14-03-12

Kris Peeters wordt Microsoft-lobbyist

Kris Peeters, Microsoft-lobbist

Op 19 maart wordt in Kortrijk en Genk simultaan de start van een MIC ( Microsoft Innovation Center) door de lokale politici gevierd. Het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse regering en Microsoft werd op 14 juni 2011 door Kris Peeters (Minister-President en minister van Economie van de Vlaamse Regering) ondertekend. Deze centra zullen focussen op technologie voor de gezondheidszorg en e-health-toepassingen.

In België zijn reeds twee dergelijke centra operationeel: Bergen (Wallonië) en Etterbeek (Brussel). Gezien het ontbreken van dergelijke centra in “eigen” land, was het voor de Vlaamse regering een noodzaak om eveneens met dergelijke “Innovation Centers” uit te pakken. De Vlaamse naam, bv. Innovatie Centrum” was te min voor de Vlaamse beleidsmensen. Ik zal verder aantonen dat het samenwerkingsverband met Microsoft getuigt van het ontbreken van een toekomstvisie van de Vlaamse regeringsleiders. En als de visie ontbreekt, dan is dat natuurlijk een open doelkans voor de goed geoliede lobby-machine van deze mastodont.

Eerst en vooral, is het vreemd dat slechts met één welbepaald technologiebedrijf scheep gegaan wordt. Dit houdt in dat de Vlaamse regering een overduidelijke voorkeur laat blijken voor Microsoft (de redenen zijn ons niet bekend). Dat houdt in, gezien de steun van de overheid, dat de andere technologieën benadeeld worden. Het begrip “vrije” markt is blijkbaar een loos begrip geworden. Daar het steenrijke Microsoft geen hulp nodig heeft om zijn strategische doeleinden waar te maken, is het duidelijk dat de Vlaamse regering de loopjongen voor de technologiereus gaat spelen. In een tijd van besparingen voor de werkende klasse, is er nog geld en middelen veil om één van de kapitaalkrachtigste bedrijven ter wereld bij te gaan staan.

Het Microsoft Innovation Center heeft volgende doelstellingen: Het sensibiliseren van Microsoft-producten, informatie verlenen over Microsoft-producten en de vorming over Microsoft-producten inrichten. Het verstekken van adviezen over Microsoft-producten en het begeleiden van bedrijven om Microsoft-producten te gaan gebruiken. Het begeleiden van startende ICT-ondernemingen die prioritair activiteiten willen ontwikkelen op het vlak van e-health met behulp van Microsoft-producten. Het is overduidelijk dat dergelijke activiteiten door de Vlaamse regering gesteund dienen te worden. In essentie gaat de Vlaamse overheid nu deel uitmaken van de Microsoft-lobby-machine.

Wat zou een goed en gewenst overheidsbeleid in deze materie kunnen zijn? Eerst en vooral is het wenselijk dat de ontwikkelde technologie de ganse gemeenschap ten goede komt. In het huidige geval komen de ontwikkelingen het bedrijf Microsoft ten goede en kan het bedrijf door middel van patenten de anderen (dank zij de Vlaamse overheid!) gaan hinderen. Dit houdt in dat bepaalde producten - dank zij de Vlaamse overheid - duurder worden, omdat de producenten die niet van de goodwill van de Vlaamse regering konden genieten, patentrechten mogen gaan betalen.

Een goed overheidsbeleid zou het investeren in en het aanmoedigen van het gebruik van open-source (open bron) dienen te zijn. Open-source staat voor een ontwikkeling waaraan iedereen mag meewerken. Open-source staat voor een ontwikkeling die iedereen mag inzien. Open-source staat voor een ontwikkeling die iedereen vrij mag gebruiken. De open-source-ontwikkelingen komen iedereen ten goede en stimuleren bovendien het leren samenwerken en het delen van informatie. In geval van open-source wordt de technologie een deel van het gemeenschappelijke patrimonium, in plaats dat het bezit wordt van één enkel bedrijf, die naar willekeur kan beslissen of de anderen toegang tot de technologie krijgen.

