12-08-11

God en zijn demonen

Michael Parenti, God & zijn demonen

Michael Parenti gaat in zijn boek God & zijn demonen de levenswandel na van een aantal religieuze figuren en zeloten. De meeste heiligen en zeloten tuimelen van hun sokkel. Naast God en Allah krijgen ook de dalai lama en Moeder Teresa het zwaar te verduren. Parenti wil geen anti-godsdienstig pamflet schrijven en wijst er regelmatig op dat de meeste priesters en gelovigen integere mensen zijn. De schrijver besteed veel aandacht aan de religieuze impact op de Amerikaanse samenleving, in het bijzonder de Amerikaanse politiek. De feiten zijn onthutsend. Parenti eindigt met een positieve noot dat seculiere bewegingen aandacht winnen en de vele Amerikaanse gelovigen zich beginnen af te keren van het vermengen van godsdienst met politiek.

In het eerste deel bespreekt Parenti een aantal onchristelijke gedragingen van God, Christus en een resem Bijbelse figuren. In het Oude Testament laat God zich zien als een machtswellusteling – wie zich niet onderwerpt aan zijn gezag wordt gestraft of gedood (vermoord?). De consequenties van zijn acties hebben soms verregaande gevolgen. Als er na de zondvloed slechts enkele mensen overblijven, dan kunnen ze slechts voortplanten via incestueuze relaties. Is dat God's wil? Toevallig had ik net het boek Kaïn van José Saramago gelezen. Saramago vertelt in dat boek op zijn gekende geestige manier het verhaal van Oude Testament. Kaïn vermoorde Abel. Maar  heeft God Kaïn niet tot deze daad aangezet door het offer van Kaïn te minachten? Saramago laat Kaïn door het Oude Testament reizen en laat zien dat noch God noch de mens elkaar begrijpen.

Parenti diept het vraagstuk “Wie vermoorde Jezus?” uit. Eeuwenlang werden de Joden door de christenen (zowel katholieken als protestanten) belasterd met de stelling dat de Joden Jezus vermoord hadden. Dat eeuwenlang demoniseren van de Joden heeft in de vorige eeuw tot de Holocaust geleid. De geschiedenis is doorspekt met moordpartijen en onderdrukking van Joden en het valt in zekere niet te verwonderen dat naarmate de technologische middelen groeiden om mensen te vernietigen, dat op de één of andere dag de Joden ritueel afgeslacht zouden gaan worden.

In deel 2 maakt de auteur brandhout van de idee Goddelijk ontwerp, ook wel als Intelligent Design in de voertaal gekend. Parenti maakt volgende ludieke opmerking. Het valt op dat onze uitscheidings- en voortplantingsorganen zich vlak bij mekaar en vaak zelfs in mekaar bevinden. Zowel bij vrouwen als bij mannen bevindt de anus zich op enkele centimeters van het geslachtsorgaan. “God moet een burgerlijk ingenieur-architect zijn. Want wie anders zou een belangrijke stortplaats naast een belangrijk pretpark plannen?”.

In deel 3 wordt  Moeder Teresa in haar blootje gezet. De homes voor de armen in India, die de media meestal als 'hospitalen' en 'klinieken' beschreven, waren in feite armenhuizen waar men een plaatsje kreeg om te komen sterven. Gratis ontvangen medische apparatuur lag er te roesten.  Zelf leefde Moeder Teresa in grote luxe (reisde de wereld rond en verbleef i de chicste hotels). Haar stichting sjoemelde met de boekhouding. Pijnbestrijding werd te duur bevonden – de patiënten moesten de pijn als 'kussen van Christus' ervaren.

Verder documenteert Parenti uitvoerig  de seksuele misdrijven door priesters in de VS en de lakse houding van het Vaticaan in dergelijke materie. In het hoofdstuk 'Politicasters en andere farizeeërs' vallen de rechtse politici door de mand die de conventionele waarden gaan prediken. De heren, die de mond vol hebben over de waarde van het gezin, blijken niet vies af en toe een buitenechtelijk slippertje te maken. Een ander deugdelijk christen politicus scheidt prompt van zijn vrouw als hij verneemt dat ze kanker heeft en hertrouwt kort daarop met zijn geheime vriendin. Moraalridders, die homofilie als zondig brandmerken, blijken een homofiele relatie te hebben of doen beroep op homo-escorts.

