet een hoofddoek te dragen, is dan weer geen argument dat kan gebruikt worden om een verbod op het dragen van een hoofddoek af te dwingen. Ten eerste hanteren wij het principe van het recht op vrije godsdienstbeleving en ten tweede wordt vandaag de dag de wens van de ouders om hun kinderen volgens bepaalde godsdienstige waarden op te voeden als legitiem beschouwd. Moslimouders kunnen dus gerust stellen dat aangezien er kinderen in Vlaanderen volgens christelijke, joodse en andere waarden opgevoed worden, zij evenzeer het recht hebben om hun eigen kinderen volgens islamitische waarden op te voeden.

sluier
Een meisje dat een hoofddoek gaat dragen geeft expliciet te kennen dat zij tot de moslim-gemeenschap behoort. Dat houdt in dat zich binnen die gemeenschap zal blijven ophouden en dat zij verder nog nauwelijks contact zal hebben van de andere culturen (in casu de Vlaamse cultuur). Ten eerste bezoeken moslimmeisjes geen gelegenheden (jeugdhuis, café, dancing, sportclubs, ...) waar ze met jongens van een andere cultuur contact kunnen maken of desgevallend een relatie kunnen aangaan. Deze opsluiting binnen de eigen cultuur is laakbaar, maar is anderzijds een courant gebruik dat zelfs in Vlaanderen nog niet algeheel uitgestorven is. Ik verwijs naar de Vlaamse zuiltjes waarin menigeen binnen zijn groot gelijk verder blijft leven.

Ik geloof niet dat er binnen een moderne maatschappij serieuze argumenten bestaan om het dragen van een hoofddoek (hoe verfoeilijk dat ik het dragen ervan ook vind) te verbieden. Anderzijds heeft een samenleving wel de plicht om zijn burgers goed onderwijs te verlenen. Het is in het belang van de maatschappij dat kinderen met een zo ruim mogelijke kijk op de wereld opgevoed worden en dat ze uitgebreid kennis kunnen nemen van de bestaande culturen, kunsten, wetenschappen en filosofieën. Het is op dat vlak dat de samenleving wat imperatiever zou mogen zijn als ouders bezwaar beginnen te maken dat hun kinderen in contact gebracht worden met zaken die strijdig zijn met hun geloof zouden zijn. De geschiedenis leert ons juist dat een verengde kijk op de wereld een ideale voedingsbodem voor geweld is. Het is daarom de plicht van de samenleving hier preventief te handelen en te stellen dat een ruime kennismaking van de wereld primeert boven de geloofskwestie. Immers het kennis nemen van, gebeurt in alle vrijheid. Er wordt niemand "verplicht" het gegevene als waarheid te gaan aanvaarden.

Verschillende mensen van over de gehele wereld hebben samengewerkt om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op te stellen. Deze waarden zouden jaarlijks tijdens de lessen aan bod dienen te komen en onderwerp dienen te zijn van discussie en uitdieping.

We kunnen dan slechts hopen de jonge mensen door die ethische waarden bezield gaan raken en dat ze de waarde ervan gaan inzien. Het heeft geen zin het dragen van een lap textiel te verbieden als men verder niets  onderneemt om de jongeren de ideeën en waarden van de Verlichting bij te brengen. Het is niet de hoofddoek die een moslima verhindert een ruimere kijk op de wereld te krijgen, het is aan de filosofische paardenbril die haar opgezet wordt, dat we moeten gaan werken.21:46 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, hoofddoek, sluier, islam, godsdienst, geloof, waarden, uvrm |  Print