Open-source zorgt voor een eerlijke concurrentie en zorgt er voor dat iedereen een kans krijgt. Open-source maakt de mens niet afhankelijk van een bedrijf. Open-source vermijdt de typische vendor-lockin, waardoor beheerders zich genoodzaakt zien steeds bij hetzelfde bedrijf aan te gaan kloppen. Met open-source komt de ROI (Return on Investment) rechstreeks in de samenleving terecht.

In plaats van te kiezen voor het algemeen welzijn, heeft de Vlaamse regering gekozen om een steenrijk bedrijf te bevoordelen, heeft ze gekozen het ICT-monopolie van Microsoft te bestendigen en heeft ze gekozen om open-source-technologie een hak te zetten. De bevolking zal er niet beter van worden, maar dat is vanzelfsprekend van geen enkel belang voor deze hielenlikkers van het groot kapitaal.

Commentaren

@vrijdenker
je spreekt over open-source en normaal gezien ben ik daar wel voorstander van net als een wikipedia en vind ik dat je een punt hebt, maar anderzijds als ik het goed begrijp zou dit Innovation Center zich toespitsen op technologie voor de gezondheidszorg en e-health toepassingen, in die context ben ik toch niet zo'n voorstander van open-source waar iedereen zomaar zijn ding kan doen in alle onwetendheid. Het stoort mij niet dat de Engelse term gebruikt wordt omdat we in een multi-culturele samenleving wonen en zeker qua gezondheid het begrijpbaar moet zijn voor alle bevolkingsgroepen en niet alleen voor de Vlamingen. Engels is en blijft de wereldtaal bij uitstek. Ook waar ik werk gebruiken we de termen "boys" en "girls" op borden i.p.v. jongens en meisjes - groter bereik van cliëntengroep qua verstaanbaarheid en praktischer omdat het korter is.

Je kan kritiek hebben op het gegeven Microsoft omdat het een gigant en zeer kapitaalkrachtig is, maar dit is toch tevens iets wat een regering die aan de macht is dient na te streven, het zoveel mogelijk controleerbaar houden van alle diensten en maatregelen die zij wenst uit te voeren en anderzijds zoveel mogelijk mensen waar zij over regeren hiervan te laten genieten. Je kan dan niet naast het gegeven dat uiteindelijk de toepassingen van Microsoft het meest gebruikt en meest gekend zijn door de overgrote meerderheid van onze bevolking en vanuit die visie vind ik het dan enigszins een plicht dergelijke keuze te maken. Ervoor te zorgen dat zij zoveel mogelijk van hun landgenoten kunnen bereiken en er gebruik van kunnen laten maken.

Daarnaast zouden ze misschien wel kleinere projecten kunnen ondersteunen op vlak van open-source op een andere manier, maar je kunt mijns insziens het plaatje niet enkel bekijken vanuit de visie dat het enkel hielenlikkerij zou zijn van het groot kapitaal. Maar misschien weet ik er ook te weinig van over die alternatieven van Microsoft en vertrouw ik het zelf veel minder dan het vertrouwde op grote schaal gebruikte en gecontroleerde door overheid?

Gepost door: Life angel | 18-03-12

@LifeAngel. Het is duidelijk dat je in het geheel niet begrijpt wat "open source" of "open bron" is. Dat is geen verwijt want het gros van de bevolking heeft weinig kaas van dat begrip gegeten. Je stelt dat "... in die context ben ik toch niet zo'n voorstander van open-source waar iedereen zomaar zijn ding kan doen in alle onwetendheid. Ten eerste zijn mensen die open-source ontwikkelen niet onwetender dan de ontwikkelaars van Microsoft, ten tweede is het juist doordat de broncode door iedereen ingezien mag worden dat er stommiteiten vermeden kunnen worden (De anderen kunnen terechte opmerkingen maken). Ten derde haal je zelf het open-bron-project "wikipedia" waarvan meerdere malen is aangetoond dat zijn informatie even nauwkeurig is als die van de Encyclopedia Britannica. Ook grote bedrijven maken stommiteiten, onlangs was een deel van het serverpark van Microsoft onbereikbaar omdat men "vergeten" was dat 29 februari 2012 een schrikkeldag is.