In een laatste deel richt de schrijver zijn pijlen op het theocratisch karakter van de VS. Atheïsten kunnen geen publiek ambt uitoefenen in staten als Maryland, North  & South Carolina en Texas. De grondwet van de staat Arkansas zegt nog steeds dat een atheïst 'voor geen enkele rechtbank als getuige mag gehoord worden'. De grondwet van de staat Tennesee verbiedt een openbare betrekking aan wie niet in God en het hiernamaals gelooft. In het Amerikaanse leger zijn fundamentalistische aalmoezeniers actief die volgend doel hebben: “Militairen van elke rang en stand moeten 'geüniformeerde ambassadeurs van Jesus Christus' worden, 'gesterkt door de Heilige Geest'”.

Parenti blijft hoopvol: “Hoe sterker we het niet-kerkelijk denken en het democratisch activisme ontwikkelen, hoe efficiënter we een dam kunnen opwerpen tegen sektarische onverdraagzaamheid van de (vaak) door de staat gesteunde tirannie van reactionaire theocraten” ... “We moeten ons ook inzetten om 'het beste in ons' naar boven te halen en alle hens aan dek roepen om Gods demonen te verdrijven”.

Goed. Ken je tegenstrever. Om Gods demonen beter te leren kennen, is het lezen van God & zijn demonen aangewezen literatuur.

Commentaren

Parenti blijft hoopvol: “Hoe sterker we het niet-kerkelijk denken en het democratisch activisme ontwikkelen, hoe efficiënter we een dam kunnen opwerpen tegen sektarische onverdraagzaamheid van de (vaak) door de staat gesteunde tirannie van reactionaire theocraten” ... “We moeten ons ook inzetten om 'het beste in ons' naar boven te halen en alle hens aan dek roepen om Gods demonen te verdrijven”.

Goed. Ken je tegenstrever. Om Gods demonen beter te leren kennen, is het lezen van God & zijn demonen aangewezen literatuur.

COMMENTAAR: Ik weet veel betere literatuur om betreffende dit onderwerp te raadplegen:
Ga naar: http://www.atheistischseculierepartij.nl/

Gepost door: FC van Dongen | 12-08-11

@FC van Dongen. Bedankt voor de link. Ik ben evenwel van mening dat het oprichten van een atheïstische partij in wezen niet zo goed idee is. (net zoals ik niet geen voorstander ben van andere religieus geïnspireerde partijen - cfr. christelijke, katholieke, protestantse, islamitische, enz...). Het huidige Belgische politieke bestel laat juist zien dat het seculiere humanistische gedachtegoed door een breed aantal partijen gedragen wordt (zowel van links naar rechts). Zelfs voor de netelige dossiers (euthanasie, abortus, ...) hebben de zogenaamd "christelijke" partijen niet al te veel speelruimte want een groot deel van hun achterban volgt toch de Roomse regelgeving niet meer. Politiek behelst een ruim werkveld van maatschappelijke vraagstukken die ruim buiten de "seculiere" doelstellingen vallen. Het valt dan duidelijk te lezen in het partijprogramma omtrent de economische zaken - men stelt zich in het 'midden' op, wat dat ook moge wezen.

Om het humanistisch seculiere gedachtegoed beter ingang te doen vinden is het m.i. beter te werken aan de dienstverlening. In België wordt goed aan gewerkt met het oprichten van Morele Dienstencentra (CMD Centrum Morele Dienstverlening, onlangs hernoemd naar Huis van de Mens Nu).
Deze centra zijn zeer succesvol in begeleiden van mensen bij plechtigheden (huwelijk, geboorte, afscheidsplechtigheid). In die zin wordt een alternatief gemaakt (voor het huwelijk spreken we soms van het altaarnatief :-)) voor de dienstverlening in de kerken. De meeste mensen blijven binnen een bepaalde confessie hangen, niet omwille van het geloof, maar veeleer vanuit de morele dienstverlening die geboden wordt. De reacties op het zeer persoonlijk karakter van de vrijzinnig-humanistische plechtigheden is zeer positief, vooral omdat er niet over god gesproken wordt maar wel omdat de focus op de mens zelf komt te liggen.

