14-09-09

Verboden boekenweek

 

BannedBooksWeek

 

Binnenkort (26 september - 3 oktober) gaat in de Verenigde Staten de Banned Books Week van start. In het land van de vrijdom bestaan nog altijd censuurpraktijken waardoor boeken uit de bibliotheken geweerd worden. De laatste weken kwam de controverse rond het geïllustreerde kinderboek And Tango Makes Three weer in de spotlights te staan.

and-tango-makes-three-banned

Een aantal christelijke bewegingen heeft het niet op het boek begrepen omdat het kinderen wil laten kennis maken met het verschijnsel homoseksueel ouderschap. Het verhaal gaat over homoseksuele pinguïns die een baby adopteren. In sommige scholen en bibliotheken werd het boek uit de rekken genomen.

Naar aanleiding van vernoemde week schreef Ellin Hopkins een vlammend (!!) gedicht.  Ik  ging op zolder op zoek naar  een Engels boekje dat ik nog tijdens mijn studententijd gelezen heb (Engelse boekjes waren toen spotgoedkoop): Fahrenheit 451 van Ray Bradbury. Een spannende roman, waarin slechts TV-kijken meer toegestaan is en waarbij boeken ten strengste verboden zijn en verbrand worden door een speciaal team van brandweermannen.  Een aanrader. Verplichte literatuur!

Fahrenheit451 - Ray Bradbury

Manifest


Jullie fanatiekelingen en dwepers en valse
patriotten die leven in angst om te overleggen.
Jullie schreeuwers, verbieders en verbranders
die boeken uit de schappen
zouden dwingen
in naam van een groter goed.


Jullie zeggen om kinderen bezorgd te zijn,
onschuldigen rijp voor corruptie
door de perversie of toverij van de bladzijde.
Maar stokken en stenen breken
beenderen en onwetendheid is geen pantser.
Jullie spreken niet voor mij,
en zullen mijn kinderen geen magie ontzeggen
in het voordeel van jullie mirakels.


Jullie zeggen bezorgd voor Amerika te zijn,
het rood, wit en blauw besmeurd
door terroristen, socialisten, seksueel
verwarden. Maar wij zijn een grote sprei
lappendeken van multi-culturele
identiteiten.

Jullie kunnen niet spreken voor diegenen
wiens voorouders
verschillende zeeën trotseerden.
Je zegt dat je bang bent voor God,
het levende woord uitgehold door Mohammed
en Darwin en Magdalena.

Maar de almachtige beeldhouwer van de hemel
en aarde ontwierp intelligentie.
Jullie durven toch niet spreken
voor de vader, die
zijn armen opent voor iedereen.

Een woord tot de dwazen.
Steek elk boek in brand
Verschroei elke bladzijde.
Verbrand elk woord tot as.
Ideeën zijn onbrandbaar.
En daarin ligt je echte angst.

Ellen Hopkins

12-09-09

Pleidooi voor meer intolerantie

HLN-Poll-Hoofddoeken


De beslissing van een algemeen verbod op het dragen van een hoofddoek in het GO! Wordt blijkbaar door een ruime meerderheid van de bevolking goedgekeurd (Zie bovenstaande poll uit Het Laatste Nieuws). Het verbod lost een aantal praktische problemen in het GO! op. Aan de andere kant verhelpt deze beslissing niets aan het feit dat beide gemeenschappen naast elkaar - in wederzijds onbegrip - blijven verder leven. Straks worden moslimscholen opgericht, waar de meisjes naast het fysische hoofddoek, een mentaal hoofddoek aangepast zullen krijgen. De godsdienst-verdwazing zal toenemen. Samuel Phillips Huntington heeft waarschijnlijk gelijk (The clash of civilizations), bepaalde beschavingen zijn niet met elkaar te verzoenen.

Wat valt er nog te doen? We worden geconfronteerd met een cultuur die duidelijk de ideeën van de Verlichting afwijst. Is het mogelijk iets te tolereren dat zelf niet tolerant is ten opzichte van het gelijkheidsbeginsel tussen man en vrouw? Ik ben van mening dat we alle democratische krachten moeten inzetten om duidelijk een lijn te trekken. Het onderricht en de verspreiding van (geloofs)opvattingen met een overduidelijke paternalistische inslag zou net als het verspreiden van racistische boodschappen verboden dienen te worden. Het is een inperking van onze vrijheid, maar het is anderzijds een beschermingsmaatregel om te verhinderen dat religieuze verdwazing de overhand gaat nemen. De vraag wordt dan: "hoe intolerant we mogen zijn?" ...

516px-Alexandria_Library_Inscription

De franse schrijver en dichter Jean-Pierre Luminet schreef een schitterende roman: De bibliotheek van Alexandrië. In het jaar 642 staan de troepen van Umar ibn al-Khattāb voor de poorten van Alexandrië. Kalief Omar heeft zijn troepen opgedragen alles te vernietigen wat tegen de Islam ingaat. Zijn redenering is dat alles in de Koran staat en dat de bibliotheek dus niet meer hoeft. Op het einde van het boek vraagt Copernicus aan Faust wie nu volgens hem de bibliotheek van Alexandrië in de as heeft gelegd. Daarop antwoordt zijn vriend: 'Het vuur, Nicolaus, gewoon het vuur'. Echte vlammen hebben inderdaad de boeken vernietigd, maar het is het vuur van het fanatisme dat de brand heeft aangestoken.


Jorge Luis Borges (schrijver van oa. De Bibliotheek van Babel) verwoordde de brandstichting van de bibliotheek van Alexandrië in onderstaand gedicht:

Alexandrië, 641 AD*


Sinds de eerste Adam die de nacht en de dag

En de vorm van zijn hand zag,

Hebben de mensen gefantaseerd

En in steen, metaal of op perkament

Al wat de aarde omvaamt

Of de droom vormt, vastgelegd.

Hier is hun werk: De Bibliotheek.

De boeken die ze bevat overtreffen,

Naar verluidt, het getal van de sterren

Of van het zand van de woestijn.

Wie haar wil uitlezen zou zijn verstand

En zijn onbezonnen ogen verliezen.

Hier staat het grote geheugen

Der voorbije eeuwen: de zwaarden en de helden,

De laconieke symbolen van de algebra,

Het weten dat de planeten aftast

Die het lot bestieren, de krachten

Van kruiden en magische ivoren,

Het vers waarin de liefkozing voortleeft,

De wetenschap die God's eenzame

Labyrint ontsluit: de theologie,

De alchemie, die in het slijk het goud zoekt,

En de afbeeldingen van de afgodendienaars.

Als ze zou verbranden, redeneren de ongelovigen,

Zou de geschiedenis verbranden. Ze vergissen zich.

De onafzienbare boeken zijn de voortbrengselen

Van de menselijke waken. Als niet een ervan

Zou overleven zouden ze iedere bladzijde

En iedere regel, ieder werk

En iedere liefde van van Hercules,

Iedere les van ieder manuscript,

Opnieuw voortbrengen.