Ik kan je tal van toepassingen opnoemen, bv. browsers (Firefox, Chrome, ...), email-clients (Thunderbird), kantoor-pakketen (Open office), enz, enz. doe op ALLE computers draaien en niet slechts op die van Microsoft. Als ik je redenering volg dan dient volgens jou iedereen zich te schikken naar wat de meerderheid gebruikt? Dus als de meerderheid met VW rijdt, dan dient iedereen maar met VW rond te rijden? Ik denk niet dat het aan de overheid is om zulke beslissingen te maken. Je denkwijze is de typische gedachtegang van het neoliberalisme: "we doen alles om de winnaar te beschermen, en we werken de anderen zoveel mogelijk tegen" (Zie bv. het essay van de psycholoog Paul Verbraeken "De neoliberale waanzin".

Is het de taak van de overheid de winnaar te bevoordelen om het de concurrentie nog moeilijker te maken?

Het is je ook ontgaan dat in geval van open-source, de kennis en de technologie in handen van de gemeenschap blijft en dat deze niet de "eigendom" van een bedrijf wordt. Om terug naar het wikipedia-project te keren. Heb je liever te betalen voor de informatie die in Wikipedia beschikbaar is? (Betaal dan bv. voor het inkijken van de Britannica).

Met de politieke steun aan de MIC's hebben bepaalde politici de gemeenschap schatplichtig aan Microsoft gemaakt. Dat deert de bevolking nauwelijks, want van de politici verwachten ze dat ze kookboeken gaan schrijven of dat ze veelvuldig aan tv-spelletjes gaan deelnemen. Straks kleden ze de bevolking uit met de zogenaamde "besparingen" ... om het uitgespaarde geld naar de zakken van de rijksten te brengen. En ze leefden nog lang en gelukkig.

Gepost door: Vrijdenker | 18-03-12

@vrijdenker

Je toelichting verduidelijkt reeds veel meer en in die context kan ik niet anders dan het met je eens zijn, alleen ik weet niet wat de bedoeling is van zo'n Innovatie center en bijvoorbeeld of je als je dan firefox of iets anders hebt daar ook wel gebruik van kunt maken, in die zin mijn voorkeur om een zo groot mogelijk bereik van burgers te kunnen bereiken en eventuele controleerbaarheid. Je zegt zelf dat ze hiermee ons zouden opdragen of verplichten om Microsoft te gebruiken, dan moet ik daar dus toch uit concluderen dat het niet bereikbaar zou zijn als je geen Microsoft hebt en zou je dus al die verschillende systemen moeten aanschaffen (de overheid en wij) of zie ik dit verkeerd want ik vermoed dat je evenzeer naar wikipedia kunt gaan of je nu een microsofttoepassing of een firefox toepassing hebt? Dus alles is me nog niet helemaal duidelijk.

De naam Paul Verbraeken hoorde ik toevallig gisteren ook vernoemen, hij zou recent een zeer interessante lezing hebben gegeven en het lijkt me inderdaad een interessant essay maar misschien ben en denk ik op bepaalde vlakken wel als een neo liberaal. Ik vind bijvoorbeeld nog steeds dat sommige mensen die in overheidsverband werken hun job niet naar behoren doen en het zich al te gemakkelijk maken omdat ze werkzekerheid hebben, dat zie je minder in de privésector waar veel meer verwacht wordt alhoewel daar ondertussen de druk weer te groot geworden is en veel mensen met minder capaciteiten zo uit de boot vallen.

Je laatste argument is natuurlijk iets waarvoor gewaakt dient te worden, het mag niet opgaan dat de minderbedeelde er slechter uitkomt dan de rijkste laag van de bevolking daarom ook dat ik vrij anti Amerika ben omdat ik daar de contrasten te groot vind en die zeker niet wil inburgeren in Europa. Een gulden middenweg zoeken tussen kapitalisme en communisme waar beide uitersten geen goede maatschappij hebben gecreëerd. Je haalt ze misschien beiden trouwens aan met enerzijds je voorbeeld Microsoft en anderzijds je voorbeeld zelfde auto's rijden wat weer zeer communistisch lijkt.

Gepost door: Life angel | 19-03-12

De commentaren zijn gesloten.