Gepost door: Vrijdenker | 13-08-11

Ik vind dergelijke literatuur totaal overbodig. Aantonen hoe God is of zou zijn is gewoon ridicuul omdat je dat enkel kan doen op basis wat mensen over God zeggen of hebben neergeschreven. Zijn bewijzen voor de goddelijke gebreken zijn dan ook waardeloos omdat ze refereren naar God en pas in de tweede plaats naar de mens. Enkel daar waar de menselijke fouten aangetoond worden in kerk, religie is zijn boek interessant maar door de veelvuldige verwijzingen naar God's fouten maakt de auteur zich, voor mij althans, hopeloos belachelijk en ik beschouw het enkel als een verkoopstruc. Ik vind het hoogtijd dat de positieve punten van religie een keer in de verf gezet worden, want dei zijn er ontegensprekelijk ook

Gepost door: Duvel | 14-08-11

FC Van Dongen.
Als je je religieuze medemens a priori al ziet als een tegenstrever vertrek je m.i. al meteen op het verkeerde spoor. Bovendien zijn 2 van de 4 basispunten die op je website vermeldt staan al bijzonder autoritair en fout: nl; alleen openbaar onderwijs i:s veel te ongenaunceerd en 1 wet die voor iedereen geld, dat is naïviteit in zijn zuiverste vorm

Gepost door: Duvel | 14-08-11

@Duvel. Je hebt gelijk dat er heel wat positieve aspecten aan religie of godsdienst vasthangen. Parenti vermeldt dat trouwen in zijn boek. Parenti wil vooral reageren tegen diegenen die de Bijbel letterlijk gaan interpreteren of zelfs gewoonweg naar hun hand gaan zetten. Dergelijke literatuur heeft wel zin omdat ze aantoont dat het beeld dat de mensen van God gemaakt hebben fout is (de verschillende godsdiensten hebben elk hun eigen beeld dat veelal met dat van de andere in conflict is). De geschiedenis wordt sterk gekleurd door misdaden en onrecht begaan "in naam van God". Het is goed dat facet te blijven belichten opdat de mensheid daaruit zou kunnen leren (hoop ik). Het probleem van het sektarisme duidt op het gevaar van een kritiekloze en volgzame godsdienstbeleving. Met je kritiek op atheïstische partij in Nederland ben ik het volledig met je eens.

Gepost door: Vrijdenker | 14-08-11

Het beeld dat de mensen van God gemaakt hebben ? Dat is het hem nu juist, dat beeld is waardeloos. Het zijn de mensen die goed of fout zijn. Of je nu handelt in naam van God, jezelf of tante Terry maakt niet uit. Het is je handeling die telt en waarop je beoordeelt zal worden door anderen. Je uitleg voor je handelen kan hoogstens dienen ter verduidelijking maar kan er m.i. nooit een rechtvaardiging van zijn. Dat er in het verleden en ook nu nog vele wandaden en misdaden gebeuren, ook in naam van God, weet ik maar al te goed en dat het zinvol is de mensen daar op te attenderen, helemaal met je eens. Helaas heeft het geen zin om ten strijde te trekken tegen God of God's ongelijk trachten te bewijzen of onzinnige tegenstellingen (die er inderdaad zijn)tussen verschillende religies of binnen één religie aan te tonen . Dat is echter wat Parenti toch deels tracht te doen, zeker in het eerste gedeelte van zijn boek. Parenti heeft natuurlijk wel gelijk over zijn vaststelling maar ik durf dan ook stellen dat er binnen zijn optiek evenveel te zeggen valt over pakweg het sprookje van de wolf en de zeven geitjes dan over het oude testament .
Een analyse maken van Gods en Allah’s gebreken en dat in één lijn ook doen met moeder theresa, de daila lama, de misbruiken in de kerk, ook al is er een band tussen het Opperwezen en deze laatsten, heeft geen zin omdat je iets metafyssich vergelijkt met iets reëel.
Wat wel zinvol is, is om mensen trachten te overtuigen dat zij het zijn die handelen en enkel zij daarvoor verantwoordelijk zijn t.a.v. anderen en dat God daar niets mee te maken heeft voor buitenstaanders/leken.
Van zodra je bij deze mensen God ter discussie brengt ben je verloren. Juist daardoor zal je niet meer in staat zijn hun intellect te laten overwegen om de zaken van uit een andere optiek trachten te bekijken, laat staan tot een ander inzicht te brengen. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin met een moslimfundamentalist en gesprek te beginnen over de onzinnigheid van zijn religie of over tegenstrijdigheden in of interpretaties van, de Koran. Je kan ze wel aanspreken over hun daden en de gevolgen daarvan want die kunnen wel ter discussie gesteld worden .
Gelukkig is dat voor de vele mensen heel duidelijk behalve voor diegene voor wie de boodschap echt bedoelt is. Zij blijven overtuigt van hun waarheid en grote gelijk namens God of wie of wat dan ook. Hun geloof in twijfel trekken sterkt hen enkel in hun overtuiging juist te handelen en daar stelt zich een dilemma namelijk hoe pak je zoiets op een humane en rechtvaardige manier aan. Hoe overtuig je mensen die in staat andersdenkenden te doden van hun foute handelswijze ? Niet door hun godsdienst of geloof in vraag te stellen.

