12-08-12

Communicatieproblemen

god, gsm

Een pastoor in Frankrijk was het blijkbaar beu dat de gelovigen meer aandacht voor hun mobieltje (een dwangneurose bij velen) dan voor zijn sermoen hadden en zo beperkte hij ondoordacht de almacht van god. In mijn jonge jaren wilde men mij nochtans het volgende doen geloven: "26. Waarom zegt men dat God oneindig volmaakt is? Men zegt dat God oneindig volmaakt is, omdat Hij alle volmaaktheden bezit, en omdat zijn volmaaktheden zonder grezen zijn" of in het Frans "26. Pourquoi dit-on que Dieu est infiniment parfait? On dit que Dieu est infiniment parfait, parce qu'Il possède toutes les perfections, et que ses perfections sont sans limites".

Een god die niet twittert, geen facebook-profiel heeft en niet via een mobieltje communiceert, die is toch niet volmaakt en eigenlijk op de keper beschouwt, wie vandaag de dag geen facebook-profiel heeft, die bestaat toch niet meer?

11:25 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen, Vrije tijd | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrijdenker, god, gsm, electronische media |  Facebook |

21-08-11

God keurt pausbezoek af

vrijdenker, god, paus, pausbezoek, bliksem, bijgeloof

In Madrid diende de paus zijn toespraak tot de jongeren ongeveer 10 minuten te onderbreken als gevolg van een stevig onweer. Als dat geen duidelijk teken is, dat God de activiteiten van zijn adjudant afkeurt!

 

Dit voorval doet me denken aan de vermakelijke geschiedenis toen zowel katholieken als protestanten de wetenschappelijke bevindingen van Benjamin Franklin weerlegden. Donder en bliksem werden als een toorn van God gezien. Die toorn van God viel echter moeilijk te rijmen want zijn toorn trof vooral hoge gebouwen (kerken dus) en bijna nooit de huizen van ontucht en andere verderfelijkheden. Nochtans werden kerktorens ijverig met wijwater besprenkeld, werden lange rituele gebeden opgezegd of werd nu en dan een heks opgebrand om de toorn van den Here af te wenden. Verschillende klokkenluiders werden geëlektrocuteerd. Op een gegeven ogenblik werden in Duitsland binnen een tijdsspanne van 33 jaar bijna 400 toren beschadigd en 120 klokkenluiders gedood (ondanks de vele gebeden van de priesters). De wegen van God zijn werkelijk ondoorgrondelijk. In 1786 vaardigde het bestuur van Parijs een wet uit die het luiden van klokken bij onweer verbood omdat dat al verschillende doden had veroorzaakt.

In 1752 kon Franklin overtuigend aantonen dat de bliksem een elektrische ontlading vanuit een wolk was. Datzelfde jaar ontwierp Franklin een bliksemafleider. Voortaan kon men zich effectief gaan beschermen tegen blikseminslag. Helaas kaatste deze gedachte af op de harde religieuze schedelpannen. Donder en bliksem waren tekenen van God en het werd als goddeloos beschouwd zich tegen de toorn van God te willen wapenen. In Zwitserland, Frankrijk en Italië werden door de religieuze vooroordelen tal van bliksemafleiders van gebouwen verwijderd. Het plaatsen van een bliksemafleider werd als het uitdagen van God gezien.

In 1784 oordeelde rechtbank van St. Omer in vonnis (tegen de plaatselijke kerk) dat de inwoners een bliksemafleider op hun huis mochten plaatsen. (Advocaat in deze zaak was Robespierre). Het duurde nog vele jaren vooraleer de kerktorens met bliksemafleider uitgerust werden. Of anders gesteld, het duurde nog lang voordat het wetenschappelijk inzicht het religieuze vooroordeel verdreven had.
Het ergste ongeval van een blikseminslag deed zich voor in 1769 in Brescia nabij Venetië (Kerk San Nazaro). In de kerk lag een ettelijke hoeveelheid buskruit opgeslagen. (Geloofde men in een goddelijke bescherming?). Een blikseminslag maakte brandhout van die illusie. Ongeveer 3000 mensen werden gedood en een zesde van de stad werd met de grond gelijkgemaakt. Het geloof in een goddelijke bescherming kan een hoge tol hebben.

