13-02-10

Katten in zakken

Mujer_barbuda_ribera

Een Arabische ambassadeur had een huwelijk met een vrouw, een arts afkomstig uit een Golfstaat, geregeld. Bij de ontmoetingen die aan het huwelijk voorafgingen droeg zijn geliefde een nikab (gezichtssluier). De man kreeg ook enkele foto's van zijn toekomstige vrouw te zien. Toen de man zijn vrouw na het huwelijk wilde kussen, bleek zijn geliefde een baard te hebben en keek de vrouw bovendien scheel. De foto's bleken van haar zuster te zijn. De rechtbank had oren naar de klachten van de man en ontbond het huwelijk. In Vlaanderen zegt men: "Koop geen katten in zakken".

Enkele jaren geleden viel mijn oog op een schilderij van José de Ribera (Zie bovenstaande afbeelding). Het schilderij hing in de Casa de Pilatos (Sevilla). (Zijn gebruikelijke standplaats is echter het Hospital de Tavera in Toledo). Volgens historische gegevens zou bij de afgebeelde vrouw de baard vanaf haar 37ste jaar overvloedig beginnen groeien zijn. Ik dacht eerst een man met stevige borsten te zien (Nummer één van de cosmetische ingrepen bij mannen: borstverkleining). De suppoost verzekerde mij dat het wel een schilderij van een gebaarde vrouw betrof. Gezichtsbeharing bij vrouwen wordt als onesthetisch beschouwd. Onze maatschappelijke conditionering?

De kledij van de moslims blijft voor beroering in onze contreien zorgen. Fatima Zibouh (Ecolo) kreeg een zitje in de raad van bestuur van het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR). Haar sluier gaf onmiddellijk aanleiding tot commentaar. Volgens Ecolo zou de vrouw geselecteerd zijn op basis van competenties. Laat ons de vrouw op haar merites bekijken, anders vervalt ons oordelen tot veroordelen. Over de competenties van Brussels jeugdminister Evelyne Huytebroeck (Ecolo) ben ik dan weer minder te spreken. Blijkbaar legt Ecolo de lat in verband met competenties niet al te hoog.

Het CGKR trok deze week aan de alarmbel. Meisjes met een hoofddoek worden  volgens het CGKR vaak geweigerd bij stageaanvragen. Laat ons aannemen dat dat gegeven statistisch juist is. Het gegeven zegt echter niets over de oorzaak. Dat meisjes met een hoofddoek meer uit de boot vallen, heeft m.i. weinig te maken met vooringenomenheid tegen de islam, maar heeft eerder te maken met het feit dat in de moderne samenleving flexibiliteit op de werkvloer gevraagd wordt. Het CGKR leent zich vooral tot stemmingmakerij door het eenzijdig belichten van de problematiek. Gelijke kansen ontstaan daar waar mensen leren met elkaar samenwerken, niet daar waar ze tegen elkaar opgesteld worden.

Gezien onze heren en dames politici geen dringende maatschappelijke problemen te behandelen hebben (hun wedde en inkomen is hoog genoeg, hun werkzekerheid is verzekerd - worden ze niet herkozen, dan krijgen ze wel een goed betaalde job in de marge van de partij), hebben ze zich op het urgente probleem van de dragen van de boerka geworpen. (Als het regent in Parijs, begint het in Brussel te druppelen). De vraag is welk "probleem" die wet gaat oplossen. De wetgever dient er voor te zorgen dat de ene mens de andere niet gaat onderdrukken en dat iedereen die zich in vrijheid bedreigd voelt of beknot wordt bij een eerlijke instantie terecht kan. Welke kledij een mens aantrekt, daar dient onze verkozen elite zich eigenlijk niet mee te bemoeien.

12:02 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrijdenker, boerka, cgkr, jose de ribera, katten in zakken, katten, sluier, islam |  Facebook |

07-02-10

Wij hebben vandaag gevogeld

img_0428

van Dale: vogelen (vogelde, h. gevogeld), ...  2 (onoverg.) zich uit liefhebberij met vogels bezighouden: de gekraagde roodstaart heeft mij tot het vogelen gebracht.

Naar jaarlijkse gewoonte doen wij mee met het telweekend van Natuurpunt Vogels Voeren en Beloeren. De opdracht is eenvoudig. Tel het aantal vogels dat in je tuin op bezoek komt. Mijn vrouw kon vandaag volgende soorten tellen: 14 mussen, 1 grasmus, 1 groenling, 2 vinken, 2 Turkse tortels, 2 merels, 1 winterkoninkje, 2 pimpelmezen. Opvallende afwezigen: ringmus, koolmees, roodborstje (hadden er blijkbaar geen zin in om vandaag gevogeld te worden).

img_0432

De winterakoniet is een echte vroegbloeier. Ik kijk altijd naar zijn bloei uit. Het geeft me een vroege lentekriebel. En geven kriebels dan geen aanleiding tot vogelen?

19:46 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: vogelen, vrijdenker, voeren en beloeren, winterakoniet |  Facebook |

03-02-10

Reus verbrandt zich aan vurige vos

Vuurvosje

De groei van de browser Firefox baart Microsoft zorgen. Een browser is het venster op het internet (op de digitale wereld). Een zevental jaren geleden keek nog meer dan 90% van de internetgebruikers door de bril (IE: Internet Explorer) van deze gigant. Enkele 'vrijbuiters' die zich zorgen over de dominantie van dat bedrijf maakten, begonnen met veel enthousiasme een nieuwere versie van Netscape te ontwikkelen. Hun nieuwe creatie Firefox vond onmiddellijk bijval ondanks de tegenkantingen van het groot kapitaal (in casu de banken) en de overheden. "Vrijheid" wordt door deze lui altijd met een scheef oog bekeken.

Aanvankelijk vond Firefox veel bijval bij vooral technisch onderlegde mensen. Dat was niet zo verwonderlijk. De browser werkte stabieler, voldeed aan de internationale standaarden en kon gemakkelijk aangepast worden. Menig hobbyist maakte zelf een invoeg-toepassing (plugin) en iedereen kon inkijken hoe de browser in elkaar stak. Na een tijdje begonnen de banken in te binden en liet ze toe dat homebanking met Firefox toegelaten werd. Langzamerhand groeide in de geesten het besef dat het eigenlijk wel elementair was dat de gebruiker kon kiezen door welk venster of bril hij/zij het internet wilde bekijken. De websites "enkel met Internet-Explorer te bekijken" verdwenen één voor één. (Veel steden en gemeenten hadden zich aan die praktijk schuldig gemaakt en zo jarenlang een deel van hun burgers uitgesloten).

browser_share_0109_0110

ars_browser_share_0109_0110

Bovenstaande grafieken tonen het gebruik van de browsers op wereldschaal en het browsergebruik van de bezoekers van de technische website Ars Technica. Op wereldschaal gaat IE van jaar tot jaar achteruit. (Ongeveer 20% in 5 jaar tijd). Zelfs al slaagt Microsoft er in zijn browser technisch beter dan die van de anderen te maken, toch zullen meer en meer mensen hem links laten liggen omdat ze zich zorgen maken omtrent de dominantie (en vooral de arrogantie en de intimidatie) van deze kapitalist.

Bij de bezoekers van Ars Technica (mensen die in technologie geïnteresseerd zijn) heeft de Microsoft-bril al meer van zijn pluimen verloren. Dat deze tendens zich op wereldschaal niet heeft voltrokken is logisch omdat de modale gebruiker meestal niet weet dat er alternatieven zijn, niet weet hoe hij ze kan installeren en zich waarschijnlijk niet bewust is van het feit dat Microsoft er alles aan doet opdat de gebruikers het niet zouden gaan proberen (Domgehouden klanten blijven trouwe klanten). Door het gebruik van de alternatieve browsers Firefox, Chrome, Safari, Opera, ... verliest Microsoft een deel van zijn greep op het internet en doet deze wereldveroveraar vanzelfsprekend pijn.

FirefoxGirl

Firefox is ontstaan uit de bezorgdheid dat de kapitaalkrachtige concerns het internet gingen bepalen (oa Microsoft die zijn normen begon op te leggen en gebruikers uitsloot die geen Microsoft-producten gekocht hadden). Om het gevaar van monopolisering (en Big Brother-toestanden) tegen te gaan is het nodig dat de burger de technologie van het internet in handen krijgt. Firefox is al één succes. Hopelijk valt deze technologie (kennis) binnen afzienbare tijd onder de volledige controle van de mensen zelf. Dat zal een harde strijd worden, daar Microsoft op grote schaal patenten aan het nemen is opdat de burgers niet vrijelijk meer aan deze technologie zouden kunnen werken. Toch blijf ik optimist. Zegt het spreekwoord niet: "boer pas op je ganzen, als de vos (firefox) de passie breekt"?


20:47 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: vrijdenker, firefox, digitale vrijheid, vrijheid, browser, kapitalisme |  Facebook |

01-02-10

Patent 4320756 : Verse lucht!

4320756_Fresh_air_breathing_device_and_m

Hoe geniaal de menselijke geest wel is, mag blijken uit bijgaand patent. Indien je plots in geval van hevige rookontwikkeling in een wc zonder ramen komt vast te zitten, dan kun je dank zij deze geniale manier nog "verse" lucht inademenen!

4320756_Fresh_air_breathing_device_and_m-fig1

18:37 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, idioot, patent 4320756, verse lucht |  Facebook |

29-01-10

De geest van het atheïsme

DeGeestVanHetAtheïsme

De Franse filosoof André Comte-Sponville stelt zich in het boek “De geest van het atheïsme” de volgende vragen:

  • Kan men het zonder godsdienst stellen?

