29-10-11

Dreigbrief

 

vrijdenker, halloween, overconsumptie, 11.11.11

Er stak vandaag een briefje in mijn bus: “Halloween. Maandagavond. Zorg dat je voorbereid bent” . Op de achterkant van het kattebelletje had men “met snoep, 18.15” geschreven: Een dreigbrief met aanduiding van het precieze tijdstip waarop het losgeld overhandigd diende te worden. Als bedreigde, angstige burger heb ik alvast mijn voorzorgen genomen.

 

halloween, overconsumptie


Halloween. Een overconsumptie-festijn. De Halloween-boodschappen staan in schel contrast met de 11.11.11-borden wat verderop. De overconsumptie van de enen is de oorzaak van armoede bij de anderen. Hopelijk gaan er straks evenveel deuren open voor de 11.11.11-vrijwilligers als voor de verwende rijkeluiskinderen in de buurt.

 

11.11.11


19:18 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: vrijdenker, halloween, overconsumptie, 11.11.11 |  Facebook |

22-10-11

Spellingsfoutje

vrijdenker, relifascisme, islamterreur, lanaat

In Pakistan werd verleden maand een dertienjarig meisje van de school gestuurd omdat ze een spellingsfout had gemaakt. Enkele religieuze lijders vonden de spelfout dermate erg dat ze het meisje van laster aan de profeet Mohamed wilden beschuldigen (een zeer zwaar vergrijp in Pakistan). Ze gingen nog verder in hun waanzin en vonden dat de ganse familie van het meisje gestraft diende te worden.

Faryal Bhatti, een studente aan de Sir Syed Girls High School, maakte een spellingsfout in een Urdu-examen als antwoord op een gedicht dat de profeet Mohamed loofde. Het meisje schreef 'laanat' (vloek) in plaats van het verwachte 'naat' (lof). De fout is gemakkelijk te maken daar beide woorden ongeveer dezelfde spelling hebben.

Toen Fareeda Bibi, de leraar van het meisje, de examenpapieren kwam ophalen, vielen zijn ogen bijna uit zijn oogkassen. Hij begon naar het christelijke(!!) meisje te schreeuwen en vervolgens sloeg hij haar. De leerkracht bracht de directie op de hoogte van het vergrijp. Het nieuws verspreidde zich snel in de gemeenschap en enkele mensen kwamen op straat om te protesteren tegen het criminele feit van het meisje.

De religieuze leiders diepten het geval in hun vrijdagpreken verder uit en stelden vast dat het hier een samenzwering tegen de islam betrof. Gelukkig voor het meisje en haar familie toonden de religieuze leiders hun goed hart en vonden ze dat de uitwijzing uit de school en het dorp een voldoende zware straf was zodat het meisje nooit meer in haar leven nog iets dergelijks tegen de islam zou durven schrijven.

Of hoe mensen goden scheppen om er anderen de duivel mee aan te doen.

vrijdenker, relifascisme, islamterreur

20:18 Gepost door Ongebonden geest in Actualiteit | Permalink | Commentaren (16) | Tags: vrijdenker, relifascisme, islamterreur |  Facebook |

09-10-11

99%

We are the 99%

Deze week fietste ik een lange rij wandelende mensen voorbij. De rij was ongeordend en bont gekleurd met mensen van allerhande leeftijden. De namiddag reikte naar zijn einde, net zoals hun tocht naar zijn bestemming van de dag slingerde. De vermoeidheid in hun benen stond met een grimas op hun gelaat getekend. De zwaarte van het voetwerk temperde hun stemmen.

De groep noemde zich de “indignados“ of de verontwaardigden. Hun doel is op 15 oktober een grote protestmeeting te houden tegen het beleid dat door de grote financiële instellingen bepaald wordt. De beweging heeft een parallel met de ‘Occupy Wall Street‘-beweging. Ze noemen zich de vertegenwoordigers van de 99% Amerikanen die niet tot de 1% rijkste Amerikanen behoren.

Bedoelde bewegingen willen de macht aan het volk (99% van de mensen) geven en pleiten voor een directe democratie op lokaal en mondiaal niveau. Hun stelling is dat het beleid niet op mensenmaat wordt afgesteld, maar dat het daarentegen enkel bepaald door financiële belangengroepen: de banken, de internationale financiële instellingen (IMF, Wereldbank, WTO, OESO), rating agencies, multinationals, belastingparadijzen ... De politieke macht wordt uitgeoefend door een heersende klasse die geen enkele empathie met de bevolking heeft. De militaire macht wordt in het Westen door de NAVO gedicteerd. De multinationals heersen over de media en de communicatiekanalen en bepalen wat hoort en gehoord mag worden.

Het ongenoegen van de mensen wordt bijkomend gevoed door de graaicultuur van de topmanagers van veel bedrijven. De verdienste staat niet meer in relatie tot de prestaties noch tot hun maatschappelijke relevantie. Integendeel, hoe erger het sociale bloedbad, hoe meer de prestaties van die managers gevaloriseerd worden. Ondanks het feit dat we in tijden van ongekende communicatiemogelijkheden leven, krijgt de burger geen inzicht het politieke besluitvormingsproces zelf. De schuld hiervan is evenwel bij de bevolking zelf te zoeken. In tijden van economische hoogconjunctuur heeft de bevolking geen oog voor de politieke besluitvorming. Als de boel goed draait, let bijna niemand op diegene die aan het roer staat. Nu het schip dreigt te stranden, weerklinkt de roep om zelf te mogen sturen. Hoe en waarheen, dat weet niemand.

