13-05-10

Vuurstoker Léonard

LesBourreursDeCranes-1

Vlaanderen werd onlangs wakker geschud door een resem pedofiliemisbruiken binnen in de katholieke kerk: "Wie het kleine niet onteert, is het grote niet weerd". Het schandaal werd nog groter toen bleek dat de katholieke kerk deze criminelen binnenin zijn instituut uit de armen van de wet kon houden. De pedofiele jeugdauteur Gie Laenen, bijvoorbeeld, werd terecht een gevangenisstraf opgelegd. Hij had blijkbaar de tegenslag noch priester noch bisschop te zijn.

Om de aandacht van deze vuurhaard weg te houden ontstak kardinaal Léonard, bijgestaan door supernon Mieke Van Hecke (Waar bleef de andere zuster Alexandra Colen?), een nieuwe vuurhaard. De wens dat het katholiek onderricht terug over de katholieke leer dient te gaan - back to basics - deinde de gemoederen. De strategie van de kardinaal werkte: alle ogen richten zich nu naar de nieuwe brandhaard. De heilige geest moet de geilige geest verdrijven.

De reacties van de verschillende leerkrachten waren verhelderend. (Een halve eeuw geleden woedde in België een bitse onderwijsstrijd tussen de katholieke kerk en de vrijzinnige loges (Zie bvb. bovenstaande prent uit het schitterende geïllustreerde boek Om de schone ziel van 't kind ... van Jeffry Tyssens. Bovenstaande is een vrijzinnige spotprent. De katholieke spotprenten zijn van eenzelfde kaliber. Het boek is een must voor een openbare bibliotheek!). We kunnen met vreugde vaststellen dat de lessen levensbeschouwing of die nu op een christelijke dan wel op een vrijzinnige leest geschoeid zijn, inhoudelijk dezelfde richting opgaan. De leerlingen worden aangespoord over een aantal hedendaagse levens-beschouwelijke problemen zelf een mening te ontwikkelen. Levensbeschouwing dient de kunst te worden met de anderen om te gaan, met de anderen samen te leven. De gemeenschap mag daar best wat middelen aan besteden omdat het indirect de maatschappij ten goede komt.

Het streven van de kardinaal is bij voorbaat gedoemd om te mislukken. Ten eerste valt het door de jongeren niet te plaatsen in hun eigen leefwereld, ten tweede werkt moraliteit slechts als er een voorbeeldgedrag aanwezig is. De rijkdom en de misdaden van het katholieke instituut kunnen bezwarend als voorbeeldfunctie fungeren. Wie de katholieke beeldspraak begrijpt, ziet duidelijk in dat de kardinaal de schandalen van zijn instituut in wolken van wierook wil verhullen en dat hij als oppermeester de leerkrachten zal opdragen de leerlingen voor te houden dat de katholiek kerk een schone schort draagt.

Het is jammer dat het een moderne samenleving, als de onze, aan moed ontbreekt om algemene lessen levensbeschouwing in te richten. Het gebrek aan moed is een teken dat we toch nog niet zo modern zijn als we denken of beweren te zijn. Het is evident dat leerlingen de verschillende geloofsovertuigingen dienen te kennen. Zowel de christelijke, joodse of islamitische godsdiensten hebben onze cultuur, geschiedenis en ontwikkeling grondig beïnvloed. Aan de andere kant is een vreedzaam samenleven pas mogelijk als mensen met elkaar gaan samenwerken. Dit wil zeggen dat ze bereid zijn hun verschillende opvattingen te overstijgen zodat iedereen van de algemene vooruitgang kan genieten (win-win-situatie).