  • Bestaat God?

  • Welke spiritualiteit voor de atheïsten?

Het is een klare en heldere uiteenzetting. De schrijver verwijst naar zijn eigen levensloop. Hij kreeg een christelijke opvoeding en groeide in een christelijke omgeving op. Tijdens zijn puberteit begint hij zijn geloof in vraag stellen om uiteindelijk het atheïsme te gaan omarmen. Zijn verhaal kwam mij heel bekend voor. Ik maakte ook dergelijke ontwikkeling (sommigen noemen dat een geloofscrisis, ik hou het bij ontwikkeling) mee.

De schrijver pleit voor een atheïsme dat verdraagzaam ten opzichte van de gelovigen is: Gelovigen en ongelovigen, we zijn hier van elkaar gescheiden door wat we niet weten. Dat neemt onze meningsverschillen niet weg, maar relativeert de draagwijdte ervan. Hij zou dwaas zijn meer belang te hechten aan dat wat we niet weten – wat ons van elkaar scheidt – dan aan dat we, uit ervaring en gevoelsmatig, heel goed weten en wat ons dichter tot elkaar brengt: dat wat de waarde van een mensenleven uitmaakt is niet het geloof, niet de hoop, het is de hoeveelheid liefde, compassie en rechtvaardigheid waartoe we in staat zijn!

Het boek is een pleidooi tegen het nihilisme en het fanatisme. Beide overtuigingen leiden tot barbarij. De nihilistische barbarij heeft geen program, geen project, geen ideologie. Ze heeft die niet nodig. Wie met die barbarij behept is, gelooft in niets: hij kent alleen maar geweld, egoïsme, minachting en haat. Hij is gevangene van zijn driften, domheid en gebrekkige ontwikkeling. Slaaf van wat hij voor zijn vrijheid aanziet. Hij is barbaar bij gebrek aan geloof en trouw: hij is de vechtjas van het Niet.” - Omtrent de fanatici: “Over hen heeft Spinoza het belangrijkste gezegd: 'Ze strijden voor hun onderworpenheid alsof het om hun heil ging.'”

Bestaat God? Er valt niet te bewijzen dat God bestaat. Er valt al evenmin te bewijzen dat God niet bestaat. We weten het niet. Het is duidelijk dat er wel godsdiensten bestaan. Maar deze godsdiensten weten al evenmin iets over God. Het is daarom trouwens fout de kritiek op de godsdiensten te gebruiken om dat als kritiek op God te gaan gebruiken.

... welke openbaring? De Bijbel? De Koran? De Veda's? De Avesta? Waarom niet het gezwam van de Raëlianen? ... Hoeveel doden in naam van hetzelfde Boek! Hoeveel slachtingen in naam van dezelfde God! Dat is voldoende bewijs van de onwetendheid waarin we verkeren. Mensen vermoorden elkaar niet om de wiskunde, noch om enige andere wetenschap, en zelfs niet om een feitelijke waarheid, als deze op goede gronden is vastgelegd. Mensen vermoorden elkaar alleen maar om wat ze niet weten of niet in staat zijn te bewijzen. ... 'Men acht zijn eigen veronderstellingen wel erg waardevol,' zei Montaigne, 'als men daarom een mens levend laat roosteren'”.

Wat verandert er als je geloof verliest? Omdat je je geloof hebt verloren ga je niet opeens je vrienden verraden, stelen en verkrachten, vermoorden en martelen! ... Het gedrag van iemand die zich er alleen uit angst voor Gods straf van zou onthouden te doden, heeft geen morele waarde: er zouden slechts voorzichtigheid, vrees voor de goddelijke politieagent, egoïsme zijn.” - “Het is niet langer de religie waarop de moraal is gegrondvest; de moraal is basis van de religie. Daar begint de moderniteit. Een religie hebben, zo verduidelijkt Kant in Kritik der praktischen Vernunft, betekent 'alle plichten als goddelijke geboden erkennen'.

Het is een vlot leesbaar boek dat ik iedere zoekende mens wil aanraden. Wie de kennis al in pacht heeft, hoeft niet meer te zoeken, te lezen, te luisteren. Kan eigenlijk niets meer ontdekken. Hoe vervelend moet dergelijk leven dan wel zijn? Zowel de atheïst als de gelovige dienen zich weg van de valkuil van het nihilisme of het fanatisme te houden. Er bestaat geen aan te bevelen filosofische overtuiging. Je kiest er één waar je jezelf in goed voelt. Ik kan niet anders dan het citaat van Montaigne herhalen dat sommigen hun eigen veronderstellingen wel zeer waardevol achten als men daarom een mens levend laat roosteren.

27-01-10

Altiplano

altiplano_magaly

Het Vlaams-Amerikaanse cineastenkoppel Peter Brosens en Jessica Woodworth heeft met de film Altiplano een schitterende en opmerkelijke prent neergezet. Beiden woonden een tijdje in Mongolië waar ze de film Khadak draaiden (De film Khadak is eveneens een bijzondere, aanbevelenswaardige film). In de film Altiplano (betekent hoogvlakte) leggen ze het drama vast van de gevolgen van de mijnbouw in de Andes. De inheemse bevolking van het dorpje Turumba wordt het slachtoffer van een kwikvergiftiging. De indianen denken aanvankelijk dat het vloeibare goedje iets zeer waardevols moet zijn.

photo26

Van zodra de film begint wordt de kijker onmiddelijk geconfronteerd met enkele drama's. Het eerste valt snel te duiden. Tijdens een processie tuimelt het Mariabeeld aan scherven op de grond. Een eerste zware opdoffer voor Turumba. Wat later zijn we getuige van een vrouw die onder bedreiging verplicht wordt het neerschieten van een man te filmen. Onbegrijpelijk. Later zullen we dat tafereel kunnen plaatsen. Gaandeweg worden we in het dramatische verhaal meegenomen. De makers vande film hebben echter een speciale dimensie aan de film toevoegd. De toeschouwer wordt ondergedompeld in de adembenemende schoonheid van de weidse panorama's van de Peruaanse hoogvlakte. Voeg daarbij een paar mysterieuze insteken en een aanzwellende epische muziek en je voelt je zowaar uit je zitje opgetild worden. Bij wijlen had ik bij wijze van spreken een mystieke ervaring!

photo14

Altiplano is heel speciale film. Verdriet, onmacht, gruwel in een amalgaam van schoonheid, hoop, strijdbaarheid. Soms mysterieus, soms herkenbaar. Een onbetaalbare kijkervaring met prachtige muziek omkaderd. Gewoonweg klassewerk. Een aanrader. Een pareltje.

photo3022:07 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: altiplano, vrijdenker, film |  Facebook |

20-01-10

Zware boetes voor godslaster

3168794
In Ierland is er sinds vrijdag een nieuwe blasfemie-wet van kracht. Iedereen die zich schuldig maakt aan godslastering, riskeert een boete tot 25.000 euro. De nieuwe blasfemie-wet is een wijziging van een wet op smaad uit 1961. In Ierland moet een rechter of zelfs de president trouw zweren aan God. De vrijdenkers willen dat deze procedure uit de grondwet wordt geschrapt.

Michael Nugent, een atheïst, vindt dat "de middeleeuwse religieuze wetten geen enkele plaats hebben in een moderne lekenstaat, waar de wetten de mensen en niet de ideeën moeten beschermen." Hij noemt de nieuwe wet bovendien idioot en gevaarlijk.

Ik vind dat alles voorwerp mag uitmaken van kritiek en spot. Het is correct dat kritiek en spot als beledigend kan overkomen. Tot op heden heb ik nog geen goed criterium gevonden om te bepalen wanneer kritiek en spot niet door de beugel kan. Tot nader order en omdat de vrijheid van mening te belangrijk is, blijf ik er bij dat iedereen de kans dient te krijgen kritisch weerwerk te kunnen leveren.

20060212

20:55 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: vrijdenker, godslaster, ierland, blasfemie-wet |  Facebook |

16-01-10

Aanval op de schepping

AanvalOpSchepping

De paus vindt de legalisering van het homohuwelijk een aanval op de schepping. De paus zei verder dat de keuzes die mensen maken in overeenstemming horen te zijn met het plan van de Schepper. Het homohuwelijk valt hier volgens hem buiten

Laten we gemakshalve aannemen dat er een schepper is (De inwoners van Haiti hebben onlangs mogen meemaken dat zijn creatie nog voor verbetering vatbaar is). Welke is dan zijn plan? En waarom kent de paus dan zijn plan? Waarom kent vrijdenker dan zijn plan niet? Dat lijkt me discriminatie van de schepper. Weinig goddelijk, naar mijn bescheiden mening. Stel nu dat het voortbrengen van kinderen het plan van de schepper is. Waarom heeft hij dan onvruchtbare mensen geschapen? En waarom heeft zijn pauselijkheid dan zelf voor geen kinderen gezorgd? Waarom mogen katholieke priesters geen kinderen voortbrengen? Waarom mogen mannen in kloosters samenhokken? En om welke reden mogen dan twee mannen, die het met elkaar goed kunnen vinden, dan niet samenwonen, annex huwen?

Het plan van de schepper? Iemand die plannen maakt, is iemand die is iets verwacht. Een verwachting wijst op een te kort, een gemis. De schepper mist iets, heeft iets te kort. Dat lijkt me weinig goddelijk niet?