In de eerste eeuw van de Hidzjra

Beveel ik, Omar, die de Perzen heb onderworpen

En de islam op aarde plant,

Mijn soldaten de grote Bibliotheek,

Die niet zal vergaan, te vuur te verwoesten.

Geprezen zij God die niet slaapt

En Mohammed, Zijn Apostel.


Jorge Luis Borges

 

*Tegen iedere waarschijnlijkheid, heeft Omar het over de werken van Hercules. Ik weet niet of het past er aan te herinneren dat hij een projectie van de schrijver is. De werkelijke datum is 1976, niet de eerste eeuw van de Hidzjra.

13:31 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, iislam, hoofddoek, intolerantie, borges, jean-pierre luminet |  Facebook |

10-09-09

Hoofddoek? Geen probleem!

BunnySluier

De sluierproblematiek heeft de laatste dagen het nieuws beheerst. Bovenstaande foto laat zien dat een hoofddoek of sluier  best wel aardig kan zijn! smiley1

Voltaire schreef "Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire". Ten opzichte van de islam en de andere godsdiensten neem ik een analoge houding aan. Alhoewel ik de islam als godsdienst verfoei, toch wil ik iedereen het recht gunnen zijn godsdienst in alle vrijheid te kunnen belijden. (Noot aan de lezer. Voltaire valt niet zonder kleerscheuren te citeren, want hij stelde ooit dat L'art de la citation est l'art de ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-même).

Het is bedroevend dat in deze discussie geweld werd gebruikt. Naast inbraak en vernielingen in de school, werden ook gebaren met snijbewegingen ter hoogte van de hals gemaakt. Zielig. Het dunne laagje beschaving dat loskomt. Met dergelijke "slaande" argumenten kan je moeilijk anderen voor je zaak gaan winnen. In essentie is het een flagrante schending op het recht van vrije meningsuiting omdat je de andere fysiek begint te intimideren. Nochtans werd overal "vrijheid" geschreeuwd.

Ik geloof niet dat de meisjes vrijwillig een hoofddoek gaan dragen. Ten eerste heb je de wens (of wil) van de ouders om hun kinderen in een bepaald geloof op te voeden. Alhoewel we vandaag de dag een algemene tendens naar een vrijere filosofische opvoeding kunnen vaststellen, is blijkbaar in de moslim-samenleving een tegenovergestelde beweging aan de gang. Het zou wel interessant zijn te weten waarom de idee van gelijkheid tussen man en vrouw de moslims niet kan aanspreken. Men kan toch geen vreedzame samenleving opbouwen waar de ene mens verhevener is dan de andere?

Ten tweede lees je in interviews met moslimmeisjes dat de sociale druk (van vooral de mannen) om een hoofddoek te dragen groot is. Het feit dat die meisjes niet in alle vrijheid kunnen bepalen al dan niet een hoofddoek te dragen, is dan weer geen argument dat kan gebruikt worden om een verbod op het dragen van een hoofddoek af te dwingen. Ten eerste hanteren wij het principe van het recht op vrije godsdienstbeleving en ten tweede wordt vandaag de dag de wens van de ouders om hun kinderen volgens bepaalde godsdienstige waarden op te voeden als legitiem beschouwd. Moslimouders kunnen dus gerust stellen dat aangezien er kinderen in Vlaanderen volgens christelijke, joodse en andere waarden opgevoed worden, zij evenzeer het recht hebben om hun eigen kinderen volgens islamitische waarden op te voeden.

sluier
Een meisje dat een hoofddoek gaat dragen geeft expliciet te kennen dat zij tot de moslim-gemeenschap behoort. Dat houdt in dat zich binnen die gemeenschap zal blijven ophouden en dat zij verder nog nauwelijks contact zal hebben van de andere culturen (in casu de Vlaamse cultuur). Ten eerste bezoeken moslimmeisjes geen gelegenheden (jeugdhuis, café, dancing, sportclubs, ...) waar ze met jongens van een andere cultuur contact kunnen maken of desgevallend een relatie kunnen aangaan. Deze opsluiting binnen de eigen cultuur is laakbaar, maar is anderzijds een courant gebruik dat zelfs in Vlaanderen nog niet algeheel uitgestorven is. Ik verwijs naar de Vlaamse zuiltjes waarin menigeen binnen zijn groot gelijk verder blijft leven.

Ik geloof niet dat er binnen een moderne maatschappij serieuze argumenten bestaan om het dragen van een hoofddoek (hoe verfoeilijk dat ik het dragen ervan ook vind) te verbieden. Anderzijds heeft een samenleving wel de plicht om zijn burgers goed onderwijs te verlenen. Het is in het belang van de maatschappij dat kinderen met een zo ruim mogelijke kijk op de wereld opgevoed worden en dat ze uitgebreid kennis kunnen nemen van de bestaande culturen, kunsten, wetenschappen en filosofieën. Het is op dat vlak dat de samenleving wat imperatiever zou mogen zijn als ouders bezwaar beginnen te maken dat hun kinderen in contact gebracht worden met zaken die strijdig zijn met hun geloof zouden zijn. De geschiedenis leert ons juist dat een verengde kijk op de wereld een ideale voedingsbodem voor geweld is. Het is daarom de plicht van de samenleving hier preventief te handelen en te stellen dat een ruime kennismaking van de wereld primeert boven de geloofskwestie. Immers het kennis nemen van, gebeurt in alle vrijheid. Er wordt niemand "verplicht" het gegevene als waarheid te gaan aanvaarden.

Verschillende mensen van over de gehele wereld hebben samengewerkt om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op te stellen. Deze waarden zouden jaarlijks tijdens de lessen aan bod dienen te komen en onderwerp dienen te zijn van discussie en uitdieping.

We kunnen dan slechts hopen de jonge mensen door die ethische waarden bezield gaan raken en dat ze de waarde ervan gaan inzien. Het heeft geen zin het dragen van een lap textiel te verbieden als men verder niets  onderneemt om de jongeren de ideeën en waarden van de Verlichting bij te brengen. Het is niet de hoofddoek die een moslima verhindert een ruimere kijk op de wereld te krijgen, het is aan de filosofische paardenbril die haar opgezet wordt, dat we moeten gaan werken.21:46 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, hoofddoek, sluier, islam, godsdienst, geloof, waarden, uvrm |  Facebook |

04-09-09

Voorstel Saramago : Een derde god!

Saramago-UnTercerDios

José Saramago schrijft regelmatig enkele bedenkingen op zijn blog “El cuaderno de Saramago” (Het logboek van Saramago). Onlangs stelde deze atheïst voor een derde god te scheppen (we hebben al god en allah geschapen, waarom nog geen andere erbij scheppen?) die beide kemphanen zou moeten tot rust brengen. Ik heb hieronder bedoeld stukje van zijn blog geplukt en vertaald.