12:25 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, god, paus, pausbezoek, bliksem, bijgeloof |  Facebook |

12-08-11

God en zijn demonen

Michael Parenti, God & zijn demonen

Michael Parenti gaat in zijn boek God & zijn demonen de levenswandel na van een aantal religieuze figuren en zeloten. De meeste heiligen en zeloten tuimelen van hun sokkel. Naast God en Allah krijgen ook de dalai lama en Moeder Teresa het zwaar te verduren. Parenti wil geen anti-godsdienstig pamflet schrijven en wijst er regelmatig op dat de meeste priesters en gelovigen integere mensen zijn. De schrijver besteed veel aandacht aan de religieuze impact op de Amerikaanse samenleving, in het bijzonder de Amerikaanse politiek. De feiten zijn onthutsend. Parenti eindigt met een positieve noot dat seculiere bewegingen aandacht winnen en de vele Amerikaanse gelovigen zich beginnen af te keren van het vermengen van godsdienst met politiek.

In het eerste deel bespreekt Parenti een aantal onchristelijke gedragingen van God, Christus en een resem Bijbelse figuren. In het Oude Testament laat God zich zien als een machtswellusteling – wie zich niet onderwerpt aan zijn gezag wordt gestraft of gedood (vermoord?). De consequenties van zijn acties hebben soms verregaande gevolgen. Als er na de zondvloed slechts enkele mensen overblijven, dan kunnen ze slechts voortplanten via incestueuze relaties. Is dat God's wil? Toevallig had ik net het boek Kaïn van José Saramago gelezen. Saramago vertelt in dat boek op zijn gekende geestige manier het verhaal van Oude Testament. Kaïn vermoorde Abel. Maar  heeft God Kaïn niet tot deze daad aangezet door het offer van Kaïn te minachten? Saramago laat Kaïn door het Oude Testament reizen en laat zien dat noch God noch de mens elkaar begrijpen.

Parenti diept het vraagstuk “Wie vermoorde Jezus?” uit. Eeuwenlang werden de Joden door de christenen (zowel katholieken als protestanten) belasterd met de stelling dat de Joden Jezus vermoord hadden. Dat eeuwenlang demoniseren van de Joden heeft in de vorige eeuw tot de Holocaust geleid. De geschiedenis is doorspekt met moordpartijen en onderdrukking van Joden en het valt in zekere niet te verwonderen dat naarmate de technologische middelen groeiden om mensen te vernietigen, dat op de één of andere dag de Joden ritueel afgeslacht zouden gaan worden.

In deel 2 maakt de auteur brandhout van de idee Goddelijk ontwerp, ook wel als Intelligent Design in de voertaal gekend. Parenti maakt volgende ludieke opmerking. Het valt op dat onze uitscheidings- en voortplantingsorganen zich vlak bij mekaar en vaak zelfs in mekaar bevinden. Zowel bij vrouwen als bij mannen bevindt de anus zich op enkele centimeters van het geslachtsorgaan. “God moet een burgerlijk ingenieur-architect zijn. Want wie anders zou een belangrijke stortplaats naast een belangrijk pretpark plannen?”.

In deel 3 wordt  Moeder Teresa in haar blootje gezet. De homes voor de armen in India, die de media meestal als 'hospitalen' en 'klinieken' beschreven, waren in feite armenhuizen waar men een plaatsje kreeg om te komen sterven. Gratis ontvangen medische apparatuur lag er te roesten.  Zelf leefde Moeder Teresa in grote luxe (reisde de wereld rond en verbleef i de chicste hotels). Haar stichting sjoemelde met de boekhouding. Pijnbestrijding werd te duur bevonden – de patiënten moesten de pijn als 'kussen van Christus' ervaren.

Verder documenteert Parenti uitvoerig  de seksuele misdrijven door priesters in de VS en de lakse houding van het Vaticaan in dergelijke materie. In het hoofdstuk 'Politicasters en andere farizeeërs' vallen de rechtse politici door de mand die de conventionele waarden gaan prediken. De heren, die de mond vol hebben over de waarde van het gezin, blijken niet vies af en toe een buitenechtelijk slippertje te maken. Een ander deugdelijk christen politicus scheidt prompt van zijn vrouw als hij verneemt dat ze kanker heeft en hertrouwt kort daarop met zijn geheime vriendin. Moraalridders, die homofilie als zondig brandmerken, blijken een homofiele relatie te hebben of doen beroep op homo-escorts.