Ik geloof niet zozeer in die vormen van directe democratie. Het probleem is niet de vorm van de democratie. Het probleem ligt hem eerder bij de attitude van de mensen zelf. Het is de houding van de bevolking die het soort democratie gaat bepalen. Men krijgt wat men verdient. Bovendien zijn de meesten niet consequent in hun verontwaardiging over bepaalde wantoestanden. Wie onthoudt zich producten aan te schaffen die in asociale omstandigheden geproduceerd zijn geworden? Wie draagt zijn geld niet meer naar een financiële instelling waar de graaicultuur nog heerst? Wie vermijdt producten te kopen van bedrijven die een loopje met de leefomgeving nemen? Wie kiest voor alternatieve technologieën die niet nog meer het monopoly van enkele multinationals gaan bevestigen? Wie vermijdt producten te kopen van bedrijven die mens en maatschappij van hun producten afhankelijk willen maken?

In iedereen wat meer consequent zou handelen, zou dat de grootste revolutie ooit in gang kunnen zetten. Het volk heeft de macht, maar ze moet haar macht willen gebruiken.

01-10-11

De vuylhoek

verdoemdenhoek, trou des chiens, vuylhoek

De meeste belgen weten dat België in 1830 ontstond. Het is minder gekend dat die tijd de maatschappelijke omstandigheden zeer slecht waren: hongersnood, epidemies, ... Er werden zelfs premies (aan de autochtonen!) uitgevaardigd om het land te verlaten. De haven van Antwerpen was de uitvalbasis. Op politiek vlak woedde een hevige strijd tussen katholieken en liberalen (vrijdenkers). Het onbegrip tussen beide partijen was zo intens dat begin de jaren 1880 bijna een burgeroorlog losbrak. Naast de schoolstrijd was de kerkhovenkwestie het twistpunt bij uitstek. In deze post werpen we een blik op de kerkhovenkwestie in de 19e eeuw.

Bij het ontstaan van België had de katholieke kerk het alleenrecht op het inrichten van erediensten (huwelijk, begrafenis). Het is dat alleenrecht dat spoedig tot een ernstig maatschappelijk conflict zal ontbranden. De katholieken hadden de gewoonte een stuk grond te zegenen (wijden) waarin de katholieken begraven konden worden. Het kerkhof (de begraafplaats) werd in drie delen opgedeeld. Een deel voor de katholieken, een andere deel voor de ongedoopte kinderen en ten slotte een derde deel (de ongewijde grond) waarin vreemdelingen, niet-katholieken, mensen die zelf hun dood gekozen hadden en misdadigers begraven werden. Dat stuk werd door hagen en muurtjes van de rest afgeschermd en lag veelal aan de noordkant (weinig zonlicht). Het noorden was eerder een te mijden, heidense plek waar demonen huisden. (In de Germaanse mythologie wonen de goden in het noorden).

Deze (gehate) plek werd als het volgt benoemd: verdoemdenhoek, heydenen kerckhoven, vuylhoek, trou des chiens, trou aux chiens, coin aux chiens, coin des damnés, coin des malfaiteurs, coin des réprouvés, … De niet-gelovigen begonnen uit te kijken om niet meer oneervol begraven te worden. De eerste vrijdenkersbonden zagen het licht: L'Affranchissement(1854), La Libre Pensée (1863) – “Plus de prêtre à notre mort, à notre marriage, ni à la naissance de nos enfants”). Deze verenigingen hielden zich aanvankelijk bezig met het inrichten van burgerlijke begrafenisplechtigheden en waren een soort van begrafenisondernemers (men leverde de kist, de krans, zorgde voor een redevoering en voor mensen die in stoet wilden meegaan). De liberale vrijdenkerskringen werden hoofdzakelijk door vrijmetselaars bevolkt, de socialistische vrijdenkerskringen werden hoofdzakelijk door vakbondsmensen georganiseerd. De contacten tussen beide kringen vlotte niet zo goed. De socialistische vrijdenkers noemden de liberale vrijdenkers: “les libres penseurs de la bourgeoisie” (D. Brismée, leider van Les Solidaires).

De eerste burgerlijke uitvaarten veroorzaakten veel consternatie en werden soms geboycot. Vaak kwamen ze voor een gesloten kerkhof te staan of werden ze onderweg door gelovigen uitgejouwd.

De politie verzocht soms de familie om van een burgerlijke begrafenisplechtigheid af te zien. De lijkredes, die bij een burgerlijke begrafenis uitgesproken werden, hadden een politieke ondertoon. Volgens een politie-rapport werden in een lijkrede tal van uitspraken gemaakt die kwetsend waren voor het katholieke geloof. Op 21 februari 1851 had de gouverneur van de provincie Brabant via een omzendbrief aan de gemeentelijke autoriteiten een verbod afgekondigd op alle ceremoniële activiteiten, manifestaties en redevoeringen bij burgerlijke begrafenissen. Al snel werden de kerkhoven onder gemeentelijk mandaat geplaatst. Dit hielp evenwel niet om de gemoederen te bedaren, want veel katholieke burgemeesters wilden heiliger dan de paus zijn. De regeringen durfden deze netelige knoop niet doorhakken. De Leuvense theoloog, M. Moulart, kwam na veel nadenken tot het grondige besluit dat de lijken van de vrijdenkers de kerkhoven vervuilden. Pas op het einde van de 19de eeuw kwam een oplossing in zicht, toen de paus toestemming verleende om de graven individueel in te zegenen. Voortaan konden iedereen in vrede naast elkaar begraven worden.

Wellicht vinden we het vandaag de dag evident dat mensen van een verschillende filosofische strekkingen naast elkaar begraven worden en dat er geen gescheiden begraafplaatsen (om filosofische redenen) meer aangelegd worden. Alhoewel … moslims ijveren nog steeds voor moslim-begraafplaatsen in ons land.