 

Ik denk dat Huntingtons stellingen over de “botsing der beschavingen”, aangevochten door de enen en geprezen door de anderen toen ze verschenen, vandaag de dag een meer nauwlettende en mindere gepassioneerde studie verdienen . We hebben ons eigen gemaakt dat cultuur een kruid tegen alle kwalen is en dat interculturele uitwisselingen de beste weg zijn naar de oplossing van conflicten. Ik ben minder optimistisch. Ik denk dat slechts een overduidelijke en actieve inzet naar vrede de deur zou kunnen openen voor deze culturele stroom in verschillende richtingen, zonder het oogmerk dat één van beide partijen de andere wil domineren. Wellicht komt deze gezindheid hier reeds voor, maar bestaan de middelen niet om ze te concretiseren. Het christendom en de islam blijven zich gedragen als onverzoenlijke vijandelijke broeders die niet in staat zijn om tot het gewenste niet-aanvalspakt te komen dat misschien enige rust in de wereld zou brengen. Welnu, daar we God en Allah met de bekende desastreuze gevolgen uitgevonden hebben, zou het scheppen van een derde god met voldoende bevoegdheden wellicht een oplossing kunnen zijn om deze in onmin levende onbetamelijken te dwingen de wapens neer te leggen en de vrede aan de mensheid te geven. En dat daarna deze derde god ons het plezier doet zich van het scenario terug te trekken, waarin het drama zich ontwikkelde door de uitvinder, de mens, geknecht door zijn eigen schepping, goden. Zonder twijfel, is dat heel waarschijnlijk geen oplossing en zullen de beschavingen met elkaar blijven botsen.

 

Ik vrees dat we Saramago gelijk moeten geven. De verschillende religiën zullen met elkaar blijven botsen. Vrede brengen ligt niet in hun belang, want vrede op aarde zou hen en hun goden overbodig maken. Dat de verschillende filosofische strekkingen met elkander onverzoenbaar zijn, dat kunnen we helaas dagelijks in het nieuws lezen. Een tweetal voorbeelden uit de “buurt”.

 

In Antwerpen betogen jonge meiden opdat ze ten allen tijde hun hoofddoek zouden mogen dragen. Het is een vreemde situatie waarin pubers zich vrijwillig(???) zouden willen opsluiten in een geloof waar ze als ondergeschikt aan de man (als tweederangs-burgers) zullen verplicht worden te fungeren. Ik zag enkele andere meisjes mee betogen. Ik stel voor dat die meisjes naar huis gaan, tegen hun ouders verklaren dat ze voortaan geen cafés, terrasjes en andere uitgaansgelegenheden meer zullen bezoeken, dat ze niet meer met jongens zullen omgaan en of hun ouders hen een geschikte man willen zoeken, waaraan ze zich hun leven lang zullen onderwerpen. Anders zal hun medeleven met de moslima's aan geloofwaardigheid inboeten. Kwestie van consequent te zijn.

 

In Polen hebben de ultrakatholieken een wetsontwerp ingediend dat in-vitrofertilisatie wil bestraffen met een celstraf tot drie jaar. De Poolse bisschoppen beschouwen in-vitrofertilisatie als een soort van “geraffineerde abortus”. Een aartsbisschop heeft het zelfs over “morele schizofrenen”.

 

Schizofrenen? Anders-denken en vrij-denken is voor deze lieden een ziekte. Men sla de geschiedenisboeken open en men zal kunnen lezen hoe god en zijn maat allah die ziekte hebben proberen te genezen...

 

Makeup

als niemand
luistert
naar niemand
vallen er doden
in plaats van
woorden


Jana Beranová

 

01-09-09

De castratie van Alan Turing

AlanTuring

In Groot-Brittannië werd een petitie gestart opdat de Britse regering de wetenschapper Alan Turing postuum zou verontschuldigen. Alan Turing was een briljant wetenschapper die gedurende de Tweede Wereldoorlog hielp de Nazi-code Enigma kraken. Hij werd voor zijn werk tijdens de oorlog gelauwerd met de Order of the British Empire.

In 1952 werd hij echter gearresteerd voor homoseksuele handelingen. De geheime dienst begon hem wegens zijn homoseksualiteit als een veiligheidsrisico te beschouwen - de kronkels van de veiligheidsdiensten. Turing kon kiezen tussen een gevangenisstraf of een chemische castratie. Turing koos voor chemische castratie. Deze vorm van castratie doet evenwel de borsten groeien. Op 7 juli 1954 werd hij dood aangetroffen in het bezit van een met cyanide vergiftige appel. Alhoewel de officiële doodsoorzaak zelfmoord luidt, werd er veel over zijn dood gespeculeerd. Er wordt beweerd dat de Engelse geheime dienst hem vermoord zou hebben omdat hij teveel over geheime codes geweten zou hebben.

Of hoe vooroordelen leiden tot de dood van een briljant man. In naam van god, of course. God, save the Queen!

 

20:12 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, alan turing, chemische castrattie |  Facebook |

30-08-09

De tocht van de olifant

img_4241

Sinds José Saramago in 1998 de Nobelprijs voor de Literatuur toegewezen kreeg, ben ik een trouwe lezer van deze vrijdenker geworden. Hij schrijft zijn eerste roman op 25 jarige leeftijd, maar  legt dan gedurende bijna twintig jaar zijn pen neer omdat hij volgens zichzelf "niets behoorlijks meer te melden heeft". Deze uitspraak typeert het cynisme van Saramago volop. Door dergelijke noten van (zelf-)reflectie in zijn teksten te verweven, spreekt hij de lezer op een subtiele manier aan. Sommige van zijn bemerkingen zijn heel serieus, anderen zijn ironisch. Dat is één van de elementen die zijn literatuur zo sprankelend maakt.

Wie Saramago leest zal al vrij snel doorhebben dat de schrijver geen hoge dunk van het menselijke wezen heeft. Het boek "De stad der blinden" is een typisch voorbeeld van zijn pessimistische kijk op de mensheid.

Saramago schrijft lange zinnen, waarin hij de dialogen van zijn personages onderbrengt. Een voorbeeld uit "De man in duplo", waar  Tertuliano Maximo Afonso op zoek gaat naar zijn dubbelganger:

"Ik dacht dat je niet meer zou bellen, zei Maria da Paz, Zoals je ziet heb je je vergist, hier ben ik, Als je niets van je liet horen, zou dat inhouden dat deze dag voor jou niet hetzelfde heeft betekend als voor mij, Wat hij betekend mag hebben, heeft hij voor ons beiden betekend, Maar misschien niet op dezelfde manier en niet om dezelfde redenen, Wij hebben de instrumenten niet om die verschillen te meten, als ze er al zijn, Hou je nog van me, Ja, ik hou nog van je, Dat komt er niet erg enthousiast uit, je herhaalt alleen mijn woorden maar, Leg me eens uit waarom ik die woorden niet zou mogen gebruiken als jij dat wel mag, Omdat ze bij herhaling een deel van de overtuigingskracht verliezen die ze hebben".