Gepost door: Duvel | 14-08-11

u twijfelt aan het nut van een atheïstisch seculiere partij voor België. Hiervoor verwijst u naar de goed functionerende een morele dienstencentra. Dit zou volgens u een andere situatie scheppen dan in Nederland. Daarenboven stelt u dat de christelijke partijen niet langer zomaar hun wil kunnen opleggen. Ook dat klopt. Maar ik stel daartegenover dat de belangen van atheïsten, seculieren, humanisten, en andere goddelozen niet goed verdedigd worden, als ze al verdedigd worden, door de partijen die ons genegen zouden moeten zijn. Ik denk in de eerste plaats aan de socialistische en liberale partijen. Is het nodig te herinneren aan het staatsbezoek van Leterme en Van Rompuy aan de paus ter gelegenheid van een intern feestje voor een zaligverklaring of zoiets. Onbeschaamd stelden die heren dat België een exclusief katholiek land is, om van het gedachtegoed van ons vorstenhuis maar te zwijgen. zo stilletjes zitten ze niet in hun hoek te wenen. Maar hebt u ook het grote lawaai gehoord dat de socialistische en liberale partijen daarover maakten? Wellicht niet, want het was zeer stil op die flank. Ooit zijn er ideologische oorlogen tussen gelovigen en niet-gelovigen uitgevochten, schoolstrijd enzovoort. de seculiere partijen hebben daarin telkens veel moeten toegeven en wellicht leeft die vrees nog verder. Men heeft een heilige schrik voor de confrontatie. We zijn immers allen vrijzinnigen, nietwaar, en geen atheïsten. en ik zal u de lijst besparen van vrijzinnigen die vinden dat we meer naar de kerk moeten gaan, die lijst zou te lang zijn. De religieuze vrijzinnigheid rukt op? Nee, ik geloof niet dat de belangen van atheïsten en seculieren verdedigd worden door de socialistische en liberale partijen. Het staatsbelang, nietwaar? Alleen een atheïstisch seculiere partij zal die belangen verdedigen, en het is daarom helemaal niet verkeerd even naar het noorden te kijken waar men al begonnen is met de opbouw van een atheïstisch seculiere partij. Het is in ieder geval een discussie waard maar hogerhand heeft daar vooralsnog geen zin. Jammer.

Gepost door: Ivan Basyn | 18-08-11

@Ivan. Dat de idee van de seculiere staat door bovenvermelde partijen met de voeten getreden wordt, kan ik beamen. Men durft daar geen uitspraken over doen, want volgens hun electorale boekhouding is het innemen van een krachtig standpunt niet winstgevend genoeg. We mogen ook niet vergeten dat we uit een maatschappij komen waarin de christelijke zuil een zeer grote macht had. In bepaalde katholieke ziekenhuizen worden de andersdenkenden nog altijd een kruisbeeld in het strot geduwd. Goed, het in wezen het kenmerk van elke monotheïstische godsdienst om te andersdenkenden de duivel aan te doen. Ik geloof niet in de idee van een atheïstisch seculiere partij omdat enerzijds het bewaken en het bevorderen van het seculeringsproces een te nauwe idee is om een partijprogramma op uit te werken (het overgrote deel van de politieke keuzes en beslissingen heeft niet met secularisatie noch met christelijk of andere religieuze/filosofische overtuigingen te maken) en anderzijds dat idee toch door de andere partijen gedragen zou dienen te worden, gezien het eigenlijk een basisrecht is dat grosso modo in de UVRM gestipuleerd staat. Om de bevolking te sensibiliseren voor het nauwgezet toepassen en bewaken van de scheiding kerk en staat, zijn m.i. drukkingsgroepen beter geschikt dan een politieke partij. Het is in ieder geval een discussie waard. Wellicht kan jij de discussie openen met een pittig artikel in Zoeklicht?