De christelijke god heeft echter een groot probleem met dergelijke gedachte. Denk maar aan het verhaal van de toren van Babel. Uit jaloezie (!!) voor het succes van deze onderneming laat god de mensen verschillende talen spreken (lees anders: godsdiensten beleven), zodat de bouw van de toren (symbool van de mens die zichzelf gaat overstijgen - een soort Icarus avant la lettre - de Promethiaanse gedachte) in duigen valt. God (De Kerk) wil de heerser zijn, de mens (de gelovige) dient onderdanig en gehoorzaam te zijn. (Win-verlies-situatie).

coexist-111:17 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijdenker, leonard, christelijk, coexist, godsdienst, filosofie, open geest |  Print

10-09-09

Hoofddoek? Geen probleem!

BunnySluier

De sluierproblematiek heeft de laatste dagen het nieuws beheerst. Bovenstaande foto laat zien dat een hoofddoek of sluier  best wel aardig kan zijn! smiley1

Voltaire schreef "Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire". Ten opzichte van de islam en de andere godsdiensten neem ik een analoge houding aan. Alhoewel ik de islam als godsdienst verfoei, toch wil ik iedereen het recht gunnen zijn godsdienst in alle vrijheid te kunnen belijden. (Noot aan de lezer. Voltaire valt niet zonder kleerscheuren te citeren, want hij stelde ooit dat L'art de la citation est l'art de ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-même).

Het is bedroevend dat in deze discussie geweld werd gebruikt. Naast inbraak en vernielingen in de school, werden ook gebaren met snijbewegingen ter hoogte van de hals gemaakt. Zielig. Het dunne laagje beschaving dat loskomt. Met dergelijke "slaande" argumenten kan je moeilijk anderen voor je zaak gaan winnen. In essentie is het een flagrante schending op het recht van vrije meningsuiting omdat je de andere fysiek begint te intimideren. Nochtans werd overal "vrijheid" geschreeuwd.

Ik geloof niet dat de meisjes vrijwillig een hoofddoek gaan dragen. Ten eerste heb je de wens (of wil) van de ouders om hun kinderen in een bepaald geloof op te voeden. Alhoewel we vandaag de dag een algemene tendens naar een vrijere filosofische opvoeding kunnen vaststellen, is blijkbaar in de moslim-samenleving een tegenovergestelde beweging aan de gang. Het zou wel interessant zijn te weten waarom de idee van gelijkheid tussen man en vrouw de moslims niet kan aanspreken. Men kan toch geen vreedzame samenleving opbouwen waar de ene mens verhevener is dan de andere?

Ten tweede lees je in interviews met moslimmeisjes dat de sociale druk (van vooral de mannen) om een hoofddoek te dragen groot is. Het feit dat die meisjes niet in alle vrijheid kunnen bepalen al dan niet een hoofddoek te dragen, is dan weer geen argument dat kan gebruikt worden om een verbod op het dragen van een hoofddoek af te dwingen. Ten eerste hanteren wij het principe van het recht op vrije godsdienstbeleving en ten tweede wordt vandaag de dag de wens van de ouders om hun kinderen volgens bepaalde godsdienstige waarden op te voeden als legitiem beschouwd. Moslimouders kunnen dus gerust stellen dat aangezien er kinderen in Vlaanderen volgens christelijke, joodse en andere waarden opgevoed worden, zij evenzeer het recht hebben om hun eigen kinderen volgens islamitische waarden op te voeden.

sluier
Een meisje dat een hoofddoek gaat dragen geeft expliciet te kennen dat zij tot de moslim-gemeenschap behoort. Dat houdt in dat zich binnen die gemeenschap zal blijven ophouden en dat zij verder nog nauwelijks contact zal hebben van de andere culturen (in casu de Vlaamse cultuur). Ten eerste bezoeken moslimmeisjes geen gelegenheden (jeugdhuis, café, dancing, sportclubs, ...) waar ze met jongens van een andere cultuur contact kunnen maken of desgevallend een relatie kunnen aangaan. Deze opsluiting binnen de eigen cultuur is laakbaar, maar is anderzijds een courant gebruik dat zelfs in Vlaanderen nog niet algeheel uitgestorven is. Ik verwijs naar de Vlaamse zuiltjes waarin menigeen binnen zijn groot gelijk verder blijft leven.