Saramago is een atheïst. Van zodra geloofszaken op het toneel verschijnen is Saramago er als de kippen bij, om met de nodige kwinkslagen de poten onder goddelijke troon weg te zagen. Zijn roman "Evangelie volgens Jezus Christus" werd in Portugal als godslasterlijk bestempeld. Omwille van die reden weigerde de toenmalige minister van Cultuur zijn kandidatuur voor de Europese Aristeion-prijs.

Saramago schrijft kristalheldere zinnen neer, waarin fantasie en werkelijkheid voor een wervelend spektakel zorgen. Saramago belicht de situaties vanuit verschillende hoeken, weet op kousenvoeten bepaalde dingen in vraag te stellen en maakt op die wijze de lezer een partner in crime. Saramago lezen vind ik puur genot.

Als toetje (en om jullie zin te doen krijgen Saramago te gaan lezen) nog een schitterende typische zin uit zijn laatste boek "De tocht van de olifant" (De auteur schreef het boek op 87-jarige leeftijd!):

"Niemand is zo zelfverzekerd dat hij zijn ogen de kost geeft en onbekommerd van de schoonheid van het landschap geniet, ofschoon een kenner van de streek tegen zijn buurman zeg, Zonder sneeuw is het veel mooier hier, Hoezo mooier, vroeg zijn kameraad nieuwsgierig, Dat is niet te beschrijven, Nee heus, als je je aan het zinloze karwei zet om een landschap te beschrijven, is de grootste klap in het gezicht van de werkelijkheid, wat die ook moge zijn, dat je dat moet doen met woorden die de jouwe niet zijn en die ook nooit van jou zijn geweest, let wel, woorden die al over miljoenen bladzijden en miljoenen tongen zijn gegaan voor jouw beurt kwam om ze te gebruiken, woorden die doodmoe zijn, uitgeput van het vele gebruik, waarbij ze telkens een stukje van hun vitale substantie hebben moeten achterlaten."


Schermafdruk23-08-09

Ingeblikt om terug te kunnen blikken

img_4012-1

De molen van de dagelijkse arbeid is weer langzaam op dreef gekomen. De tijd heeft de voorbije vakantie al weggemalen. Tempus fugit, declameerde men in vervlogen tijden.

img_3564-1

We hebben de hoogtepunten van de vakantie ingeblikt. Tijd voor een terugblik.

img_3553-1

Blauwe luchten

img_3570-1

en kleurrijke paden

img_3545-1

die je een adembenemend zicht serveerden.

img_3959-1

We bewandelden oude paden

img_4041-1

die ons soms naar duistere krochten leidden.

img_3464-1

Op het einde van de dag raakten we uitgebold.

img_3560-1

We gingen dan zitten

img_3439-1

en genoten van fijne gerechten,

img_3728-1

die begeleid werden door  passende dranken.

img_4025-1

De plaatselijke bevolking bejegende ons vriendelijk,

img_3441-1

anderen waren onverschillig,

img_3875-1

of maakten zich haastig uit de voeten.

img_3491-1

We zorgden ervoor de inwoners niet in hun activiteiten te hinderen

img_3561-1

Sommige plaatselijke gebruiken komen wel vreemd over.

img_3812-1

Op het eind van de dag, alvorens ons rustig te laten neerzakken, dachten we daar nog eens over na ...

09:36 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, vakantie |  Facebook |

20-08-09

Hoax 27 augustus

HoaxMelding
Deze week liet Thunderbird (mijn email-programma - vrije software natuurlijk) mij bovenstaand bericht zien. Dat bericht had de typische eigenschappen van wat men in de wandelgangen een hoax noemt (een vals bericht). Dergelijke berichten hebben over het algemeen volgende kenmerken:

  1. Een verzoek om iets te doen - iets buitengewoon te zien, enz...

  2. Een waarschuwing: als je het niet doet, dan mis je iets  "ergs" (hier: het verschijnsel doet zich pas opnieuw in 2287 voor)

  3. De vraag dat naar anderen door te sturen.

Deze berichten zijn eigenlijk vrij gemakkelijk te herkennen. Waarom trappen dan nog immer zoveel mensen in die val? Goedgelovig als ik ben, wil ik kwaad opzet uitsluiten - Ik hoop dat vrienden en kennissen mij toch niet doelbewust nonsens willen overmaken! Bovendien trakteer ik immer de afzender (en alle andere bestemmelingen) met een antwoord waarin het woord "hoax" paginagroot uitgeschreven wordt ... (om de goedgelovigheid van de afzender - tot zijn schade en schande van zijn publiek - goed in de verf te zetten).

In geval van twijfel is het immers vrij gemakkelijk om op het internet na te gaan of deze melding al dan niet waar is. Ik typte de woorden "27 augustus hoax" als zoekopdracht is en kon prompt lezen dat: "Al sinds 2003 wil men ons doen geloven dat op 27 augustus Mars extreem dicht bij de aarde komt en dat de planeet net zo helder als de maan zal zijn. Onzin. In augustus 2003 was Mars inderdaad relatief dichtbij en dus helder; in 2007 is dat niet zo. Natuurlijk is Mars ALTIJD mooi om te bekijken!"

Ik erger mij aan het nonchalant doorsturen van dergelijke berichten. De afzender kan met gemak het waarheidsgehalte van zijn bericht nagaan. Of hecht men geen belang aan zijn eigen geloofwaardigheid? Het getuigt van weinig respect voor vrienden en kennissen om ze met nonsens op te zadelen. Wellicht snij ik daar een pijnpunt van onze samenleving aan: respect hebben voor iets. (Of getuigt mijn gepreek hier dat ik ten prooi aan een acute aanval van een post-vakantie-trauma gevallen ben?)


20:26 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hoax, 27 augustus, vrijdenker, thunderbird, post-vakantie-trauma |  Facebook |

17-07-09

Uitvluchten

img_3344

Vandaag gingen mijn ogen fonkelen. Vakantie!

img_3341

Ik pakte mijn vrouw vast en zei:

img_1269

"Kom meid, ik ben geprikkeld

img_3379
om er nog eens  uit te vliegen.

img_3359
Laat ons een duik in het onbekende nemen.

img_3340
Aldus rijden we straks weer uit.

img_2471
De weg is lang

img_3365
maar we blazen geregeld uit

img_3347
anders raak je gebroken voor je het weet.

IMG_0088
We trekken het wandelleder aan.

img_3290
Maar vleien ons ook bij wijlen neer

img_3334
om van de schoonheid van het landschap te genieten.

img_3386
Hopelijk blijven we van allerhande narigheden gespaard

img_1878
en kunnen we met volle teugen van de plaatselijke gastronomie gaan genieten.

img_3377
om dan later alles kleurrijk aan vrienden en kennissen te kunnen gaan vertellen.

img_0532
Voor wie de hemel dichterbij zoekt

img_3317
ook in Vlaanderen valt er ruim wat te zien.

img_3381
Volg de plaatselijke aanwijzingen

img_3292
en je krijgt soms verrassende dingen te zien.