In een laatste deel richt de schrijver zijn pijlen op het theocratisch karakter van de VS. Atheïsten kunnen geen publiek ambt uitoefenen in staten als Maryland, North  & South Carolina en Texas. De grondwet van de staat Arkansas zegt nog steeds dat een atheïst 'voor geen enkele rechtbank als getuige mag gehoord worden'. De grondwet van de staat Tennesee verbiedt een openbare betrekking aan wie niet in God en het hiernamaals gelooft. In het Amerikaanse leger zijn fundamentalistische aalmoezeniers actief die volgend doel hebben: “Militairen van elke rang en stand moeten 'geüniformeerde ambassadeurs van Jesus Christus' worden, 'gesterkt door de Heilige Geest'”.

Parenti blijft hoopvol: “Hoe sterker we het niet-kerkelijk denken en het democratisch activisme ontwikkelen, hoe efficiënter we een dam kunnen opwerpen tegen sektarische onverdraagzaamheid van de (vaak) door de staat gesteunde tirannie van reactionaire theocraten” ... “We moeten ons ook inzetten om 'het beste in ons' naar boven te halen en alle hens aan dek roepen om Gods demonen te verdrijven”.

Goed. Ken je tegenstrever. Om Gods demonen beter te leren kennen, is het lezen van God & zijn demonen aangewezen literatuur.

29-01-10

De geest van het atheïsme

DeGeestVanHetAtheïsme

De Franse filosoof André Comte-Sponville stelt zich in het boek “De geest van het atheïsme” de volgende vragen:

  • Kan men het zonder godsdienst stellen?

  • Bestaat God?

  • Welke spiritualiteit voor de atheïsten?

Het is een klare en heldere uiteenzetting. De schrijver verwijst naar zijn eigen levensloop. Hij kreeg een christelijke opvoeding en groeide in een christelijke omgeving op. Tijdens zijn puberteit begint hij zijn geloof in vraag stellen om uiteindelijk het atheïsme te gaan omarmen. Zijn verhaal kwam mij heel bekend voor. Ik maakte ook dergelijke ontwikkeling (sommigen noemen dat een geloofscrisis, ik hou het bij ontwikkeling) mee.

De schrijver pleit voor een atheïsme dat verdraagzaam ten opzichte van de gelovigen is: Gelovigen en ongelovigen, we zijn hier van elkaar gescheiden door wat we niet weten. Dat neemt onze meningsverschillen niet weg, maar relativeert de draagwijdte ervan. Hij zou dwaas zijn meer belang te hechten aan dat wat we niet weten – wat ons van elkaar scheidt – dan aan dat we, uit ervaring en gevoelsmatig, heel goed weten en wat ons dichter tot elkaar brengt: dat wat de waarde van een mensenleven uitmaakt is niet het geloof, niet de hoop, het is de hoeveelheid liefde, compassie en rechtvaardigheid waartoe we in staat zijn!

Het boek is een pleidooi tegen het nihilisme en het fanatisme. Beide overtuigingen leiden tot barbarij. De nihilistische barbarij heeft geen program, geen project, geen ideologie. Ze heeft die niet nodig. Wie met die barbarij behept is, gelooft in niets: hij kent alleen maar geweld, egoïsme, minachting en haat. Hij is gevangene van zijn driften, domheid en gebrekkige ontwikkeling. Slaaf van wat hij voor zijn vrijheid aanziet. Hij is barbaar bij gebrek aan geloof en trouw: hij is de vechtjas van het Niet.” - Omtrent de fanatici: “Over hen heeft Spinoza het belangrijkste gezegd: 'Ze strijden voor hun onderworpenheid alsof het om hun heil ging.'”

Bestaat God? Er valt niet te bewijzen dat God bestaat. Er valt al evenmin te bewijzen dat God niet bestaat. We weten het niet. Het is duidelijk dat er wel godsdiensten bestaan. Maar deze godsdiensten weten al evenmin iets over God. Het is daarom trouwens fout de kritiek op de godsdiensten te gebruiken om dat als kritiek op God te gaan gebruiken.

... welke openbaring? De Bijbel? De Koran? De Veda's? De Avesta? Waarom niet het gezwam van de Raëlianen? ... Hoeveel doden in naam van hetzelfde Boek! Hoeveel slachtingen in naam van dezelfde God! Dat is voldoende bewijs van de onwetendheid waarin we verkeren. Mensen vermoorden elkaar niet om de wiskunde, noch om enige andere wetenschap, en zelfs niet om een feitelijke waarheid, als deze op goede gronden is vastgelegd. Mensen vermoorden elkaar alleen maar om wat ze niet weten of niet in staat zijn te bewijzen. ... 'Men acht zijn eigen veronderstellingen wel erg waardevol,' zei Montaigne, 'als men daarom een mens levend laat roosteren'”.