Ik geloof niet dat er binnen een moderne maatschappij serieuze argumenten bestaan om het dragen van een hoofddoek (hoe verfoeilijk dat ik het dragen ervan ook vind) te verbieden. Anderzijds heeft een samenleving wel de plicht om zijn burgers goed onderwijs te verlenen. Het is in het belang van de maatschappij dat kinderen met een zo ruim mogelijke kijk op de wereld opgevoed worden en dat ze uitgebreid kennis kunnen nemen van de bestaande culturen, kunsten, wetenschappen en filosofieën. Het is op dat vlak dat de samenleving wat imperatiever zou mogen zijn als ouders bezwaar beginnen te maken dat hun kinderen in contact gebracht worden met zaken die strijdig zijn met hun geloof zouden zijn. De geschiedenis leert ons juist dat een verengde kijk op de wereld een ideale voedingsbodem voor geweld is. Het is daarom de plicht van de samenleving hier preventief te handelen en te stellen dat een ruime kennismaking van de wereld primeert boven de geloofskwestie. Immers het kennis nemen van, gebeurt in alle vrijheid. Er wordt niemand "verplicht" het gegevene als waarheid te gaan aanvaarden.

Verschillende mensen van over de gehele wereld hebben samengewerkt om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op te stellen. Deze waarden zouden jaarlijks tijdens de lessen aan bod dienen te komen en onderwerp dienen te zijn van discussie en uitdieping.

We kunnen dan slechts hopen de jonge mensen door die ethische waarden bezield gaan raken en dat ze de waarde ervan gaan inzien. Het heeft geen zin het dragen van een lap textiel te verbieden als men verder niets  onderneemt om de jongeren de ideeën en waarden van de Verlichting bij te brengen. Het is niet de hoofddoek die een moslima verhindert een ruimere kijk op de wereld te krijgen, het is aan de filosofische paardenbril die haar opgezet wordt, dat we moeten gaan werken.21:46 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, hoofddoek, sluier, islam, godsdienst, geloof, waarden, uvrm |  Print

08-12-06

GebedsGebod

Somalie1

De inwoners van de de Zuid-Somalische stad Bulo Burto (Bulo-Burde?) kregen deze week via de luidsprekers te horen dat wie niet vijf maal per dag bidt onthoofd zal worden. Dit decreet maakte hun tot koploper in de fundamentalistische godsverering. Met een koppig man als sjeik Hussein Barre Rage lukt het niet langer onverschillig je kop van god af te wenden. Ellende genoeg in dat land. Onlangs werden jongeren uit de bioscopen gehaald omdat ze naar het voetbal aan het kijken waren. Zo wordt het moeilijk in het doel te leren koppen. Zelfs de Khat (stimulerende bladeren waarop gekauwd wordt) werd verboden. Zo kan men er voortaan beter het hoofd bijhouden. Alhoewel. Wie zou er met al die ellende niet eventjes uit de bol willen gaan? Gelukkig werd het de vrouwen verboden nog langer in de zee te baden. Kopje onder kunnen ze alvast niet meer gaan.

Stelde de Profeet Mohamed echter niet: De Boodschapper van God zei: "Ik waarschuw jullie voor extremisme in de godsdienst want er waren gemeenschappen die voor jullie kwamen die vernietigd werden als gevolg van hun extremisme in de godsdienst." (Gemeld door an-Nasaa'ee [5/268], ibn Maajah [no. 3029], Ahmad [1/215, 347]) . Of heeft sjeik Hussein Barre Rage zich dat niet in het hoofd kunnen prenten?

Somalie2

als niemand
luistert
naar niemand
vallen er doden
in plaats van
woorden

Jana Beranová
uit: Geen hemel zo hoog
Bussum Agathon 1983

20:36 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijzinnig, relifacisme, godsdienst |  Print