 

Beste lezers, Ik wens jullie allen prettige uitvluchten toe!

20:07 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: vrijdenker, lissewege, beeldenroute, vakantie |  Facebook |

11-07-09

Kruissteekjes

img_3268

Toeval of niet. De strip Kruissteekjes van Marjane Satrapi lag nog op mijn werktafel, als ik de onelinestrip Persepolis 2.0 van twee jonge Iraniërs, Payman en Sina, te zien krijg. Even oriënteren. Enkele jaren geleden kwam de Iraanse tekenares Marjane Satrapi in de kijker te staan met haar autobiografische strip Persepolis. Satrapi vertelt over haar jeugd (de val van de sjah en de opkomst van het religieuze fanatisme) en haar niet echt gelukkige avonturen in Wenen. Onlangs (2007) werd haar strip zelfs verfilmd.

Schermafdruk-16.png

Naar aanleiding van de rellen in Iran kregen Payman en Sina het idee een hoofdstuk aan het verhaal van Persepolis toe te voegen. Marjane Satrapi gaf toestemming om haar tekenstijl en prenten te gebruiken. De tekenaars doen het verhaal van de recente onlusten in Iran.  De tekeningen uit de vroegere Persepolis-strip werden van aangepaste teksten voorzien. Je kan de strip downloaden op www.spreadpersepolis.com (Of klik op de figuur)

Schermafdruk-18.png

De auteurs hopen dat door hun bijdrage, het buitenland een betere beeldvorming over de mensen in Iran zelf krijgt. Ze vragen de strip kenbaar te maken (blog, twitter, facebook, ...).

Schermafdruk-16

*************

kruissteekjes1
En als afsluiter, nog een fragment uit Kruissteekjes. In Kruissteekjes luchten negen Iranese vrouwen hun hart over mannen, liefde en seks. Hier twee fragmenten uit een hilarische anekdote over de bevoorrechte positie van de minares.

Kruissteekjes2

 

04-07-09

Lyon - Beestig goed

img_3152

Eind juni diende ons jongste student met grote tegenzin afscheid van haar stek in Lyon te nemen. Studeren en rondvlinderen Stoer, dat is leven als God in Frankrijk.

Partir, c'est mourir un peu,
C'est mourir à ce qu'on aime:
On laisse un peu de soi-même
En toute heure et dans tout lieu.

Om het lijden van de dochter wat te verzachten gingen vrijdenker en zijn vrouw persoonlijk hun jongste dochter in Lyon gaan troosten en ophalen. Barmhartigheid is een deugd. In dit geval heeft de barmhartigheid ons zelf deugd gedaan.Knipogen

img_3147

Flaneren langs de Rhône. Frivoliteit. Soms een vleug narcisme. M'as-tu-vu?

img_3183
Wat ik altijd vermijd in het buitenland: andere Belgen.

img_3199

Gezien de tropische temperaturen, zoeken we wat verkoeling op de vijver in het Parc de la Tête d'Or.

img_3196

Je komt er soms wel raar volk tegen!

img_3207
En zoals overal, lopen er ook daar met een grote muil rond.

img_3204
Om iemand te kunnen benaderen, dien je soms je nek uit te steken.

img_3214
Nagenieten van een maaltijd. Tussen het jonge volk langs de Rhône naar huis wandelen. Dromen van toen wij nog jong waren ... Bijna herbeleven. Nagenieten van ons jonge leven...

14:25 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, parc de la tete d or, erasmus, lyon |  Facebook |

21-06-09

Multicultureel getroffen

img_3023
We gingen elkaar treffen aan café Trefpunt (Sint Jacobs, Gent). We maakten kennis met een voortreffelijke gids Philip die ons trof met zijn uitgebreide en treffende kennis over de moslims van Turkse afkomst in Gent. Onze gids is actief bij de werkgroep Democratie 2000. Democratie 2000 is een sociale actiegroep voor een multiculturele democratie.De actiegroep ontstond in april 1992 in de nadagen van 24 november 1991, beter bekend als "zwarte zondag" toen het Vlaams Blok een electorale doorbraak forceerde. Enkele verontruste democraten wilden hun burgerlijke verantwoordelijkheid niet ontlopen en vormden tijdens een vergadering in de Balzaal in het Kunstencentrum Vooruit in Gent een soort comité van waakzaamheid tegen de opmars van extreem-rechts.

img_3017
Dit beeld staat symbool voor het multicultureel samenleven.  De wijngaardslak (land, zoet water) en het wenteltrapje (strand, brak water) illusteren de samenlevingsproblematiek. En vooral ... het leren samenleven zal op een slakkegangetje plaats vinden. Geduld, beste mensen! Geduld ... niet evident in deze haastige tijden...

img_3020
Meisjes die vroeger wees werden kon je meestal herkennen aan het feit ze een rood "lijveke" droegen (een soort "marcelleke").

img_3026

Na een interessante wandeling kwamen bij een moskee aan.

img_3029

De vijf zuilen van de islam zijn (in deze volgorde):

  1. Sjahadah (geloofsbelijdenis)

  2. Shalat (de vijf dagelijkse gebeden, inclusief het vrijdagsgebed)

  3. Saum (vasten)

  4. Zakat (armenbelasting)

  5. Hajj (bedevaart)

De gids geeft wat uitleg over de vijf dagelijkse gebeden :

Shalat Subuh (het ochtendgebed), Shalat Dhur (het middaggebed), Shalat `Asr (het namiddaggebed), Shalat Maghrib (het avondgebed), Shalat `Isja (het nachtgebed). De tijdstippen, waarop gebeden dient te worden, vallen op  bijgaande display's te raadplegen (De onderste waarde is een aanduiding van de temperatuur).

img_3030
Vooraleer de moslims de moskee willen binnengaan, dienen hij/zij zich ritueel te reinigen.  Die regel geldt niet voor ons, ongelovigen. Wij dienden enkel de schoenen uit te trekken. Enige handigheid is wel vereist, daar je niet met de kousen op de tegels van koer mag staan en daar anderzijds de schoenen niet op het tapijt geplaatst mogen worden.

img_3032

img_3033

img_3034

Vanaf dit verhoog wordt de Koran voorgelezen.

img_3036

img_3040

Dit verhoog fungeert meer als een "preekstoel". Hier worden de meer wereldlijke zaken afgekondigd.

img_3044
Een typisch gebedssnoer. Iedere kraal staat voor de naam van Allah. Allah heeft 99 Schone Namen (Bij sommige snoeren is iedere 33ste kraal iets groter ... om de tel beter te kunnen bijhouden).