Wat verandert er als je geloof verliest? Omdat je je geloof hebt verloren ga je niet opeens je vrienden verraden, stelen en verkrachten, vermoorden en martelen! ... Het gedrag van iemand die zich er alleen uit angst voor Gods straf van zou onthouden te doden, heeft geen morele waarde: er zouden slechts voorzichtigheid, vrees voor de goddelijke politieagent, egoïsme zijn.” - “Het is niet langer de religie waarop de moraal is gegrondvest; de moraal is basis van de religie. Daar begint de moderniteit. Een religie hebben, zo verduidelijkt Kant in Kritik der praktischen Vernunft, betekent 'alle plichten als goddelijke geboden erkennen'.

Het is een vlot leesbaar boek dat ik iedere zoekende mens wil aanraden. Wie de kennis al in pacht heeft, hoeft niet meer te zoeken, te lezen, te luisteren. Kan eigenlijk niets meer ontdekken. Hoe vervelend moet dergelijk leven dan wel zijn? Zowel de atheïst als de gelovige dienen zich weg van de valkuil van het nihilisme of het fanatisme te houden. Er bestaat geen aan te bevelen filosofische overtuiging. Je kiest er één waar je jezelf in goed voelt. Ik kan niet anders dan het citaat van Montaigne herhalen dat sommigen hun eigen veronderstellingen wel zeer waardevol achten als men daarom een mens levend laat roosteren.

16-01-10

Aanval op de schepping

AanvalOpSchepping

De paus vindt de legalisering van het homohuwelijk een aanval op de schepping. De paus zei verder dat de keuzes die mensen maken in overeenstemming horen te zijn met het plan van de Schepper. Het homohuwelijk valt hier volgens hem buiten

Laten we gemakshalve aannemen dat er een schepper is (De inwoners van Haiti hebben onlangs mogen meemaken dat zijn creatie nog voor verbetering vatbaar is). Welke is dan zijn plan? En waarom kent de paus dan zijn plan? Waarom kent vrijdenker dan zijn plan niet? Dat lijkt me discriminatie van de schepper. Weinig goddelijk, naar mijn bescheiden mening. Stel nu dat het voortbrengen van kinderen het plan van de schepper is. Waarom heeft hij dan onvruchtbare mensen geschapen? En waarom heeft zijn pauselijkheid dan zelf voor geen kinderen gezorgd? Waarom mogen katholieke priesters geen kinderen voortbrengen? Waarom mogen mannen in kloosters samenhokken? En om welke reden mogen dan twee mannen, die het met elkaar goed kunnen vinden, dan niet samenwonen, annex huwen?

Het plan van de schepper? Iemand die plannen maakt, is iemand die is iets verwacht. Een verwachting wijst op een te kort, een gemis. De schepper mist iets, heeft iets te kort. Dat lijkt me weinig goddelijk niet?

15:33 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (29) | Tags: vrijdenker, homofobie, schepping, schepper, god, homo, paus, aanval |  Facebook |

07-11-09

Hoe de verkeerde duivels uitgedreven worden

Duivels3

In Antwerpen vond onlangs een meisje de dood nadat een Koranlezer haar met kokend water overgoten had. Een islamitisch zuiveringsritueel met een dodelijke afloop - een Endlösung als het ware. Volgens de ene bron had het meisje verklaard lesbisch te zijn, een andere stelde dat ze aan anorexia nervosa leed. Bij het doornemen van moderubriek in de krantenbijlagen lijkt het me dat Koranlezers nog een pak werk voor de boeg hebben - een knelpuntenberoep.

In Schaarbeek overleed enkele jaren geleden (2004) een jonge vrouw Latifa Hachmi aan een duiveluitdrijving (Uit de autopsie kon vermoed worden dat de vrouw gewurgd werd).