Gepost door: Vrijdenker | 18-08-11

Vrijdenker:(het overgrote deel van de politieke keuzes en beslissingen heeft niet met secularisatie noch met christelijk of andere religieuze/filosofische overtuigingen te maken)

Nee; maar het heeft ook niets te maken met socialisme, christendom of liberalisme.

Ik bedoel: Als je politiek kunt bedrijven met socialisme als platform, liberalisme en religie, waarom zou je dan geen politiek kunnen bedrijven vanuit het secularisme ? Waarom zou voor de seculieren aleen een lobby-groep goed genoeg zijn ?

Gepost door: FC van Dongen | 18-08-11

Ik lees vandaag in de standaard dat bij rellen naar aanleiding van het pauselijk bezoek aan Spanje uit acht arrestaties en 11 gewonden zijn. Terwijl tienduizenden niet gelovige Spanjaarden op straat komen tegen dit pauselijk bezoek en hierbij brutaal aangepakt worden, vinden een aantal Belgische politici en hooggeplaatsten het nodig heden een bezoek te brengen aan deze christelijke propagandadagen. Dat we daar onze 10 bisschoppen terugvinden is normaal, ze zitten daar op hun plaats. Dat we daar de wandelende inquisitie Mieke van Hecke, opperhoofd van het christelijk onderwijs, terugvinden is ook normaal. Jaren geleden heeft ze gezworen geen choco meer tussen haar brood te leggen maar een ongelovige.
Maar de standaard weet ook te melden dat Pascal Smet, SP-A socialist en minister, vertrokken is om deze christelijke wereld jongeren dagen bij te wonen. Dat Leterme en Van Rompuy kwijlen om een bezoekje aan de paus te kunnen brengen is geweten. Pascal Smet wil blijkbaar in hun voetsporen treden.
Waarom ik dit schrijf? Omdat het het zoveelste bewijs is dat we ter verdediging van het atheïsme en secularisme niet op de klassieke zogenaamd seculiere partijen moeten rekenen. Het geval Smet toont duidelijk aan dat voor een bolletje in het stemhokje een pauselijk kruisje nog altijd belangrijker is dan de belangen van artiesten en seculieren. Wie zou nog durven beweren dat Pascal Smet de belangen van de seculieren verdedigt? En de rest van de SP-A?

Gepost door: Ivan Basyn | 19-08-11

oeps, niet herlezen ... en dan heb je met die spraakherkenning problemen. Voorlaatste lijn artiesten moet natuurlijk atheïsten zijn. De een kan ook de ander zijn, maar ik bedoelde alle atheïsten, niet alleen de artistieke.

Gepost door: Ivan Basyn | 19-08-11

Parenti heeft een boek geschreven voor de domme amerikaan die bv gelooft dat het heelal slechts 7000 oud is. Of hij zijn publiek ook bereikt is maar de vraag, cfr Harris, Hitchens, ..0 Maar als je de vertaling op de west-europese markt brengt, dan heb je een ander publiek en dan komt het boek inderdaad wat 'primitief missioniserend" * sorry * over.

Gepost door: Ivan Basyn | 19-08-11

De katholieke kerk kun je onderhand met een criminele organisatie vergelijken.
Hoeveel voorbeelden wil je ?
Uit welke eeuw ?
Hoeveel bewijzen wil je ?
Bewijzen van genocide, collaboreren met de Nazi's, kinderverkrachting en kindermoord, achterhouden van bewijsmateriaal, obstructie van de rechtsgang, witwassen van geld, enzovoorts, enzovoorts.