Dit zijn enkele van de 99 Schone Namen van Allah. Hij die Zijn dienaar het Boek heeft gezonden, en Hij heeft daarin geen afwijkingen gemaakt. Allah (God in al zijn Majesteit), ar-Rahman (de Meest Barmhartige), ar-Rahim (de Meest Genadevolle), al-Malik (de Absolute Heerser), al-Quddus (de Heilige), as-Salam (de Bron van Vrede), al-Mu'min (de Beschermer van Geloof), al-Muhaymin (de Beschermer & Beheerder), al-'Aziz (de Machtige), al-Jabbar (de Onweerstaanbare),  al-Mutakabbir (de Majesteuze), al-Khaliq (de Schepper), al-Bari' (de Schepper met het vermogen om al het bestaande van de ene toestand naar de andere te veranderen.), al-Musawwir (de Vormgever), al-Ghaffar (de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer), al-Qahhar (de Onderwerper), ...

De lange kraal waar het snoer zich sluit staat voor de honderste naam, de onuitspreekbare naam van Allah.

img_3039

In het cafetaria van het ontmoetingscentrum dronken we nog een thee. De bediening was hartelijk en hoffelijk. We kregen nog zoetigheid bij de thee geserveerd. De gids liet ons nog weten dat de islamitische gemeenschap ons bezoek op prijs stelde en wij vroegen hem hen wederzijds te bedanken voor hun gastvrijheid.

Na dit treffen is het mij beter duidelijker geworden dat we traag (op slakkentempo) en zeker naar elkaar aan het toegroeien zijn. De grootste tegenstelling tussen beide culturen situeert zich volgens mij op het gebied van het belang dat aan het uiterlijke gegeven wordt. In onze maatschappij heeft de aandacht voor het uiterlijke de bovenhand op de aandacht voor het innerlijke gekregen. Door deze buitensporige en zelfs dwangmatige aandacht voor het uiterlijke gaat de aandacht voor de innerlijke rijkdom verloren. De armen van geest kleden zich rijkelijk aan , maar vergeten dat van alle soorten armoede die er bestaat, de geestelijke armoede wel de ergste is, die je kan treffen. Laat ons hopen dat de moslims zich nooit aan die dwangmatige aandacht voor het uiterlijke gaan aanpassen!

18:35 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, democratie 2000, trefpunt, moslims, moskee, multicultureel, hvv |  Facebook |

19-06-09

In de wolken

InDeWolken

Ik was verleden week in de wolken toen ik met onze nieuwe wagen een ritje maakte. Ik wuifde en toeterde naar alle charmante vrouwen die ik onderweg tegenkwam. Geen enkele wuifde terug???? Tja, ze hadden geen oog voor vrijdenker. Ik werd namelijk gevolgd door onderstaande macho-wagen.

Macho-Auto

19:58 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: auto, vrijdenker, citroen, macho, wolken |  Facebook |

18-06-09

Niet alle sterren fonkelen aan de hemel

Kimberley

20:20 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: tatoeage, gimp, vrijdenker, kimberley |  Facebook |

13-06-09

Gezichtsverlies

Gezichtsverlies

20:16 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, mister q, verkiezingen, gezichtsverlies |  Facebook |

10-06-09

Secret Gardens

img_2913

img_2915

img_2916

img_2918

img_2924

img_2925

img_2930

img_2932

Munt

De tuin met 25 soorten munt bracht ons op een uitstekend idee. We gingen een mojito drinken in een Cubaans café Bodeguita del mar.

img_2935

22:09 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, kortrijk, secret gardens |  Facebook |

07-06-09

Kamperfoelie

Kamperfoelie

Van de zon krijg ik nog een laatste warmtekus. Bladeren kleden mij met  tintelend licht aan. Ik kom op een wolk van kamperfoeliegeur aanzweven. Van verbazing laten vogels melodieën uit hun snavels vallen. De avondstilte houdt me in die hemel vast.

 

20:14 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, kamperfoelie, stilte, avond |  Facebook |

05-06-09

Mijn stem bestemd

StemTest

Ik heb mij onlangs geamuseerd met het invullen van enkele stemtesten. Ik vond het leuk dat één van die testen mij bovenstaande uitslag liet zien. Nee, die lui aan de rechterkant zijn inderdaad mijn vrienden niet. Het zijn de beheerders van het "gezond verstand". Je weet wel: "Wij zeggen wat u denkt". Ik lees dat als: "Wij zeggen wat u moet denken". Ik heb maar weinig gezond verstand in hun verkiezingsprogramma kunnen vinden. Ik moet wel toegeven dat ze creatief in het bedenken van slogans zijn, zoals bv. "Eigen volk eerst". De grote politieke partijen hebben dat idee bij hun lijstvorming nog aangescherpt: "Eigen familie eerst".

Het gaat niet goed met ons land en met onze leefomgeving. De grote partijen bedienen hun familie en vrienden. Ik heb daar geen belang bij. Ik laat mij niet verleiden door dun hoerige breedsmoelen. Mijn stem gaat naar een onbekende vrouw op een groene lijst. Schone lucht, gezonde voeding, stilte en rust (groene leugens volgens de grote hoeder van het gezond verstand) zijn mij meer waard dan de persoonlijk vrijheid (de grote auto's die al dat gezond verstand vervoeren) van enkelen. In deze stemming ga ik mijn stem op de stemming van zondag gaan bestemmen.

Vervuiling

Investeringen

17:47 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: vrijdenker, verkiezingen, groen |  Facebook |

30-05-09

Te kakken gezet

TeKakkenGezet

Verkiezingen. De burger krijgt enkele minuten inspraak. Door allerhande loze verkiezingsbeloften wordt de kiezer te kakken gezet. Een mens, die te kakken gezet wordt, dat is natuurlijk geen zicht. Gelukkig hebben sommigen daar een eenvoudige oplossing voor bedacht. Politiek bedrijven is anders een riskante onderneming. Indien je faalt, kom je gauw te kakken staan. Deze cabine hier zou wel eens een dubbele functie kunnen hebben!

 

In ieder geval ... geniet van een zonnig weekend!

OranjeHaviksKruid

 


 

 

18:34 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, kakken, verkiezingen, humor |  Facebook |

27-05-09

De krant van Frank

DeWinneDM20090527

DeWinneDS20090527

18:02 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: de morgen, de standaard, vrijdenker, krant, frank de winne, ruimte |  Facebook |

23-05-09

Ontknoping

Knooppunten1
Een knooppunt is volgens van Dale niet enkel een punt waar verschillende wegen samenkomen, het is in figuurlijke zin een synoniem van een knelpunt, een bron van moeilijkheden. Onlangs raakten we op een knooppunt in een knooppunt. Met andere woorden, we raakten in de knoop. Wat het nog erger maakt, is dat je precies weet waar de knoop zit, maar ver kom je daar als wandelaar niet mee.

Op onze vorige wandeling wisten we waar het schoentje knelde en zodoende hakten we de knoop door om een knooppuntenkaart aan te schaffen. In het infocentrum knoopten we een gesprek met een bevallige juffer aan. Tijdens ons gesprek raakten mijn ogen soms in de knoop omdat ze afgeleid werden door de knopjes die door haar bloes met knoopjes welfden. Het ranke wicht deed het één en ander goed uit de knoop. Wij knoopten haar uitleg in de oren en schaften ons enkele knooppuntenkaarten aan.