15:33 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (29) | Tags: vrijdenker, homofobie, schepping, schepper, god, homo, paus, aanval |  Facebook |

11-01-10

Filmagenda : Januari

CapitalismALoveStory

Ik volgde ooit een cursus time-management (waarin de lesgever zelfs beweerde dat hij en zijn partner een planning voor het vrijen opgesteld hadden om zo hun  tijd optimaal (??) te kunnen plannen!). Veel waardevols stak ik er niet van op. De fraaie in kalfsleder gebonden agenda verdween algauw in de kast (de updates waren verschrikkelijk duur). Omdat ik verleden jaar enkele interessante films - door vergetelheid - in de bioscoop miste, heb ik mij dit jaar voorgenomen mijn culturele uitstappen en wensen beter te gaan plannen. Ziehier mijn goede voornemen om deze maand volgende films te gaan bekijken.

In Capitalism: A Love Story stelt Michael Moore, met zijn gebruikelijke humor, een taboevraag: welke prijs betalen de Verenigde Staten voor hun liefde voor het kapitalisme? Jaren geleden leek die liefde erg onschuldig. Vandaag lijkt de Amerikaanse droom meer op een nachtmerrie waarin gezinnen hun werk, spaargeld en huizen kwijtraken. Michael Moore gaat op zoek naar antwoorden in Washington DC en andere plaatsen. Wat hij vindt, zijn de bekende symptomen van een mislukte liefdesrelatie: leugens, misbruik, verraad… en 14.000 jobs die elke dag verloren gaan.

Altiplano

Altiplano: Het dorp Turubamba in Peru wordt getroffen door een kwikverontreiniging, met verschillende slachtoffers als gevolg. Een ervan is de verloofde van Saturnina, een jonge vrouw, die hierdoor beslist om een felle strijd tegen de mijnen te voeren. Het geweld escaleert en de Belgische oogarts Max sterft hij in tragische omstandigheden. Rouwend om de dood van haar man, reist Grace naar het dorp in de hoge Andes...

LesBarons

Les Barons: Hoe slagen drie werklozen erin om met een nieuwe BMW te rijden? Waarom mag je niets beginnen met de zus van een vriend? Wat is het verschil tussen lui zijn en genieten? In deze zwierige komedie over drie allochtone jongeren (“Les Barons”), worden taboes met de glimlach doorbroken en krijg je een boeiend beeld van een buurt die enkel in het nieuws komt als er rellen uitbreken…

18:29 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrijdenker |  Facebook |

09-01-10

Dubbele moord Halen

MoordHalen

Een vriendelijk, behulpzaam en intelligente man pleegt plots een dubbele moord. Leed bij de familie en vrienden van de slachtoffers. Leed bij de familie en vrienden van de dader. Boven deze bitterheid schijnen enkele lichtpunten: mensen leven met elkaar mee, de politie leverde knap werk, hulpdiensten proberen het leed te verzachten. Gelukkig zijn we nog een samenleving die nog veel menselijkheid op de maatschappelijke weegschaal kan leggen zodat ze naar de leefbare kant overhelt. Ons enige medicijn voor onze onmacht tegen de onmacht van de enkeling.


Dit is het bitterste op aarde: 't leed,

Dat we onzen dooden deden bij hun leven.

In slapelooze nachten keert het weer

En dof aansuizend op den nachtwind beven

Krenkende woorden, achteloos gezegd.

En teedere, die ongesproken bleven.


Jo Landheer

 

29-12-09

Kerstallergie

KerstParade

In duistere tijden als deze neem ik wat langer de krant door. Een goed essay, het relaas van onthullende onderzoeksjournalistiek, een degelijke film- of boekenrecensie lezen, het is mijn balsem tegen de duisternis en het gejengel van het consumentisme waarmee onze geest dagdagelijks gefolterd wordt. Ik mijd helaas dezer dagen het stad en de winkels (boekenwinkels uitgezonderd) omdat mijn ogen en oren allergisch op die commerciële troep reageren.

Bij het lezen van bovenstaande advertentie van consumptiezender VTM kon ik mijn allergie niet meer de baas. Mijn afgrijzen ontvlamde spontaan in een Joelvuur dat gretig die leugenachtige prent tot niets verdampte.

"Beleef de magische sfeer van Kerst". Hoe moreel diep kan een samenleving zinken om een plat-commerciële coca-cola-figurant met "de magie" van Kerst of het Zonnewendefeest te associëren? Laat ik hopen  dat de vlam van mijn Joelvuur bij sommigen verlichting heeft gebracht!

27-12-09

Ijskoude geschenken

Kristal1

Ik had dit jaar voor mijn vrouw volgende kristallen uitgezocht. Ze bleef er ijskoud bij...

Kristal2

11:55 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, geschenken, ijskristal |  Facebook |

22-12-09

Prettige feestdagen

Kerst2009

Vrijdenker wenst hierbij al zijn lezers prettige eindejaarsfeesten toe!

Vlieg er maar eens stevig in ... maar blijf toch om jullie veiligheid (en die van anderen) bekommerd.

 

 

18:05 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

20-12-09

WinterReflecties

img_0140

Een witte wereld puntte mijn gedachten aan.

img_0143

Het was ronduit genieten.

img_0164

maar ik raakte plots onderkoeld

img_0163

door het dierenleed in mijn omgeving.

img_0167

Ik kon enkelen helpen...

img_0171

anderen hadden beter in hun nest gebleven.

img_0176

Weg


De weg houdt mijn voetstappen bij.

Toch ga ik hem niet,

hij gaat mij.

Terwijl hij mij gaat gaat hij

zijn eigen weg. Waar hij gaat

is het mijn spoor dat hij draagt.


Amir Afrassiabi

 

img_0172

Ontmoeting met twee vrijdenkers

img_0175

Narcistische bui: Zelfportret.

img_0177

Waar gaat dat heen?

img_0178

De Amerikaanse levensstijl sluipt langzaam de Vlaamse huizen binnen.

img_0156

Langzamerhand raken we in feeststemming...

18:05 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, sneeuw, winter |  Facebook |

19-12-09

Wanhopenhagen

Ontmoeting
De klimaattop in Kopenhagen draait op niets uit (Iedere weer-man of -vrouw had dat zo kunnen voorspellen). Een ijskoude ontmoeting tussen heethoofden.

Of het klimaat nu wijzigt of niet, het zal mij, vrijdenker, worst wezen. Een kosmisch of geologisch voorval kan het klimaat op aarde evengoed op zijn kop gaan zetten. Erger is dat onze manier van leven - het parasiteren op de natuurlijke rijkdommen - het voortbestaan van toekomstige generaties hypothekeert - ons gebrek aan naastenliefde voor toekomstige generaties. Het verschil met vroegere tijden - waar de mens ook al tal van ecologische rampen veroorzaakte - is dat wij dank zij wetenschap en techniek heel goed bewust en op de hoogte van de gevolgen van ons handelen zijn. Met andere woorden wij maken met voorbedachte rade de planeet onleefbaar voor onze kinderen. Wir haben es nicht gewußt?

UitElkaarGaan

 

10:53 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, kopenhagen, klimaat, ecologie, milieuramp |  Facebook |

17-12-09

Allemaal?

Allemaal

19:41 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrijdenker, vlees, feestdagen, allemaal, reclame |  Facebook |

12-12-09

Okuribito - Afscheidnames

departures-11


Deze week zag ik de Japanese film Okuribito. (Departures in het Engels - Waarom worden titels van films altijd in het Engels aangekondigd? Is het Engels een officiële taal in Vlaanderen geworden?). De film won dit jaar een Oscar voor de beste film in een "vreemde" taal (Oscar for Best Foreign Language Film). Samen met het gezelschap waarmee ik op stap was, vonden we dat de film best die prijs verdiend had. In het begin kruidt de regisseur het verhaal met een snuifje humor. Naarmate de film voortschrijdt komt een serene sfeer bovendrijven. Naar het einde toe wellen meer emoties op - her en der werd in de zaal een zakdoek bovengehaald. Een feel-good-film met mooie beelden, een eenvoudig, maar doordacht scenario, prachtige muziek, met zorg gefilmd en goed spelende acteurs. In ieder geval een aanrader, een film, waarvan je ondanks het morbide thema, de zaal met een goed gevoel verlaat. De gilde van critici is allergisch aan dergelijk "goed gevoel"-ervaringen. Je zal dan ook eerder lauwe filmbesprekingen kunnen lezen.

OF_Departures03

Daigo Kobayashi (Masahiro Motoki), een jonge cellist, wordt werkloos. Het gekunstelde flegma waarmee men de orkestleden komt te vertellen dat het orkest opgedoekt wordt, werkt op de lachspieren van de kijkers. We lachen om een dramatische gebeurtenis - Dat is humor op zijn best. De regisseur Yojiro Takita weet die truc nog een paar te keer herhalen. Samen met zijn vrouw Mika (Ryoko Hirosue) keert Daigo naar zijn geboortedorp terug. Op een dag valt het oog van Daigo op een werkaanbieding voor "reisbegeleider". Dat lijkt hem wel wat en dus trekt de jonge man naar het "reisbureau". Tot zijn verbazing wordt hij onmiddellijk aangenomen. Als Daigo vervolgens naar de inhoud van de job informeert, legt de oude meester Ikuei Sasaki (Tsutomu Yamazaki) hem uit dat hij lijken kist en aflegt. In de advertentie was namelijk een "kleine" fout geslopen. Er diende "laatste reis"-begeleider te staan.