In 1976 overleed in Duitsland een 23-jarige studente (Anneliese Michel) tijdens het katholieke ritueel van duiveluitdrijving. Het meisje overleed door verhongering. Dat triestig voorval werd de coverstory van de film Requiem. (2006 - Regie Hans-Christian Schmid)

Requiem

God mag zijn grondpersoneel wel eens beter gaan screenen. Of zijn dergelijke praktijken part of the job? Ik las op een christelijke website een nogal warrige verklaring (het christendom is mij altijd warrig overgekomen, daar waar ik van een god eerder helderheid zou verwachten) over het voorkomen van "het kwaad" (blijkbaar nogal ruim interpreteerbaar, want het in vraag stellen van god en zijn trawanten wordt ook als "kwaad" bestempeld). Het kwade wordt door de duivel (door god geschapen, want alles werd door god geschapen) voortgebracht. En volgens Openbaring 20 vers 10 : "En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid. Daar zal hij dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid". En omdat god in al zijn goedheid de duivel blijkbaar nog niet tot in de eeuwigheid sadistisch aan het pijnigen is geslagen (de eeuwigheid is lang, dus er is geen haast bij), geven zijn trawanten alvast het goede voorbeeld. Da's natuurlijk leep van god. De anderen halen voor hem de hete(!) kolen uit het vuur en de snoodaard zal achteraf leuk kunnen verklaren dat es nicht gewußt hätte en dat hij het nog minder zelf gedaan heeft.

In ieder geval duiveluitdrijvingen zijn in deze moderne tijden blijkbaar nog een courante praktijk. De duivels bevinden zich niet in het slachtoffer maar wel in diegenen die menen de duivels in de andere te zien. Dat is des duivels aan het verhaal.

Onderstaande prent is een beeld uit één van de schitterende stripverhalen van Jean-Claude Servais "De scharrelkip". Een duivels mooi verhaal.

DeScharrelkip-1


10:10 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: koranlezer, god, vrijdenker, duiveluitdrijving, requiem, duivel |  Facebook |

26-01-07

Babel

babel

Het Bijbelse verhaal van de toren van Babel (Genesis 11: 1-9) is mij goed bijgebleven. De mensen, die volgens het verhaal, vroeger allen één taal spraken, begonnen bij Sinear een grote toren te bouwen. Ze werkten goed samen. De toren werd hoger en hoger. Het werk van deze nijvere lieden zinde God niet. God strafte deze vreedzame, goed samenwerkende mensen. God liet ze verschillende taken spreken, zodat ze elkander niet meer konden begrijpen, noch met elkaar konden samenwerken. Het werk stokte. God, een wrokkige saboteur, een tegenwerker. "9 Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring". God is blijkbaar goed in het scheppen van verwarring.

Onlangs stelde Henny Bijleveld, professor Nederlands en Neurolinguïstiek aan de VUB, dat de Vlamingen en Walen een andere manier van denken hebben, omdat de Nederlandse taal anders dan het Frans is opgebouwd. Filosofen beweren al langer dat de taal de manier van denken bepaalt. Ik geloof dat die bewering ook op de culturele (in zijn zeer ruimste betekening) verschillen van toepassing kan zijn. We spreken allen een verschillende taal. Zelfs onze kinderen hanteren een andere taal. Het is daarom begrijpelijk dat wij menig misverstand hebben. Erg is dat niet. Het is erger aan die misverstanden - leze, aan jezelf - niet te willen gaan werken!

Laatstleden gingen we met enkele vrienden naar de film Babel (Alejandro González Iñárritu) gaan kijken. Wereldklasse. Een aanrader. Het ene ogenblik volg je een beklijvend verhaal, gekaderd in de primitieve toestanden van een woestijn in Marokko. Plots beland je geruisloos in de hightech neoncultuur van de metropool Tokio. Al even geruisloos word je wat later in het verhaal van een Mexicaanse nanny betrokken, om dan terug ... Verschillende culturen, maatschappijen, instellingen, sociale geledingen, talen ... misverstanden, tragiek, emoties. Knappe cinema, die wellicht helpt om de anderen beter te leren begrijpen.

Na de film praten we nog wat samen na. De bittere smaak van een Orval harmonieert met het zoete samenzijn. Ik mijmer: Een goed gezelschap heeft geen last van spraakverwarring!

babelFilm

17:30 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: babel, vrijzinnig, spraakverwarring, god |  Facebook |

01-09-06

God met ons!

Deze week was de Duitse bondskanselier Angela Merkel bij de paus te gast. De opperbevelhebber van de christelijke overtuigingsmilities kon mevrouw Merkel bezweren om het voorwoord van het ontwerp van de Europese grondwet terug in vraag testellen. Volgens beiden zou in dit voorwoord een verwijzing naar "de christelijketraditie'' van Europa aangebracht dienen te worden.