Knooppunten2
Na deze ontknoping knoopten we de veters van onze wandelschoenen dicht. We ontknoopten knooppunt na knooppunt. Hoeveel knopen zou we doen? Om te vermijden dat ons gestel in een knoop zou raken, begonnen we naar een uitspanning uit te kijken. Het uithangbord met Orval hielp ons om snel de knoop door te hakken. Het café fungeerde eveneens als boekhandel. Leuke inrichting. De uitbater ontknoopte ons dat hij enkel de grote klassieke romans verkoopt. Om niet in de knoop met onze knooppunten te raken matigden we onze consumpties.

Knooppunten3
Na enkele minuten stappen raakte mijn blaas echter aardig in de knoop. Gelukkig vond ik snel een plaats waar ik die knoop kon ontknopen. Uiteindelijk slaagden we er in al onze knooppunten goed te ontknopen. Dank zij onze knooppuntenkaart raken we nu altijd uit de knoop. Denk er eens aan, als je weer in de knoop zit!

Knooppunten5


09:29 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, knooppunten, wandelen, knooppuntenkaart |  Facebook |

17-05-09

Mishandeling

SlechtePunten

Een leerkracht in Hoegaarden gebruikte een leerling als roerspaan om mortel te mengen. Een mens was door het lint gegaan. Een golf van verontwaardiging spoelde door Vlaanderenland. Zelfs de heer minister liep rood aan - leuk meegenomen in een decors van nakende verkiezingen - De wolven huilden om vierscharen, brandstapels en schandpalen. Vrijdenker heeft last van koude rillingen als de meute stampij begint te maken. Een profeet bezweerde de massa ooit met de spreuk "Wie zonder zonden is, die werpe de eerste steen". Deze bezwering hielp vroeger nog toen het merendeel van de mensen zich nog hulden in een dunne laag respect. De laatste jaren werden brutaliteit en oppervlakkigheid door de televisie tot maatstaf verheven. Het kleed van respect raakte losgetornd.

Waarvoor dient die algemene verontwaardiging? Het past onze politieke excellenties goed. Het leidt de aandacht weg van de tekortkomingen in hun beleid. Beschikte de leerkracht over voldoende middelen om kwalitatief les te kunnen geven? Of keek de heer minister vanuit zijn lederen beleidsstoel minzaam toe hoe een leger van gebuisde leraars, psychologen en pedagogen - die er zelf nooit in geslaagd waren deftig les te geven - de mens op de vloer aan het pesten waren met onbenulligheden, die ver van de realiteit uit hun getormenteerde grijze beroerde blubber ontsproten waren? De stoppen van die man sloegen door. Zieleknijpers zullen op zijn brein komen aanvliegen om er als aasgieren de laatste resten komen uit te pikken. De eminenties zullen zich vanaf hun rijkelijk betaalde zitjes met het schouwspel kunnen verkneukelen.

Ook de verontwaardiging van galspugende ouders is een stuitende façade. Hoeveel ouders willen er nog tijd maken om hun kinderen een deftige opvoeding mee te geven? Of kunnen nog kinderen opvoeden. Wie wil zijn kinderen nog respect bijbrengen als respect- en tactloosheid de norm is geworden? Hoeveel kinderen leren er nog gezond eten als overal gepredikt wordt de schreeuwerds met junk vol te proppen? Wie leert zijn kinderen nog op een zachte, creatieve manier bezig te houden? Veel kinderen lijden aan een chronisch tekort van warmte, zorg en affectie. Uiteindelijk groeit dan de valse verwachting dat "het onderwijs" de vieze etter uit de zweer zal duwen.

Een mens is door het lint gegaan. De wolven huilen. ... Wie heeft deze mens in het lint gedrukt?

CaveCranium009

De maskers van de waanzin

Men kan het nog wel waanzin noemen
wanneer men niet beter weet
maar er is de hand die leven vreet
er zijn de voeten die de ster bewandelen

men kan het ongerijmde lichaam wel bemantelen
wanneer men niet beter weet
maar er is het harnas dat niemand past
er is de handschoen die wordt opgenomen
door de infame vingers van de schaduw

men kan het honger noemen of verzet
waanzin of weerzin om het even

men kan er oud mee worden maar
men kan er niet mee leven.

Ellen Warmond

 

10:39 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: mishandeling, onderwijs, vrijdenker, hoegaarden, opvoeding |  Facebook |

12-05-09

Onderdak

img_2357

Laten we een hoekje vrijmaken voor wie nadert,

Voor wie rilt van de kou en geen onderdak vindt.


Voor wie afkwam op het geluid van een lamp,

Op de verlichte drempel van dit ene huis.


En is hij doodop van angst en uitputting,

Herhaal dan voor hem de helende woorden.


Wat verlangt dit hart dat slechts uit zwijgen bestond,

Tenzij woorden die zowel teken als gebed zijn,


En als sprankel onverwacht vuur van de nacht,

En de glimp van een tafel in een schamel huis?


Yves Bonnefoy

 

18:20 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: onderdak, vrijdenker, yves bonnefoy |  Facebook |

11-05-09

Je pluimen verliezen

img_2529

22:30 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, natuur, paardebloem |  Facebook |

08-05-09

Gespot

Q


Kortelings spot ik dagelijks hier nabij Mr. Q. en Mr. Q spot mij met een sardonische glimlach terug. Of zou het een grijns kunnen wezen? Daar zou ik het wel eens moeilijk mee kunnen hebben. Niet versaagd, moeilijk gaat immers ook.

Verder weg kleurt het landschap uitsluitend breedsmoelig oranje. Daar glimlacht Mr. Q fijntjes mee. Breedsmoellachen kan hij immers met de lippen op elkaar. Moeilijk gaat ook.

Om Mr. Q nog beter te kunnen spotten, besloot ik hem op de gevoelige plaat vast te leggen. Ik legde me laag bij de grond - moeilijk gaat ook - omdat een groot man hoog moet kunnen tronen. Ik nam hem van opzij want een politicus wordt meestal scheef bekeken. De scherptediepte instellen was moeilijk  - maar moeilijk gaat ok. Gelukkig kreeg ik Mr. Q vaag te spotten. Dergelijk man heeft immers geen scherpomlijnd profiel. Hij lost halvelings  in het blauw van de lucht op. Dat schept ijlheid in het hoofd. Dat staat hem goed, want zijn gedachten zweven gewoonlijk hoog in de blauwe rimpelloze lucht.

Tenslotte heb ik hem naar mijn blog geloodst. Zo kunnen jullie hem ook eens spotten!

21:15 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: quickenborne, verkiezingen, vrijdenker, spot |  Facebook |

05-05-09

Gedicht voor Lonesome Zorro

LonesomeZorro

 

Hoe lonesome kan iemand zijn? Ik vond er een passend gedicht over.

img_2020-1

 

Echo


Alleen zijn wij nooit.