Een beetje mentaal overweldigd door de ondernemer, neemt Daigo de job aan. Uit schaamte spelt hij Mika wat op de mouw: "Zijn job heeft iets met ceremonies te maken". Het is geen pretje lijken op te baren (vooral als ze al 14 dagen oud zijn). De mensen vinden het een onrein beroep, minderwaardig werk en minachten Daigo. De regisseur weet nochtans dat afscheid, die voorbereiding van de laatste reis, subliem in beeld te brengen. Hij vertrekt daarbij van een Japans ritueel waarbij de overledene voor een publiek van de nabestaanden ritueel gewassen wordt. De dode wordt geschminkt en in mooie gewaden gewikkeld. Tenslotte gaat de begrafenisondernemer, geholpen door de nabestaanden, de overledene in de kist gaan leggen. De betrokkene kan op een waardige manier aan zijn laatste reis te beginnen.

2009_departures_007

Aanvankelijk doorspekt de regisseur de sereniteit met fragmenten van humor. Zo ontdekt Daigo bij het wassen van een overleden meisje tot zijn verbazing dat ze "een ding" heeft. Blijkt dat de overledene de zoon van de familie is, maar dat hij als een meisje door het leven wilde gaan. Dat amalgaam van zachte humor en sereniteit fungeert als een stevige onderbouw om later in de film er wat emotioneler er tegen aan te kunnen gaan. Zo zien we Daigo tot een bedreven expert uitgroeien. De gedrevenheid en de zachtheid waarmee hij de laatste reis inleidt, roepen bij de nabestaanden respect en bewondering op: .de catharsis in het verhaal.

 

okuribito_sub5

Als de vrouw van het badhuis komt te overlijden en Mika toeziet hoe Daigo de oude vrouw voor haar laatste reis opsmukt, verdwijnen ook bij haar de reserves tegen het "onreine" beroep van haar man. Alles komt goed, maar Yojiro Takita zal op het einde van de film nog wat olie op het vuur van de emotie gieten. Toen Daigo nog kind was, had zijn vader zijn moeder laten staan om met een barmeid er vandoor te gaan. Daigo heeft al jaren van zijn vader niets meer vernomen en vervloekt hem omdat hij zijn moeder verlaten heeft. Op een dag verneemt Mika het overlijden van de vader van Daigo. Het veel voeten in de aarde, maar uiteindelijk weet de secretaresse van Ikuei de jonge man te bewegen om het lijk van zijn vader te gaan begroeten.

Als Daigo bij het lijk van zijn vader aankomt, stelt hij vast hoe haastig en ruw de kisters met het lijk van zijn vader omgaan. Daigo stuurt die mensen naar huis en begint zijn vader - die hij haat - op zijn laatste reis voor te bereiden. Tijdens dat ritueel ontdekt Daigo iets in de hand van zijn vader. Die ontdekking zorgt voor het ompolen van de gevoelens tegenover zijn vader. Daigo haalt daarna het beste uit zichzelf om zijn vader op zijn laatste reis te laten vertrekken. Tranen gegarandeerd. Een klassieke plot die de regisseur nauwgezet in de draad van zijn verhaal voorbereid heeft. Kortom, een aanbevelenswaardige film. Een film zonder voyeurisme, zonder sensaties, met gewone mensen. Kijken en luisteren, genieten en je laten meevoeren. Lauwe filmbesprekingen? Laat je kijkgenot niet door anderen bepalen!

dscf57223

05-12-09

Sorry, sorry, sorry, ...

Sorry

merkel-climate-change

sarkozy-climate-change

you-turn-the-earth-push-the-w

brown-climate-change

obama-climate-change

ActionPact

 

tusk-climate-change

lula-climate-change

 

De groene wandeling


Wat zal ik het meest, als ik ginds ben, missen?

De bomen, 't groen als water golvend in de wind,

en ook het water zelf, de onafzienbare zee,

en achter alle hekken in de moede wereld

de paarden, de bedroefdsten van ons allen,

en dan de vogeltrek, de vele honderdtallen,

en weer het groen, en weer de zee, en weer de paarden.

Wijs mij een hemel om dat weer te zien -


Anthonie Donker

 

27-11-09

M&M = $$$$$$$$$$$

m&m

Mediamagnaat Rupert Murdoch en Microsoft slaan de handen in elkaar om de vrije toegang tot het nieuws te blokkeren. Wie voortaan het nieuws van nieuwswebsite van Murdoch zal willen lezen, zal dat in het vervolg slechts - na betaling uiteraard, ping, ping - via een Microsoft-gecontroleerde website kunnen doen. Microsoft pompte reeds miljoenen (ping, ping) in de reclame voor zijn zoekmachine Bing. Die zoekmachine Bing moet veel ping, ping voor Microsoft opleveren. Omdat de meeste mensen dat machtsgeile bedrijf wantrouwen bleef de aandacht voor hun zoekmachine onder de verwachtingen. De gemeenschappelijke vijand van beide bedrijven is Google omdat dat bedrijf de informatie gratis voor iedereen beschikbaar stelt.

Met het geld dat de burger voor de veel te dure Microsoft-producten betaalt kan dat bedrijf zijn batterij lobbyisten betalen om staten, organisaties en bedrijven verder te infiltreren of onder de druk te zetten. Met het geld dat de burger voor de veel te dure Microsoft-producten betaalt kan dat bedrijf het manipuleren van informatie en het tegenwerken van vrije nieuwsgaring ver blijven betalen.

Dat deze heren beetje bij beetje de totale controle over het internet willen krijgen (om het naar hun hand te zetten), kon ik onlangs nog meemaken. De NASA plaatste honderdduizenden foto's van de planeet Mars op een website die Microsoft uitgebaat wordt. Toen ik deze beelden wilde bekijken - ik werk met een computer die volledig op vrije software draait - diende ik eerst door Microsoft gecontroleerde software te installeren, vooraleer ik toegang tot die beelden kon krijgen. Gezien ik geen vertrouwen in dat bedrijf heb, heb ik hun software niet geïnstalleerd waardoor ik uitgesloten werd deze beelden te bekijken. Dat is een eerste voorproefje van wat ons binnenkort te wachten staat. Zich onderwerpen of uitgesloten worden.

Om de macht van deze concerns te breken, dienen we met zijn allen zoveel als mogelijk vrije software gaan gebruiken. Gebruik de vrije browsers Firefox, Opera, Chrome, ... in plaats van Internet Explorer. Gebruik OpenOffice in plaats van MicrosoftOffice. Indien je geen games op je pc speelt, koop dan geen Windows meer. Ik gebruik al drie jaren het volledig gratis operating systeem Ubuntu. Laat je niet van de wijs brengen door allerhande kwaadsprekerij over de vrije software. Er zijn veel mensen die op de kar van Microsoft springen, om zo wat geld te verdienen. Deze lieden hebben uit eigen gewin er een handje van mee om vrije software in een kwaad daglicht te stellen. Steve Ballmer, de CEO van Microsoft, bestempelt de gebruikers van vrije software zelfs als "communisten". Je kan ook vaststellen dat vrije software in de media doodgezwegen wordt. Van zodra Microsoft daarentegen een scheet laat, komt dat uitgesmeerd in de kranten te staan. Manipulatie alom. Kijk maar in de boekhandels. De rekken puilen momenteel uit met boeken over Windows7: Windows7 voor beginners, Windows7 voor senioren, Windows7 voor linkshandigen, Windows7 voor vrouwen, Windows7 voor hetero's, Windows7 voor mensen met zweetvoeten, ... Al boeken bemerkt over het gebruik van vrije software?

Reageer, vooraleer je volledig door Murdoch & Microsoft gemanipuleerd wordt!

MicrosoftGate


20-11-09

Gedroogde penis

  Geselen

Bij het doornemen van een Spaanse tekst kwam ik het woord vergajo tegen. Het woordenboek gaf het woord bullenpees als vertaling. Dat woord kende ik niet. Ik haalde Den Dikke uit de kast: bullenpees [van bul(stier) + Mnl. pees (pees, koord, gesel)], 1 harde, gedroogde holle spier (de roede) van de bul, vroeger als strafwerktuig gebruikt.

Een gedroogde penis als strafwerktuig??? Nou, ik was benieuwd wat het internet mij daarover te vertellen had. Mijn eerste oord, Wikipedia, bracht mij niet verder in deze zaak (De Spaanstalige Wikipedia hulde zich eveneens in een stilzwijgen). Na een tijdje zoeken vond ik genoeg informatie om klaarte in deze duistere zaak te brengen.

Tooverye

De penis van de stier wordt gereinigd, gezouten en gedroogd. Na het drogen wordt de penis tot ongeveer 1 meter uitgerokken. Tijdens het uittrekken wordt de penis soms rondgedraaid, zodat de snaar getorst wordt. De bullenpees werd vroeger veel gebruikt om het vee bij elkaar te houden, als verdedigingsmiddel, als slagwapen bij rellenbestrijding en als gesel voor lijfstraffen of om de kinderen pedagogische principes bij te brengen. Andere doeleinden : slaven drijven, de nazi's hanteerden het wapen gretig in de concentratiekampen, als foltermiddel (bvb. De gevreesde "picha de toro" die de Spaanse Guardia Civil gebruikte onder het Franco-regime, enz...

In Zuid-Afrika gebruikte men de penis van het nijlpaard, "sjambok" genaamd. Men hing een gewicht aan de penis en liet hem zo in de zon drogen. De gedroogde penis werd met olie ingewreven. Men kon er vreselijke zwepen van wel drie meter mee maken.

Hopelijk heeft bovenstaand verhaal jullie niet al te hard geraakt!

Debret_-_L'Exécution_de_la_Punition_de_Fouet-1

 

Als toetje nog een gedicht van Gabriela Mistral : Foltering.


Foltering


Al twintig jaar zit in mijn vlees gestoken

- en de dolk is heet -

een mateloos groot vers, een vers met golven

als hoge zee.


Vernederd huisvest ik 't, mijn ingewanden

murw van zijn majesteit:

met deze povere mond die heeft gelogen

wil dat gezongen zijn?