Het voorwoord van het ontwerp van de Europese grondwet ziet er momenteel als het volgt uit: "De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen."

Vanuit christelijke hoek werd volgende tekst voorgesteld: "De waarden van de Unie omvatten de waarden van hen die in God geloven als bron van waarheid, gerechtigheid, goedheid en schoonheid, evenals de waarden van hen die zo'n geloof niet delen maar vanuit andere bronnen deze universele waarden respecteren."

Wat mij aan de christelijke gelovigen zo mateloos ergert is hun overtuiging dat zij en slechts zij de moraal in pacht hebben. De meeste normen en waarden uit de bijbel zijn eveneens in seculiere geschriften terug te vinden. Men leze er de eerste Griekse filosofen op na! Zowel de humanistische traditie als de christelijke traditie kennen in Europa een gemeenschappelijke ontwikkelingsgeschiedenis. De punten waarop deze stromingen verschillen zijn bvb. het bestaan van een god, engelen, duivels, het hiernamaals, de hel en dergelijke meer. Een grondwet handelt over aardse, concrete zaken. Het toevoegen van een ganse godenkermis aan een dergelijke grondwet brengt niets praktisch bij.

Een grondwet dient door zoveel als mogelijk de mensen gedragen te kunnen worden. Het is juist zijn massale aanvaarding die een overheid zal legitimeren deze te kunnen toepassen. Het toevoegen van betwiste termen zoals bvb. god, hemel, ... zal de afdwingbaarheid van deze grondwet te niet doen. Immers, iedere burger heeft recht op zijn eigen waarden en beginselen. Waartoe dient een wet die door iedereen anders geïnterpreteerd wordt? Dat leidt gemakkelijk tot misbruik. De eenvoudigste oefening uit het handboek van de dictator beschrijft dat er altijd genoeg schapen gevonden zullen worden die willen marcheren in de naam van god. De geschiedenisboeken bulken van diegenen die in naam van de almachtige gefolterd zijn geworden of een onfortuinlijke dood hebben gevonden. Aan het christendom kleeft niet enkel het bloed van Christus, maar evenzeer het bloed van al die onschuldigen die in zijn naam en door zijn aanhangers vermoord en onderdrukt zijn geworden.

De mens heeft geleerd dat de scheiding van kerk en staat een noodzaak was om tot gelijkberechtiging te komen. Angela en haar vriend Benedictus hebben lak aan die idee. In essentie hebben ze lak aan de ideeën die het huidige voorwoord verwoord staan. Het is aan ons te bewijzen dat we goede hoeders van die waarde(n)volle erfenis van de mensheid zijn. Vrijheid en gerechtigheid zijn duur. Waarde(n)volle juwelen, die generaties voor ons aan ons geschonken hebben. Franco Fortini laat dat in onderstaand stukje poëzie doorvoelen.

 

Op de spijlen van de brug
De hoofden van gehangenen,
In het ijlende riviertje
Het speeksel van gehangenen. 

Op de keien van de pleinen
De nagels van gefusilleerden
Op het grijze gras in de wijde ruimten
De kiezen van gefusilleerden 

De lucht bijten wij, de stenen bijten wij
Ons vlees is niet meer menselijk
De lucht bijten wij, de stenen bijten wij
Ons hart is niet meer menselijk.

De ogen van de doden lazen wij
Wij zullen vrijheid aan de aarde schenken
Maar de gerechtigheid die wij belijden
is geklemd in de vuisten van de lijken. 

Franco Fortini

 

23:30 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, god, europa, christelijk, humanisme |  Facebook |

20-02-06

Godslasteringen

In mijn hoedanigheid als profeet(*) van mijn god Tzoskyw, de almachtige met puitenogen, pauwenstaart en schorpioenenklauwen, eeuwig bestaand, verheven boven alles en schepper van het alles, heeft mijn allergrootste mij opgedragen, jullie van zijn allerhoogste toorn omtrent het publiceren van afbeeldingen zijner, onder het zogenoemde voorwendsel der vrije meningsuiting, op de hoogte te brengen!

Kniel en bid en maak milde stortingen op mijn rekening, opdat de toorn van Tzoskyw aan jullie zou voorbijgaan!

(*) De profeet staat voor hij die voorzegt (Propheta -> Prophétes -> Prophanai -> Pro (voor) & Phanai (spreken, zeggen).

22:32 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, atheist, vrije geest, tzoskyw, god, godslasteringen |  Facebook |