Hoe lang tolereren we deze criminele organisatie, die zichzelf een kerk noemt ?
Wanneer ruimen we het op ?

Gepost door: FC van Dongen | 20-08-11

@FC Dongen
U heeft natuurlijk gelijk. De kerk heeft , net zoals al de andere religies heel veel misdaden begaan. Maar het eeuwige geleuter daarover vooral in West Europa begint me de strot uit te komen.Waar de verantwoordelijken van de RK nog gestraft voor kunnen worden moet dat gebeuren. Echter,in plaats van energie te stoppen tegen de in verval zijnde RK kerk in Europa die ontegensprekelijk haar einde ziet naderen, stop je beter energie in een humaan alternatief. De misdaden die U in Uw reactie vermeld worden nog steeds op grote schaal door religieuze maar ook door niet religieuze organisaties uitgevoerd. Als U dan toch tegen dergelijke misdaden ten strijde wil trekken of beter nog, de kans ziet ze op te ruimen, doe dat dan.

Gepost door: Duvel | 20-08-11

Succes met je politieke partij Frans en maak je geen zorgen. Ik doe echt wel wat meer dan discusieren maar politieke partijen oprichten maakt geen deel uit van mijn bezigheden. Ik zou bovendien nooit op een partij stemmen omwille van haar ideologie, wel op basis van haar concrete programma.

Gepost door: Duvel | 20-08-11

Kom op Duvel; ons programma is tien keer zo concreet als dat van de socialisten (3 stuks), van de liberalen en van de religiante partijen.
Wat is er concreet aan socialisme ?
Wat is er concreet aan liberalisme ?
En wat is er concreet aan de zoon van god, die kon hardlopen over water ?

Qua concreetheid en duidelijkheid steekt ons programma met kop en schouder uit boven alle andere partijen.
Ook wat betreft "niet in Utopia" liggen, haalbaarheid dus, scoren we aanmerkelijk hoger dan de conventionele partijen.
Kijk maar een goed naar ons Primaire Programma en kijk maar eens goed naar ons Secundaire Programma.
En de tijdgeest hebben wij mee. Er komt steeds meer secularisme en steeds meer verzet tegen godsdienst. Zeker als de godsdienstigen allerlei voorrechten voor zichzelf blijven opeisen.
En doordat wij de tijdgeest mee hebben, is het met de ASP niet: Yes, we can, maar Yes, we will !

Gepost door: FC van Dongen | 20-08-11

@Duvel. Beste Duvel, je reacties vind ik zeker geen "zever in pakskes", integendeel ik stel je commentaren op prijs. Je stelt dat: "Hun geloof in twijfel trekken sterkt hen enkel in hun overtuiging juist te handelen en daar stelt zich een dilemma namelijk hoe pak je zoiets op een humane en rechtvaardige manier aan. Hoe overtuig je mensen die in staat andersdenkenden te doden van hun foute handelswijze ? Niet door hun godsdienst of geloof in vraag te stellen."

Met het antwoord op je vraag zijn waarschijnlijk al bibliotheken volgeschreven geworden. Eerst en vooral is deze discussie moeilijk omdat godsdiensten in de tijd zijn gaan evolueren. In de 17de eeuw kon slavernij nog voor de katholieke kerk, later niet meer. Ik denk dat de katholieke kerk nog steeds het beleven van seks als genot veroordeelt en dat seks volgens de katholieke leer enkel voor procreatie dient (ik vraag mij af hoeveel gelovigen zich daar aan houden?). Volgens de islam is slavernij toelaatbaar (een man mag maximum 4 vrouwen hebben, maar mag wel vrouwelijke slavinnen houden). In Zuid-Afrika veroordeelden de protestanten de apartheid niet - er werd verwezen naar de vervloeking van Cham - Genesis.

Een bijkomende moeilijkheid in deze discussie is het feit dat indien misdaden door gelovigen gepleegd worden, dat dan het argument gebruikt wordt, dat het geen "echte" gelovigen waren. Feit is wel dat 32 miljoen Duitse protestanten en 20 miljoen Duitse katholieken het nazi-regime steunden. Pius XII heeft het nazi-regime en Hitler nooit veroordeeld.