De afgeleefde woorden van ons mensen

missen de brand

van zijn vuurtongen, 't levende vibreren

van die klank.


Gelijk een kind houdt het zichzelf in leven

met wrongel van mijn bloed.

Geen kind heeft uit een vrouw meer bloed gedronken

dan dit vers doet.


Gruwlijke gave! Grote schroeiwond! Schreeuwen

moet ik van pijn!

Hij die het in mijn lichaam heeft genageld

moge genadig zijn!


Gabriela Mistral


20:13 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: vrijdenker, gabriela mistral, foltering, bullenpees, gesel |  Facebook |

15-11-09

Blogster door politie mishandeld.

YoaniSánchez


Yoani Sanchez is een bekende Cubaanse blogster. Ze werd verleden week door de politie in Havana geslagen en werd door politieagenten in burger korte tijd vastgehouden. De organisatie Human Rights Watch heeft in persbericht al kritiek gegeven op het gebruik van bruut geweld om Yoani Sanchez "het zwijgen op te leggen". Haar blog wordt vaak gelezen en ze levert er kritiek op de Cubaanse machthebber Raul Castro. De Cubaanse autoriteiten beschouwen dissidenten als "huursoldaten" van de VS.

no_me_golpee

Sla me niet, ik ben slechts een blogger.


Hieronder een vertaling van haar blog (juist nadat ze aangehouden was geweest).


Después de una agresión, hay ciertos miopes que culpan a la propia víctima por lo ocurrido. Si es una mujer que ha sido violada, alguien explica que su falda era muy corta o que se contoneaba con provocación. Si se trata de un asalto, los hay que sacan a relucir el llamativo bolso o los brillantes aretes que despertaron la codicia del delincuente. En caso de que se haya sido objeto de la represión política, entonces no faltaran quienes aleguen que la imprudencia ha sido la causante de tan "enérgica" respuesta. La víctima se siente -ante actitudes así- doblemente agredida.


Er bestaan bepaalde kortzichtige mensen die het slachtoffer van een aanranding de schuld geven voor hetgeen hem/haar overkwam. Als een vrouw verkracht werd, leggen sommigen dat uit dat haar rok te kort was of dat ze provocerend heupwiegde. Als het een overval betreft, zijn er sommigen die beweren dat de opvallende handtas of juwelen de hebzucht van de dader opwekte. Als men het object van politieke repressie is geweest, zijn er sommigen die niet kunnen nalaten te beweren dat onvoorzichtigheid de oorzaak van deze krachtdadige reactie is geweest. Het slachtoffer voelt zich - tegenover dergelijke denkwijzen - dubbel aangevallen.


Las decenas de ojos que vieron como a Orlando y a mí nos metieron a golpes en un auto, preferirían no testificar, sumándose así al bando del criminal.


De tientallen ogen, die zagen hoe Orlando en ik met geweld in een auto gesleurd werden, zullen niet verkiezen te getuigen en voegen zich aldus aan de zijde van de crimineel.


El doctor que no levanta un acta de maltratos físicos porque ya ha sido advertido de que en este "caso" no debe quedar ningún documento probando las lesiones recibidas, está violando el juramento de Hipócrates y haciendo un guiño cómplice al culpable. A quienes les parece que debería haber más moretones y hasta fracturas para empezar a sentir compasión por el atacado, no sólo están cuantificando el dolor, sino que le están diciendo al agresor: "tienes que dejar más señales, tienes que ser más enérgico".


De arts maakte geen verslag van lichamelijke mishandelingen op omdat hij verwittigd was geworden, dat in deze "zaak" er geen documenten, die de letsels beschrijven, mogen achterblijven. Dat is in strijd met de eed van Hippocrates en hij maakt een samenzweerderige knipoog naar de schuldigen. Diegenen die menen dat je meer blauwe plekken tot zelfs botbreuken dient te hebben om medelijden met de aangevallene te hebben, kwantificeren niet enkel de pijn, maar zeggen de agressor: "Je dient meer signalen te geven, je moet nog assertiever zijn".


Tampoco faltan los que siempre van a alegar que la propia víctima se autoinfligió las heridas, los que no quieren escuchar el grito o el lamento a su lado, pero lo resaltan y lo publican cuando ocurre a miles de kilómetros, bajo otra ideología, bajo otro gobierno. Son los mismos descreídos a los que les parece que la UMAP fue un divertido campamento para combinar la preparación militar y el trabajo en el campo. Esos que aún siguen creyendo que haber fusilado a tres hombres está justificado si de preservar el socialismo se trata y que cuando alguien golpea a un inconforme, es porque este último se lo buscó con sus críticas. Los eternos justificadores de la violencia no se convencen ante ninguna evidencia, ni siquiera ante las breves siglas E.P.D. sobre un mármol blanco. Para ellos, la víctima es la causante y el agresor un mero ejecutor de una lección debida, un simple corregidor de nuestras desviaciones.

Evenmin ontbreken diegenen die altijd beweren dat het slachtoffer zelf zijn verwondingen zichzelf toediende. Zij niet willen luisteren naar het geschreeuw en het gejammer in hun naaste omgeving, maar brengen het aan de orde of publiceren het, wanneer het duizenden kilometers van hier weg onder een andere ideologie, onder een andere regering gebeurt. Het zijn dezelfde ongelovigen die voornemen dat de UMAP (Nota vrijdenker : Unidades Militares de Ayuda a la Producción - Letterlijk: Militaire Eenheden die Hulp bij de Productie leveren, in werkelijkheid (Straf)Werkkampen voor "parasieten" in Cuba 1965 - 1968. Het uitdiepen van de UMAP is op heden nog steeds een taboe in Cuba) een leuk kamp was die een militaire opleiding combineerde met veldwerk (landbouw). Diegenen blijven zelfs geloven dat het fusilleren van drie mannen gerechtvaardigd was alsof het socialisme te vrijwaren betrof en dat wanneer iemand op een onaangepaste slaat, het is omdat deze laatste het met zijn kritieken gezocht heeft. (Nota vrijdenker : Ik denk dat Yoani Sanchez hier verwijst naar de executie van drie mensen die op 11 april 2003 een ferryboot probeerden te kapen om Florida te kunnen bereiken). De eeuwige verrechtvaardigingen van geweld kan zich niet duidelijk overtuigen, zelfs niet tegenover het korte letterwoord RIP (EPD in het Spaans : En paz descanse - In vrede rustend) op een wit marmer. Voor hen is het slachtoffer de aanleiding gevende en de agressor de uitvoerder van een verplichte les, een eenvoudige corrector van onze afwijkingen.

Breve parte médico:

Estoy superando las lesiones físicas derivadas del secuestro del viernes pasado. Los moretones van cediendo y ahora mismo lo que más me molesta es un dolor punzante en la zona lumbar que me obliga a usar una muleta. Anoche fui al policlínico y me han puesto un tratamiento contra el dolor y la inflamación. Nada que mi juventud y mi buena salud no puedan superar. Afortunadamente, el golpe que me di cuando pusieron mi cara contra el piso del auto no ha afectado mi ojo, sino solamente el pómulo y las cejas. Espero estar recuperada en pocos días.


Kort medisch rapport:

Ik ben bezig mijn lichamelijke letsels als gevolg van de ontvoering vrijdag laatstleden te boven te komen. De blauwe plekken nemen af en voor het ogenblik hindert mij het meest een stekende pijn in de lenden hetgeen me dwingt krukken te gebruiken. Gisteravond ging ik naar de polikliniek en ze hebben me een behandeling tegen pijn en ontsteking gegeven. Er gaat niets boven mijn jeugd en een goede gezondheid. Gelukkig heeft de klap, die ze mij gaven toen ze mijn gezicht tegen de vloer van de auto drukten, mijn oog niet beschadigd, enkel het jukbeen en de wenkbrauw. Ik hoop binnen enkele dagen daarvan genezen te zijn


Gracias a los amigos y familiares que me han atendido y apoyado, se están desvaneciendo incluso las secuelas psíquicas, que son las más difíciles. Orlando y Claudia todavía están bajo el shock, pero son increíblemente fuertes y también lo lograrán. Ya hemos empezado a sonreír, que es la mejor medicina contra el maltrato. La terapia principal sigue siendo para mí este blog y los miles de temas que todavía me quedan por tocar en él.

(Nota del editor: post dictado por teléfono)


Dankzij mijn vrienden en familie die voor mij gezorgd hebben en mij bijgestaan hebben, vervagen de psychische nawerkingen, dit zijn de moeilijkste. Orlando en Claudia zijn nog steeds in shock, maar ze zijn ongelooflijk sterk en ze zullen er bovenop raken. We hebben al beginnen glimlachen, hetgeen de beste medicijn tegen mishandelingen is. De pijler van mijn behandeling blijft deze blog en de duizenden items die nog altijd openblijven om op mijn blog aan te raken.


Nota van de opsteller : Post gedicteerd over de telefoon

victima


09:12 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: yoani sanchez, vrijdenker, cuba, generation y, vrije meningsuing |  Facebook |

10-11-09

Wapenstilstand

LoopGravenOorlogKaft-1

11 november - Wapenstilstand. Hopelijk wordt dat een bezinningsdag over alle grote en kleine oorlogen die dagelijks nog gevoerd worden. De oorlog: het menselijk slachthuis waar onschuldige mensen aan de machtigen opgeofferd worden. In naam van ...

