21-08-11

God keurt pausbezoek af

vrijdenker, god, paus, pausbezoek, bliksem, bijgeloof

In Madrid diende de paus zijn toespraak tot de jongeren ongeveer 10 minuten te onderbreken als gevolg van een stevig onweer. Als dat geen duidelijk teken is, dat God de activiteiten van zijn adjudant afkeurt!

 

Dit voorval doet me denken aan de vermakelijke geschiedenis toen zowel katholieken als protestanten de wetenschappelijke bevindingen van Benjamin Franklin weerlegden. Donder en bliksem werden als een toorn van God gezien. Die toorn van God viel echter moeilijk te rijmen want zijn toorn trof vooral hoge gebouwen (kerken dus) en bijna nooit de huizen van ontucht en andere verderfelijkheden. Nochtans werden kerktorens ijverig met wijwater besprenkeld, werden lange rituele gebeden opgezegd of werd nu en dan een heks opgebrand om de toorn van den Here af te wenden. Verschillende klokkenluiders werden geëlektrocuteerd. Op een gegeven ogenblik werden in Duitsland binnen een tijdsspanne van 33 jaar bijna 400 toren beschadigd en 120 klokkenluiders gedood (ondanks de vele gebeden van de priesters). De wegen van God zijn werkelijk ondoorgrondelijk. In 1786 vaardigde het bestuur van Parijs een wet uit die het luiden van klokken bij onweer verbood omdat dat al verschillende doden had veroorzaakt.

In 1752 kon Franklin overtuigend aantonen dat de bliksem een elektrische ontlading vanuit een wolk was. Datzelfde jaar ontwierp Franklin een bliksemafleider. Voortaan kon men zich effectief gaan beschermen tegen blikseminslag. Helaas kaatste deze gedachte af op de harde religieuze schedelpannen. Donder en bliksem waren tekenen van God en het werd als goddeloos beschouwd zich tegen de toorn van God te willen wapenen. In Zwitserland, Frankrijk en Italië werden door de religieuze vooroordelen tal van bliksemafleiders van gebouwen verwijderd. Het plaatsen van een bliksemafleider werd als het uitdagen van God gezien.

In 1784 oordeelde rechtbank van St. Omer in vonnis (tegen de plaatselijke kerk) dat de inwoners een bliksemafleider op hun huis mochten plaatsen. (Advocaat in deze zaak was Robespierre). Het duurde nog vele jaren vooraleer de kerktorens met bliksemafleider uitgerust werden. Of anders gesteld, het duurde nog lang voordat het wetenschappelijk inzicht het religieuze vooroordeel verdreven had.
Het ergste ongeval van een blikseminslag deed zich voor in 1769 in Brescia nabij Venetië (Kerk San Nazaro). In de kerk lag een ettelijke hoeveelheid buskruit opgeslagen. (Geloofde men in een goddelijke bescherming?). Een blikseminslag maakte brandhout van die illusie. Ongeveer 3000 mensen werden gedood en een zesde van de stad werd met de grond gelijkgemaakt. Het geloof in een goddelijke bescherming kan een hoge tol hebben.

12:25 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, god, paus, pausbezoek, bliksem, bijgeloof |  Facebook |

24-04-11

Zalig kussen

paus, handenkus, onderwerping

Het Belgische vorstenpaar, samen met de Belgische eerste minister en een aantal coryfeeën van de CD&V en cdH, wonen op 1 mei de zaligverklaring van Johannes Paulus II bij. De heren en dames gaan naar Rome om er zalig voor de rooms-katholieke paus te gaan knielen. (Of om er zijn handen te kussen). Een gebaar van onderwerping aan het Roomse gezag. We weten terug waar de C van de CD&V en CdH voor staat. Het Belgische vorstenpaar vindt bovendien het pauselijk theater blijkbaar belangrijker dan het huwelijk van een Anglicaanse prins in een naburig land. Het water is blijkbaar nog altijd diep tussen Roomsen en Anglicanen.

Een politicus heeft vanzelfsprekend het volste recht om voor zijn geloofsovertuiging uit te komen. Een geloofsovertuiging is evenwel een persoonlijke zaak. Dat houdt in dat de dames en heren niet in hun publieke functie naar Rome kunnen trekken, maar wel als gewone Belgische burger. Het is daarom ongehoord dat deze katholieke politici hun reisje naar Rome met gemeenschapsgeld financieren en in hun maatschappelijke status acte de présence gaan geven. Of hoe de scheiding Kerk & Staat hier flagrant met de voeten getreden wordt. Opmerkelijk is dat de traditionele “geuzen”-partijen als de VLD en de SP.A zalig zwijgen over dit zaligmakend reisje.