Niet met onszelf,

en niet met elkaar. -

Ouders, broers en zusters,

vrienden, vijanden,

hij die je op een morgen tien jaar geleden

in de tram ontmoette,

de kleine mechanische dame in het boek van Camus. -

Zij wemelen in ons,

rondom ons, tussen ons.

Bepalen de toon van de stem,

de warmte van de blikken

en de bewegingen van de handen.


Er wordt in mij aan veel touwtjes getrokken,

ik ben bij velen aanwezig,

wat betekent mijn tegenwoordigheid

ergens bij iemand nu?


Annie Riis

 

19:06 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: annie riis, lonesome zorro, poezie, vrijdenker |  Facebook |

03-05-09

In de zon

InDeZon

 

Morgenstond

 

 

11:36 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrijdenker, zon, kwaremont, hosta |  Facebook |

01-05-09

Wij duiken onder!

RandVanEenPandemie
De nakende epidemie heeft ons doen besluiten onder te duiken. De aanblik van straten gevuld met stuiptrekkende lijven begeleid door een harmonie van doodsgereutel is te stuitend voor ons gemoed. Vanuit onze steriele kelder, weliswaar rijkelijk voorzien van wijn en voeding, zullen wij het vuur, dat de media naarstig aanwakkeren, proberen te trotseren. Gemaskerd en geheel ontsmet, groeten wij jullie. Wees moedig als het monster jullie in de ogen kijkt. Wees voorzichtig bij het wegvluchten, het grote beest dat op vier wielen rondbraakt, maakt tot nader order nog altijd meer slachtoffers.

UitdeVoetenMaken

Vandaag heb ik mijn huisnummer en het nummer

van de straat waar ik woon weggehaald.

Ik wiste de naamplaat van iedere weg:

als jij me komt zoeken, klop dan

op elke deur in elke stad, in elk land.


Het leven is een vloek en een zegen...

En waar je een vrije ziel vindt,

weet dat ik daar woon.


Amrita Pritam10:41 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrijdenker, varkensgriep, epidemie, media, griep |  Facebook |

28-04-09

Kikker

 

puit

Gisteren ging ik door het park naar de bib. Plotseling kwam ik oog in oog met een monster te staan, dat achteloos uit de vijver kwam gesprongen. Het monster slokte één van mijn boeken op. Bedankt voor het leuke boek!"  riep het mij smalend na en plonste weer het nat in. Toen ik in de bib mijn boeken inbracht, maakte de juffrouw er mij attent op dat er  nog een boek open stond. Ik wou haar uitleggen hoe de vork in de steel zat, maar ik kreeg een kikker in de keel.  Ze keek me begripvol aan en verlengde netjes de uitleentermijn. Gelukkig maar, want mijn smoes raakte noch kant noch wal.


De bibliofiel


Een leven zonder boeken is steriel,

je laat te weinig in je hoofd gebeuren.

Want boeken openen gesloten deuren,

behalve voor de ware bibliofiel.


Die koopt zijn boeken louter om hun kleuren,

de linnen rug van eersteklas textiel,

en of de inhoud hem nu wel beviel,

daar hoor je hem maar zelden over zeuren.


Het gaat hem om het boek als stof'lijk blijk

van zetkunst, drukkunst en geschept papier:

een voorwerp dat je liefderijk kunt strelen.


Alleen de aanblik doet hem maar plezier,

hij leest het niet, het staat alleen te kijk,

de inhoud zal hem daarom nooit vervelen.


Nico Scheepmaker

 

19:14 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: vrijdenker, wevelgem, gemeentepark, kikker, aoverval, onveiligheidsgevoel |  Facebook |

26-04-09

Vagina-snijderij

Jemen-VrouwelijkeSchaduwParlement
In Yemen richtten deze week enkele vrouwen een schaduwparlement in. De bedoeling is een strategie uit te werken om het maatschappelijke bewustzijn onder de vrouwen aan te zwengelen en om een platform te hebben waarmee een aantal vrouwspecifieke thema's in de politiek gebracht kunnen worden. Onderstaande tabel laat duidelijk zien hoe vrouwen amper in het parlement vertegenwoordigd zijn.

VrouwenInParlement-Yemen

Onlangs werd in Yemen een wetsvoorstel om vrouwenbesnijdenis te verbieden NIET door het (bijna uitsluitende mannelijke) parlement goedgekeurd. Nochtans is vrouwenbesnijdenis in Yemen vrij gebruikelijk. Men schat dat 25% van de meisjes genitaal verminkt wordt. Onderstaande tabel leert ons dat de besnijdenis hoofdzakelijk thuis plaats vindt. (Daya staat voor geboorteverantwoordelijke of plaatselijke vroedvrouw).

KarakteristiekenBesnijdenis

De besnijdenis vindt hoofdzakelijk plaats binnen de maand na de geboorte van het kind. Hierbij worden de schaamlippen geheel of gedeeltelijk weggesneden en wordt de clitoris verwijderd. Onderstaande foto laat de snijwerktuigen zien waarmee de gevaarlijke vagina te lijf wordt gegaan. (En ik die dacht dat een vagina met een "cutter" besneden werd ...)

VaginaSnijwerktuigen

Moslimgeestelijken erkennen dat vrouwenbesnijdenis niet tot de islamitische leer behoort. Op de conventie van Caïro hebben enkele geleerde mannen beslist dat, alhoewel vrouwenbesnijdenis niet tot de islamitische leer behoort, het uitvoeren ervan niet door de islamitische wet bestraft wordt. Kwestie van de kop in het zand te steken. De voorstanders van genitale verminking zeggen dat de infibulatie volgende voordelen oplevert:

1. Het stabiliseert het libido van de vrouw.

2. Het maakt de vrouw mooier in de ogen van de man.

3. Het maakt haar karakter evenwichtiger.

RedenKeuzeBesnijdenis

Uit de bevraging waarom voor infibulatie gekozen wordt, zien we toch een significant deel van de mensen antwoorden dat het om “religieuze” redenen gaat. Het is blijkbaar geen islamitisch gebruik maar blijkbaar toch wel ... Schijnheiligheid is een deugd waarin de meeste religies uitblinken. Abortus kan niet omdat het ingrijpen is in de schepping van God. Een kind genitaal verminken is dan weer geen verminking van de schepping van God?

LeeftijdBesnijdenis

Blijkbaar is deze mensonwaardige praktijk nog altijd gangbaar in België (ondanks dit bij wet in België sinds 2001 verboden werd – men heeft dan wel vergeten in die wet de genitale verminking van jongens op te nemen!). Volgens minister van Justitie Stefaan De Clerck (interview met Le Soir) worden nog steeds honderden moslima's besneden in ons land. Uit een studie van de Gentse Universiteit uit 2007 blijkt dat minstens 2745 vrouwen, die in België verblijven, het slachtoffer werden van besnijdenis (Info : DeMorgen). Dit cijfer houdt bovendien geen rekening met kandidaat-politieke vluchtelingen.

dyn008_small150_227_320_jpeg_2635960_068f22b854d0f51cdc3e352e97babd1d

080704102918-2387-0