 

LoopGravenOorlog126-1

Tardi legde in de strip Loopgravenoorlog enkele beelden op zijn rauwe manier vast . In samenwerking met Daeninckx tekende hij ook nog het minder bekende werk: "Soldaat Varlot" (De afbeelding onderaan komt uit die strip). Het verhaal beeldt de gruwelijkheden van de oorlog uit en het onwezenlijke verhaal van soldaat Varlot die een  afscheidsbrief van  soldaat Griffon aan zijn vrouw gaat overmaken. Griffon heeft in de loopgraven zelfmoord gepleegd. Ondertussen prostitueert mevrouw Griffon zich  met de Duitsers. Ellende bij de vleet.

SoldaatVarlot-Einde-1

 

07-11-09

Hoe de verkeerde duivels uitgedreven worden

Duivels3

In Antwerpen vond onlangs een meisje de dood nadat een Koranlezer haar met kokend water overgoten had. Een islamitisch zuiveringsritueel met een dodelijke afloop - een Endlösung als het ware. Volgens de ene bron had het meisje verklaard lesbisch te zijn, een andere stelde dat ze aan anorexia nervosa leed. Bij het doornemen van moderubriek in de krantenbijlagen lijkt het me dat Koranlezers nog een pak werk voor de boeg hebben - een knelpuntenberoep.

In Schaarbeek overleed enkele jaren geleden (2004) een jonge vrouw Latifa Hachmi aan een duiveluitdrijving (Uit de autopsie kon vermoed worden dat de vrouw gewurgd werd).

In 1976 overleed in Duitsland een 23-jarige studente (Anneliese Michel) tijdens het katholieke ritueel van duiveluitdrijving. Het meisje overleed door verhongering. Dat triestig voorval werd de coverstory van de film Requiem. (2006 - Regie Hans-Christian Schmid)

Requiem

God mag zijn grondpersoneel wel eens beter gaan screenen. Of zijn dergelijke praktijken part of the job? Ik las op een christelijke website een nogal warrige verklaring (het christendom is mij altijd warrig overgekomen, daar waar ik van een god eerder helderheid zou verwachten) over het voorkomen van "het kwaad" (blijkbaar nogal ruim interpreteerbaar, want het in vraag stellen van god en zijn trawanten wordt ook als "kwaad" bestempeld). Het kwade wordt door de duivel (door god geschapen, want alles werd door god geschapen) voortgebracht. En volgens Openbaring 20 vers 10 : "En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid. Daar zal hij dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid". En omdat god in al zijn goedheid de duivel blijkbaar nog niet tot in de eeuwigheid sadistisch aan het pijnigen is geslagen (de eeuwigheid is lang, dus er is geen haast bij), geven zijn trawanten alvast het goede voorbeeld. Da's natuurlijk leep van god. De anderen halen voor hem de hete(!) kolen uit het vuur en de snoodaard zal achteraf leuk kunnen verklaren dat es nicht gewußt hätte en dat hij het nog minder zelf gedaan heeft.

In ieder geval duiveluitdrijvingen zijn in deze moderne tijden blijkbaar nog een courante praktijk. De duivels bevinden zich niet in het slachtoffer maar wel in diegenen die menen de duivels in de andere te zien. Dat is des duivels aan het verhaal.

Onderstaande prent is een beeld uit één van de schitterende stripverhalen van Jean-Claude Servais "De scharrelkip". Een duivels mooi verhaal.

DeScharrelkip-1


10:10 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: koranlezer, god, vrijdenker, duiveluitdrijving, requiem, duivel |  Facebook |

01-11-09

Het is niet ver naar de eeuwigheid

img_4565

Verleden week was ik op stap in het Zwarte Woud. Langs een eenzame weg trof mij deze herdenkingssteen. "Het is niet ver naar de eeuwigheid. We vertrokken om 2 uur, om 5 uur waren we daar". Ter nagedachtenis aan twee zusjes die in 1921 doodgebliksemd werden.

We bleven er even stil bij staan. Het is inderdaad soms niet ver naar de eeuwigheid.

30-10-09

Zorvuldig bewaren

VrijdenkerZorgVuldigBewaren


In 2006 werd naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Londen (juli 2005) haastig een Europese richtlijn uitgevaardigd die telecomoperatoren en internetproviders verplicht om de communicatiegegevens van alle burgers te bewaren als instrument in de strijd tegen terreur en ernstige criminaliteit.

Onlangs maakte de Belgische regering intenties om deze Europese richtlijn (de zogenaamde databewaringsrichtlijn) om te zetten naar Belgisch recht.

Deze richtlijn verplicht aanbieders van internet- en telefoondiensten om de 'verkeersgegevens' van hun klanten (alle info over de lengte, de locatie en het tijdstip van een telefoongesprek, maar ook de precieze datum en de grootte van sms'jes en e-mails) tussen de zes maanden en de twee jaar bij te houden. Met andere woorden er wordt bijgehouden met wie je belt, naar wie naar je emailt, hoelang dat duurt, vanaf welke plaats dat gebeurt en met welke technologie dat gebeurt. Let wel, het gaat hier niet over de inhoud van de berichten ... beweert men ...

Dat jaagt de aanbieders van internet en telefonie op behoorlijke kosten ... die deze kosten op hun beurt weer aan de klanten zullen doorrekenen. Deze wetgeving is een ernstige inbreuk op de privacy. Heeft men zaken met welke arts je belt? Welke je vrienden zijn? Welke je politieke, filosofische overtuiging is? En is men zo naief te veronderstellen dat terroristen van deze kanalen zullen gebruik maken? En tenslotte, als we deze lijn doortrekken, dan dient de Post alle brieven te openen en te noteren wie bepaalde brief (en hoeveel regels) naar wie en waar geschreven heeft? En dient de chauffeur van tram, trein en bus te noteren wie naar waar rijdt? Veel werk ... een oplossing voor de groeiende werkloosheid?

GeorgeOrwell-1984

28-10-09

Standpunt

Standpunt

Het referentiekader bepaalt het standpunt.

20:16 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijdenker, standpunt, referentiekader |  Facebook |

17-10-09

Moord op een vrijdenker

Fransisco_Ferrer_Guardia


Op 13 oktober 1909, 100 jaar geleden, stond de vrijdenker Francisco Ferrer Guardia het vuurpeloton aan te kijken. Hij stond, volgens zijn laatste wens, fier recht met het hoofd opgeheven en zonder blinddoek aan. Hij begon met de soldaten te praten: "Zie, mijn kinderen, het is niet jullie schuld! Ik ben onschuldig. Lang leve de school!". Om te verhinderen dat Ferrer nog lang verder zou kunnen praten, gaf de officier het order om te schieten. Enkele kogels raakten het hoofd van Ferrer. Hij viel dood neer. De overheid weigerde om het lichaam aan de familie te geven. Hij werd begraven op de begraafplaats Montjuic (Barcelona). De Spaanse Kerk & Staat juichten dat ze de vader van het moderne onderwijs het eeuwige zwijgen opgelegd hadden.

TerechtStellingFrancisoFerrer

Er raasde een golf van verontwaardiging door de rest van de wereld. In Frankrijk werden in vijftig steden een straat naar Ferrer genoemd: Rue Franciso Ferrer. In Brussel werd een standbeeld opgericht en in België zagen talrijke Cercles Ferrer het licht. Zelfs de conservatieve kranten (oa. Times, Spectator) waren verontwaardigd over de terechtstelling. Waarom diende deze vrijdenker het eeuwige zwijgen opgelegd te worden? Welke "misdaden" had Ferrer gedaan ... of wie was verantwoordelijk voor de moord - de misdaad - op Francisco Ferrer Guardia?

FranciscoFerrer-Kist

Honderd jaar geleden (en meer) was het onderwijs voor de lagere klasse in Spanje (en trouwens bijna overal in het Westen) barslecht. Kinderen van arbeiders en meisjes goed onderwijs geven was eigenlijk af te raden, want anders zouden deze kinderen tot bewuste burgers kunnen opgroeien. Dat was natuurlijk te mijden, want ondervoede en in armoede levende mensen zouden zich op deze manier wel eens beginnen afvragen waarom de enen rijk op het zweet van de anderen werden. De drievuldigheid Kapitaal-Kerk-Staat was een goddelijke combinatie om arbeiders en vrouwen dom te houden. In Spanje stonden vooral de jezuïeten in voor het "onderwijs" of het domhouden van de massa.

Arrestatie-Ferrer

Franciso Ferrer werkte een alternatief onderwijssysteem uit: Escuela Moderna (De moderne school). Het onderwijs diende rationeel en vrij van dogmatische waarheden te zijn. De kinderen dienden aangemoedigd te worden om zelf te leren onderzoeken, om zelf te leren nadenken, om zelf naar "de waarheid" op zoek te gaan. Het onderwijs mocht zich niet beperken tot de kennisvakken, maar diende evenzeer aandacht te hebben voor lichamelijke zorg (hygiëne - gezondheidszorg) en ontwikkeling (sport en spel - spelen in de open lucht). De kinderen dienden gestimuleerd te worden om deel te nemen aan allerhande emancipatorische activiteiten: vakbonden, vrouwenbeweging en en culturele activiteiten (bibliotheek, bezoek museum, ...). Men maakte allerhande uitstappen met de kinderen (een schoolreis avant la lettre) naar fabrieken, bouwwerken, musea, boerderijen, enz. waar de leerkrachten de kinderen ter plaatse onderricht gaven. De klassen dienden gemengd te zijn (Wat een schande!) En revolutionair genoeg - ja, meer dan een eeuw geleden en voor het bestaan van milieu-organisaties allerhande - werd de kinderen een ecologisch besef bijgebracht.