10:03 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, paus, handenkus, scheiding kerk en staat, katholiek, cd&v |  Facebook |

16-01-10

Aanval op de schepping

AanvalOpSchepping

De paus vindt de legalisering van het homohuwelijk een aanval op de schepping. De paus zei verder dat de keuzes die mensen maken in overeenstemming horen te zijn met het plan van de Schepper. Het homohuwelijk valt hier volgens hem buiten

Laten we gemakshalve aannemen dat er een schepper is (De inwoners van Haiti hebben onlangs mogen meemaken dat zijn creatie nog voor verbetering vatbaar is). Welke is dan zijn plan? En waarom kent de paus dan zijn plan? Waarom kent vrijdenker dan zijn plan niet? Dat lijkt me discriminatie van de schepper. Weinig goddelijk, naar mijn bescheiden mening. Stel nu dat het voortbrengen van kinderen het plan van de schepper is. Waarom heeft hij dan onvruchtbare mensen geschapen? En waarom heeft zijn pauselijkheid dan zelf voor geen kinderen gezorgd? Waarom mogen katholieke priesters geen kinderen voortbrengen? Waarom mogen mannen in kloosters samenhokken? En om welke reden mogen dan twee mannen, die het met elkaar goed kunnen vinden, dan niet samenwonen, annex huwen?

Het plan van de schepper? Iemand die plannen maakt, is iemand die is iets verwacht. Een verwachting wijst op een te kort, een gemis. De schepper mist iets, heeft iets te kort. Dat lijkt me weinig goddelijk niet?

15:33 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (29) | Tags: vrijdenker, homofobie, schepping, schepper, god, homo, paus, aanval |  Facebook |

27-03-09

Heiligheid versus geiligheid

PopeCondom

De second-in-command na God trok onlangs naar Afrika om er de lokale bevolking een wondermiddel tegen hiv aan te prijzen. De geiligheid zou in Afrika plaats moeten ruimen voor heiligheid. Hoe dat in zijn werk gaat, wist de rechterhand van God niet echt te vertellen. Het is geweten dat hij dagelijks zijn roede met heilig wijwater besprenkelt om er de geiligheid uit weg te drijven. Zoals men weet reageren latex en wijwater nogal hevig met elkaar. De paus orakelde dat het aantrekken van een rubbertje de bescherming van het wijwater teniet doet. Deze overspannen gedachte veroorzaakte echter wereldwijd nogal wat spanning.

In een interview op France Inter was het volgens de bisschop van Orléans wetenschappelijk bewezen dat het hiv-virus zich door de latex kan wurmen. God, de schepper van het alles en van het hiv-virus en het condoom bovendien, heeft dat trouwens zo gewild. Enkel heiligheid is een effectief schild tegen het duivelse virus, aldus de verhevene uit Orléans.

De aanmaak van het Heilig Water loopt echter van jaar tot jaar terug. De huidige productie volstaat zelfs niet om de eigen behoeften te dekken. Zo werd onlangs in Lyon een Belgische franciscaan tot 13 jaar cel veroordeeld wegens het verkrachten van een jongen over een periode van bijna tien jaar. De rechter van de Lyonese rechtbank had geen oren naar het feit dat de pater zijn roede niet tijdig met wijwater had kunnen besprenkelen. De pater beweerde de heer te zien opstaan en voelde een onweerstaanbare drang zijn meester te volgen.

Ik vrees dat de heiligheid niet tegen de geiligheid opgewassen is. En trouwens, vergeet niet, de geiligheid is ook een schepping Gods. Maak dus goed gebruik van zijn schepping!