EscuelaModerna

Kortom in de ogen van de heilige drievuldigheid Kapitaal-Kerk-Staat diende dergelijke manier van opvoeden een halt toegeroepen te worden, want de kleine Ferrer-schooltjes (Escuelas modernas) die her en der opgericht werden kenden een groot succes. In Spanje lag toen het sterftecijfer door het ontbreken van een elementair hygiëne-besef vrij hoog. De lichamelijke verzorging was een katholiek taboe en dus weigerden de jezuïeten om de kinderen in hun scholen een elementair hygiëne-besef - met alle rampzalige gevolgen van dien - bij te brengen. (Ten tijde van de Middeleeuwen kon men in Spanje gemakkelijk een christen van een moslim onderscheiden. Wie het ergste stonk was de christen).

WaaromDezeMisdaad

In de zomer van 1909 vond in Spanje de Tragische Week (Catalaans: la Setmana Tràgica, Spaans: la Semana Trágica) (25 juli-2 augustus 1909) plaats. Het is de naam van een serie bloedige confrontaties tussen het leger en de arbeiders van Barcelona en andere steden in Catalonië gesteund door anarchisten, socialisten en republikeinen. Vele "relschoppers" waren openlijk antiklerikaal, antimilitaristisch, antikoloniaal. Ze beschouwden de kerk als zijnde een deel van de corrupte burgerlijke laag. Franciso Ferrer werd er van verdacht één van de aanstokers van deze rellen geweest te zijn. De heren onderzoeksrechters hadden al snel "onomstootbare bewijzen" gevonden dat Francisco Ferrer Guardia het volk tot deze rellen had opgeruid. Het vonnis diende voorbeeldig te zijn: het vuurpeloton.

 

FrancisoFerrer-Onschuldig

Na het uitvoeren van de doodstraf bracht een nieuw onderzoek aan het licht dat Franciso Ferrer in het geheel niets met de rellen te maken had gehad. Deo gratias!

GrafFrancescoFerreriGuardia


11-10-09

Koning op de knieën!

KnievalKoning

 

Deze ronduit choquerende prent viel in de Zondagskrant te zien. De koning gaat op de knieën voor de paus. De wereldlijke macht onderwerpt zich aan de religieuze macht! Gaan we met dit land terug naar de duistere Middeleeuwen? Waar staan we met de discussie van scheiding tussen kerk en Staat als de hoogste pief van het land op de knieën gaat voor een leider van een onbeduidende staat? Wat een wagelijk schouwspel. Die man heeft hier duidelijk zijn kroon afgelegd.

11:33 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, koning, religieus, scheiding kerk en staat |  Facebook |

10-10-09

In vino veritas

Wijnbeurs1
Frank van der Auwera zorgt in de krant De Morgen voor aangenaam leesbare wijnrecensies. Ter gelegenheid van de wijnbeurs Megavino schreef hij een survivalkit "Hoe vier dagen wijnbeurs overleven?". Wijnbeurzen zijn business - mij zie je er niet, ik vind voldoende mijn gading bij de plaatselijke handelaars. Business gaat hand in hand met marketingtechnieken. Frank van der Auwera schrijft in enkele zinnen neer hoe de vork aan de steel zit. Ik geef enkele van zijn citaten.

"Ook de wijnbusiness is niet langer ongevoelig voor siliconenborsten, steile cleavages of sprinkhaanlange benen zonder logisch einde".

"Hier is vooral een waarschuwing op zijn plaats voor echtgenotes, begeleiders en moeders van mannelijke heterobezoekers: hou de man aan een korte leiband. Naarmate de borstomtrek van de promodame groeit, daalt omgekeerd evenredig het kritisch vermogen van de mannelijke partner."

"Een wijn die hij als 'sterk geslacht' onder kameraden gegarandeerd tot op het bot zou afkraken, wordt in die voluptueuze entourage als 'zeker niet slecht' of 'mag ik nog een glas?' omschreven.

"Ook het percentage kunstzinnig geföhnde, integraal geharste en recht uit de krachthonk komende latin lovers stijgt opvallend onder de exposanten".

Voor sommigen is wijn een statussymbool geworden. Deze oenologen-in-spé kunnen veelal slechts zwetsen over de prijs van hun flessen, de grootte van hun voorraad en staan met potsierlijke blik naar het walsen van de wijn in hun glas te kijken. Wat er in dat glas te zien valt, weet ik niet. Is het een schalkse manier om onopvallend steile cleavages en sprinkhaanlange benen te observeren?

Dit gezegd en geschreven zijnde gaan vrijdenker en zijn vrouwtje nu samen van een glas wijn gaan genieten. Wijn is toch om van te genieten? Of niet? Proost!

img_4223


Opmerking. De afbeelding bovenaan de pagina werd bewerkt met de vrije software GIMP. Hier een voorbeeld hoe dat in zijn werk gaat. (GIMP is een gratis  te bekomen alternatief voor Photoshop en werkt zowel onder Windows als Linux. Het zit standaard in een Ubuntu-installatie vervat).

Wijnbeurs1ab

Deze figuur is het resultaat van het inscannen van de bijlage die bij de weekend-editie van De Morgen steekt. Daar enkel de afbeelding (zwart-wit) ons interesseert, is het gemakkelijk deze afbeelding bij te werken. We plaatsen een drempel. Alles onder de drempel wordt zwart, hetgeen erboven valt wordt wit.

Wijnbeurs3

De delen die ons niet interesseren gommen we gewoon weg en ziedaar, binnen enkele minuten hebben we de afbeelding bovenaan deze blog bekomen.


20:44 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn, gimp, vrijdenker |  Facebook |

06-10-09

Antichrist - Lars Von Trier

 

Antichrist1a

Ik wil met deze bijdrage de lezers, die naar de film Antichrist van Lars Von Trier willen gaan kijken, enige bagage meegeven. Vrijdenker ging nagenoeg onvoorbereid naar de film gaan kijken en heeft zich dat achteraf dik beklaagd. Voor wie deze tekst te lang lijkt om door te nemen: ik heb achteraan deze bijdrage nog wat kijk-tips meegegeven. Deze film is voor verschillende interpretaties vatbaar. Ik geef de mijne. Hopelijk heb je er wat aan.
De 53-jarige Deense filmer Lars Trier (zijn medestudenten plaagden hem met de bijnaam Von Trier omdat dat een adellijke achtergrond suggereert, terwijl zijn ouders communisten waren) heeft met Antichrist een opmerkelijke prent neergezet. Sommige kijkers op het filmfestival in Cannes (mei 2009) reageerden furieus op enkele provocerende beelden. Sommige critici noemen de film zelfs mysogyn (haat of misprijzen voor de vrouw). Houdt het select publiek van Cannes dan niet meer van de controversiële, het choquerende?

Antichrist1b

Ik geloof dat er wat anders aan de hand is. Von Trier richt zijn camera op enkele pijnpunten van het christendom. Hij laat zien dat het christendom in essentie zelf misogyn is. Ten tweede heeft het christendom seks nooit als een vorm van genot willen aanvaarden. Het is waarschijnlijk het "ongewenste" licht op enkele christelijke fundamenten, dat de Westerse gemoederen in Cannes verhit heeft. Het "kritische" Cannes-publiek was anders wel lovend voor de verheerlijking van het christendom in "The passion of christ" (2004) van Mel Gibson. Een cineast lauweren, die er van uit gaat dat Satan de wereld geschapen heeft, is blijkbaar een brug te ver.

De kritiek focusseert zich vooral op een korte gruwelijke scène. Ik geef hier een korte beschrijving van het gehate fragment (om de lezer wat langer mee te krijgen). Gainsbourg (vrouwelijke hoofdrolspeelster) klopt met een blok hout op de geslachtsdelen van Dafoe (mannelijke hoofdrolspeler). De arme kerel gaat tegen de vlakte - je zou voor minder - maar wonder bij wonder komt zijn heer na deze klap pal stijf te staan - ja, de heer was waarlijk opgestaan - Gainsbourg gaat vervolgens die stevige kanjer gaan afrukken, maar deze ejaculeert slechts bloed. Vervolgens vingert Gainsbourg zich in alle razernij af. Als apotheose knipt ze met een schaar haar clitoris af. Nou, vrijdenker draaide en keerde zich dan ongemakkelijk in zijn bioscoopzitje rond - De voorafgaande angstaanjagende, claustrofobische scènes hadden mij eerlijk gezegd ook al geen goed gedaan.

 

Antichrist2

Bij de aanvangsgeneriek verschijnt de tekst "opgedragen aan A. Tarkovsky. Wie was Tarkovsky? Andrei Arsenyevich Tarkovsky was een Russische filmmaker die films maakte over spirituele en metafysische thema's. Zijn films hadden geen conventionele dramatische structuur.

Antichrist handelt in het bijzonder over spirituele en metafysische thema's en steekt vol van verwijzingen naar het christelijk geloof. De film heeft daarentegen wel een dramatische plot. Antichrist is een complexe prent die wil laten zien dat het onmogelijk is om het irrationele, het impulsieve, het instinctieve, het spirituele van de natuur in de psyche van de mens te onderdrukken met de logica, de ordening en de rationaliteit van de wetenschap of cultuur. Is wetenschap of cultuur niet juist het rationaliseren van die wilde, vrije natuur? Beschaving ... een prachtig Nederlands woord ... dat wat we niet willen wordt weggeschaafd.