 

Vanzelfsprekend hoort er hier een geilig gedicht bij:


mag ik voelen zei hij

(ik ga gillen zei zij

één keer maar zei hij)

wel leuk zei zij


(mag ik zei hij

hoeveel zei zij

veel zei hij)

waarom niet zei zij


(vooruit zei hij

niet te ver zei zij

wat is te ver zei hij

waar je bent zei zij)


mag ik blijven zei hij

(hoe zei zij

zoals nu zei hij

als je kust zei zij


mag ik bewegen zei hij

't is liefde zei zij)

als je wilt zei hij

(maar ik sterf zei zij


maar 't is leven zei hij

maar je vrouw zei zij

nou zei hij)

wow zei zij


(tiptop zei hij

hou niet op zei zij

o nee zei hij)

langzaam aan zei zij


(k-k-kom je klaar zei hij

ummm zei zij)

je bent fijn zei hij

(je bent mijn zei zij)


edward estlin cummings


 

19:42 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, paus, hiv, condoom, heilig, geil |  Facebook |

05-09-08

Hij heeft er en ze hangen goed!

KroningPausInnocenciusX

Onlangs las ik in een boek dat in de Middeleeuwen een paus bij zijn verkiezing op zijn mannelijkheid getest werd. Hij zou daarvoor op een stoel met een uitsnijding (hoefijzer-vormige stoel) dienen plaats te nemen, waar een kardinaal dan het nodige onderzoek zou verrichten. Indien de nodige attributen aanwezig waren, dan riep de kardinaal in kwestie: "Testiculos habet et bene pendentes" of in het Nederlands "Hij heeft testikels en ze hangen goed". Het leek me een eerder uit de lucht gegrepen verhaal. Toch vond ik het interessant (en ook leuk) om daarover wat meer te weten te komen.

kot-stuhl

In ieder geval weekte het verhaal bij mij de bedenking los, wat er nu mis met een paus kon zijn, indien hij nu geen man zou zijn? Een god die het ene boven het andere geslacht verkiest, faalt al onmiddellijk in zijn goddelijkheid, niet? Volgens mijn boek zou de aanleiding tot bedoelde proef, de ontdekking geweest zijn, dat in de 9e eeuw er een vrouw tot paus gekroond zou zijn geworden (Paus Johanna). Deze mythe wordt door de meeste historici niet als “waar” erkend. Het blijft vanzelfsprekend een dankbaar onderwerp om er een roman rond te verzinnen.

Omtrent het gebruik van het testen van de mannelijkheid van de verkozen paus bestaat er geen unanimiteit onder de historici. Men vermoedt dat dit gebruik in voege zou zijn getreden om te vermijden dat enuchen (castrati) paus konden worden. (In vroegere tijden werden hovelingen soms gecastreerd omdat de heer des huizes zeker wilde zijn dat de kinderen die hij verwekte wel degelijk zijn eigen kinderen waren). Het lijkt aannemelijk dat deze proef uit religieuze redenen zijn toepassing vond, want in Leviticus (wetten voor priesters) staat geschreven (21:16 – 21:21) : Wijders sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Spreek tot Aaron, zeggende: Niemand uit uw zaad, naar hun geslachten, in wien een gebrek zal zijn, zal naderen, om de spijze zijns Gods te offeren. Want geen man, in wien een gebrek zal zijn, zal naderen, hij zij een blind man, of kreupel, of te kort, of te lang in leden; Of een man, in wien een breuk des voets, of een breuk der hand zal zijn; Of die bultachtig, of dwergachtig zal zijn, of een vel op zijn oog zal hebben, of droge schurftheid, of etterige schurftheid, of die gebroken zal zijn aan zijn gemacht. Geen man, uit het zaad van Aaron, den priester, in wien een gebrek is, zal toetreden om de vuurofferen des HEEREN te offeren; een gebrek is in hem, hij zal niet toetreden, om de spijs zijns Gods te offeren”. (Sommigen beweren dat men eerder proclameerde "Duo testiculos habet” om duidelijk te stellen dat zijn geslacht nog intact was).

Zelfs rond de naam van bedoelde stoel zijn een aantal fantasiekrijke verhalen te lezen. De Latijnse naam van de stoel luidt “sedia stercoraria”. (In het Vlaams: een schijtstoel). Sommigen beweren dat deze stoel eerder een "sella obstetrica” is (een stoel om te bevallen). De idee is dan dat de nieuw verkozen paus een nieuwe kerk baart. (Een vrij heidens gebruik!). In ieder geval illustreert het verhaal duidelijk dat de mensheid met veel fantasie behept is. Wellicht ontspruit de gedachte dat er een god bestaat, aan diezelfde bron van fantasie?

 

TesticulosHabet

 

18:41 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: testiculos habet, vrijdenker, paus |  Facebook |