De intro van de film is fenomenaal. De scène wordt in zwart-wit en slow-motion gefilmd. Een koppel is verwikkeld in een stomende vrijpartij. Hun jonge spruit kruipt uit zijn bedje, kijkt stilletjes toe hoe zijn ouders aan het vrijen zijn, klimt vervolgens naar de vensterbank, opent het raam, aanschouwt het prachtige sneeuwtapijt in de straten, springt door het raam en valt te pletter juist op het ogenblik dat het vrijende koppel zijn orgasme bereikt. Het is in deze intro (die iedereen blijkbaar graag ziet) dat Von Trier het christendom al een rake klap toedient! Veel later in de film laat de regisseur in een flashback zien dat Gainsbourg wel degelijk haar zoontje op het vensterbank heeft zien klimmen. Zij vond het genot van het vrijen belangrijker dan haar kind (zinnebeeld van de creatie). In het christendom staat seks in het teken van creatie. De vrouw negeert hier straal deze gedachte. Het orgasme is belangrijker dan de creatie. Door deze doodzonde komt het engeltje uit de hemel tuimelen. Morsdood ... O, Zalig Orgasme, wij aanbidden U.

Tijdens de intro speelt een muziek van Handel, de Lascio Chi'o Pianga aria

Lascia ch'io pianga mia cruda sorte,
E che sospiri la libertà!
E che sospiri, e che sospiri la libertà!

Laat mij mijn wreed lot bewenen,
En ik zucht naar vrijheid!
Ik zucht, en zucht naar vrijheid!

De zucht naar de geestelijke en seksuele vrijheid. Hemelse woorden, die in de film regelrecht naar de de hel zullen leiden.

Antichrist4

 

Na de intro zien we een door verdriet getraumatiseerde vrouw. Haar echtgenoot, blijkbaar een psychotherapeut laat zich persoonlijk met het herstel van zijn vrouw in. Trier heeft deze film na zijn herstel van een diepe depressie gemaakt. Hij had een grote hekel aan psychotherapeuten. Het is niet verwonderlijk dat de regisseur de psychotherapie zal laten falen. Von Trier stelde nog dat: "Ik ben niet bang omdat ik een depressie heb gehad. Integendeel, sindsdien heb ik een vrijere toegang tot bepaalde delen in mijn geest".

De therapeut vertrekt vanuit een wetenschappelijk standpunt (logica en rationaliteit, tabellen en schema's zijn zijn werkinstrumenten) om zijn vrouw uit haar depressie te kunnen helpen. De vrouw staat hier als zinnebeeld voor het irrationele, voor het onderbewuste, voor de natuur. Von Trier gaat die tegenstelling verder uitspinnen. De vrouw heeft lak aan kalmeermiddelen. Enkel seks kan haar pijn verzachten. Het koppel trekt naar het buitenverblijf "Eden" om de therapie rustiger te laten verlopen. Die chalet "Eden" zal paradoxaal genoeg weldra een hel worden. De blokhut staat geïsoleerd in een groot woud. Het chalet kan als het zinnebeeld van het beschaving gezien worden, het woud als de wilde, chaotische en gewelddadige natuur. (Een eik bombardeert het chalet continue met eikels - Dat bombardement is het zinnebeeld van het verweer van de natuur, de wanorde tegen de ordening, de beschaving). Deze omgeving zal het strijdtoneel worden tussen cultuur (beschaving) en natuur, wetenschap (rationele) en het spirituele, tussen het beredeneerde en het impulsieve, tussen het wezen van man en vrouw. Geniet van de beelden - als dat kan - ik zat soms op het topje van mijn zitje om de angst van mij af te werpen.

Om dat Eden te bereiken dienen ze eerst over een brug te gaan. Deze brug valt ook symbolisch te zien. Het is de grens tussen de beschaving en de natuur, logica en chaos, kennis en instinct, beheersing en waanzin, controle en impulsen. Het is een brug die naar Eden leidt, een brug naar de hel. Adam en Eva worden niet verdreven uit Eden, ze gaan er juist naar toe! Op een bepaald moment hoor je de draak met Sigmund Freud steken. Von Trier wil de argeloze kijker natuurlijk een hak zetten. Als deze film als een veroordeling van de moderne psychotherapie gezien kan worden, dan is hij in ieder geval een slinkse hommage aan het werk van Sigmund Freud die zich in het woud van onze donkerste dromen durfde wagen.

Antichrist5

Tijdens hun verblijf in de chalet leren we dat Gainsbourg daar vroeger aan haar thesis over vrouwenvervolging tijdens de Middeleeuwen werkte. Deze thesis is een directe verwijzing naar de mysogynie van de christelijke cultus. Het christendom heeft generaties lang vrouwen vervolgd, verbrand, gemarteld en ze met een diep gevoel van schuld en zelfverachting opgezadeld. Deze vrouwenhaat zat al vroeg in het christendom ingebakken. Tertullianus schreef in de 2e eeuw het volgende over vrouwen: "Jullie zijn de poort naar de hel: Jullie hebben de zegels van de verboden boom verbroken, jullie hebben als eerste de goddelijke wet overtreden, jullie zijn diegenen die de man overtuigden omdat de duivel niet sterk genoeg was hem te verleiden. Jullie hebben zo gemakkelijk God's eigen beeld, de man, vernietigd. Door jullie ontrouw aan de goddelijke wet hebben jullie zelfs de dood van God's zoon op jullie geweten".

Von Trier spit op een Freudiaanse manier in het onderbewuste van de christelijke cultus en wil zo een glimp van de metafysische schrik en hunkeringen laten zien. Het besluit van haar thesis zal de vonk voor de explosie naar geweld zijn. Haar conclusie is verrassend. De vervolgde vrouwen waren het kwaad waarvan ze beschuldigd werden. De beschuldigingen waren vanuit christelijk oogmerk terecht. Zij zijn de natuur. De natuur is chaotisch, onvoorspelbaar, gewelddadig, niet te onderwerpen, kortom het "kwade" als het bekeken wordt door een bril van orde en rust. De vrouw is in die zin de manifestatie van het kwaad in het menselijk wezen. Zij zijn de de zoekers naar de verboden kennis, verantwoordelijk voor de schuld van het menselijke ras, de oorzaak van de dood van de zoon van God, de dood van de zoon van de man. Het is hun natuur. De vrouw is de antichrist. Hun vervolging en verbranding was uit christelijke standpunt meer dan terecht!

Er komt een vos te voorschijn die zegt: "Chaos reigns" - "Chaos regeert". Het geweld ontvlamt. Chaotisch. Brutaal. Het is de vrouw die begint met de man te folteren (de christenen folteren de vrouwen, de antichrist foltert de man). Als hoogtepunt gaat de vrouw de geslachtsorganen gaan verminken (een verwijzing naar de verkrachting als oorlogswapen) en vernietigt ze als het ware de mogelijkheid tot voortplanting. Uiteindelijk weet de man zich van de uitzinnige vrouw te ontdoen, steekt de "heks" in brand en strompelt gehavend uit Eden weg. (Een mysterie, maar ook het christelijk geloof steekt vol mysteries).

In de epiloog zien we een herrezen hoofdpersonage Willem Dafoe hinkend uit Eden weggaan. Hij lijkt wel herboren. Talloze kinderen komen hem tegemoet

"Laat die kinderen toch bij Mij komen", zei Hij. "Houd ze niet tegen, want juist voor kinderen is het Koninkrijk van God. Het is zelfs zo dat wie niet als een kind in het Koninkrijk van God gelooft, er nooit kan komen." Hij nam de kinderen in Zijn armen, legde Zijn handen op hun hoofd en zegende hen." Markus 10:13-16

Lezer Mark wijst mij erop dat het geen kinderen zijn, maar vrouwen zonder een gelaat. Een aantal filmbesprekingen spreekt inderdaad over "faceless women", "females, their faces blurred out". De epiloog  kwam mij bekend voor (" Breaking the Waves"), waardoor ik blijkbaar "kinderen" gezien heb. Het voorbij wandelen van vrouwen zonder gezicht lijkt me logischer. Staan ze voor alle anonieme vrouwen die het slachtoffer van het christendom (of liever de paternalistische godsdiensten) werden? Trekken de vrouwen weg uit de mannenwereld? Wordt er verzameld voor een nog heviger confrontatie? Wie zal het zeggen. Terug veel materiaal om over na te denken.

 

In de verte zie je nog een glimp van het woud vol met verhakkelde vrouwenlichamen. Christus, de gekruiste, is nu de kruiser geworden. Antichrist, ten voeten uit!

Antichrist6

Nog enkele kijktips

Het coloriet in de film verandert in elke scène. Blauw in het eerste deel, naar groen in het midden om tenslotte bruin in het laatste deel te worden.

Merk het contrast de claustrofobie in de hut (de opgeslotenheid van de beschaving) en weidse natuur van de woud (openheid, vrijheid).

Volgende dieren komen te voorschijn:

hert : kwetsbaarheid, zorg

vos : sluw, draagt het kwaad in zich, gezant van de duivel, vuur

kraai : slecht voorteken, bedreiging, oorlog, ondergang

Het zoontje wordt blijkbaar mishandeld. Huilt en schuilt zich angstig weg. De vrouw doet hem expres de schoenen verkeerd aan. (De symboliek daarvan heb ik nog niet kunnen achterhalen).

Lezer Rene Cardynaals gaf mij de tip om het verhaal van Oedipus nogmaals door te nemen. Ik citeer Wikipedia : In de mythe voorspelt het Orakel dat Oedipus zijn vader om het leven zal brengen. Om dit te voorkomen wil de vader zijn zoon ombrengen. Hij bindt zijn zoon vast aan zijn voeten (Oedipus betekent letterlijk gezwollen voeten) en geeft een herder de opdracht het kind naar de bergen te brengen en daar achter te laten. Zo wordt het knaapje bijna vermoord, maar de herder die de baby achter moet laten, krijgt medelijden. Opmerking: De vader doorboorde de voeten van Oedipus met een lans. (Verminking van de voeten).