Een ander probleem in je vraagstelling zijn de woorden "wat is een foute handelswijze?". Dat is natuurlijk de hamvraag. Wat is er "fout"? De mensheid is daar al een tijdje mee bezig om dat te gaan definiëren. Een ding kunnen we in ieder geval stellen. Het is de mens zelf die dat gaat bepalen en er is tot nu toe nog geen enkele indicatie dat gelijk welke god daar iets over laten weten heeft. God en moraliteit hebben dus niets met elkaar te maken. Het is de mens zelf die deze regels bepaalt. Na WO2 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opgesteld. Ondertussen wordt duidelijk dat een bijkomende moraal wordt in verband met het leefmilieu en met de hypotheek die gelegd wordt voor toekomstige generaties. Het overbevolkingsprobleem wordt nog steeds netjes uit het debat gehouden (o.a. te wijten religieuze invloeden - godsdiensten hebben veel zieltjes nodig).

Er bestaat zoiets niet als een absolute, eeuwigdurende moraal. De omstandigheden veranderen continue waardoor nieuwe regels/wetten nodig worden - bvb. internet-moraal.

Ik kan je een interessant boek voorstellen die je vraag beter zal beantwoorden: "Dirk Verhofstadt in gesprek met Etienne Vermeersch. Een zoektocht naar waarheid". Ik vind het boek interessant omdat er groot aantal problemen aan bod komen en omdat Vermeersch, een ex-gelovige, nu atheïst, zeer goed "beide" kanten van de probleembenadering kent.

Gepost door: Vrijdenker | 21-08-11

Ik kan Vrijdenker wel bijvallen. Het volgende, over de katholieken maar ook over Verhofstadt, is geen prettige maar wel interessante kost:

Zoals er duidelijk lijnen lopen van het katholicisme van Rome naar het fascisme van Pavelic, Mussolini en Tiso, loopt er een nog duidelijkere lijn naar het fascisme en de terreur van Hitler en zijn nazis. Ook Hitler ging, net als Mussolini, in 1933 een overeenkomst met de katholieke kerk aan: Het zogenaamde Concordaat van Rome, wat erop neer kwam, dat de nazis het katholicisme zouden toestaan en in ruil zouden de katholieken geen samenwerking meer aangaan met liberalen en sociaal-democraten, maar met de nationaal-socialisten. Hitler kreeg de katholieken op een presenteerblaadje aangeboden. Passage 44 uit dit concordaat luidt:

"...De benoemingen van aartsbisschoppen, bisschoppen en dergelijken zullen niet eerder worden bekendgemaakt dan nadat de rijksstadhouder zich er naar behoren van vergewist heeft dat er geen bezwaren van algemeen politieke aard bestaan...."

De ratificatie van dit verdrag werd gevierd met een kerkdienst, waarin pater Marianus Vetter zijn dankbaarheid uitsprak voor de overeenkomst tussen de Führer en de heilige vader en hij merkte op, dat Hitler:

".... Alom bekend staat om zijn toewijding aan god en zijn zorg voor het Duitse volk...."

En ook kardinaal Faulhaber stak zijn enthousiasme over het concordaat niet onder kerkstoelen of banken. Toen Hermann Göring, de rechterhand van de Führer bij de paus in Rome op audiëntie was, vroeg de kardinaal aan Göring de volgende boodschap aan Hitler over te brengen: :

"....Als hoofd van het Duitse Rijk bent u voor ons het door god gevestigd gezag, de rechtmatige overheid, aan wie wij in geweten eerbied en gehoorzaamheid verschuldigd zijn....”

De SS, Hitlers gevreesde miltaire elite, bestond voor 25 % uit katholieken !
Toen Hitler Oostenrijk binnentrok, de Anschluss, juichde de kardinaal hem toe !
Van alle nazi kopstukken werd alleen Goebbels iets verweten, namelijk dat hij met een protestante vrouw was getrouwd ! De andere nazis waren volgens de katholieken keurige heren. Duitse soldaten hadden op hun koppel staan:

"....Gott sei mit uns...."

Ook stelden de katholieken zich 'symphatiek' op, toen Hitler jarig was: Alle kerken staken de vlag uit. In 1939 liepen de Duitse horden Polen met hun blitzkrieg onder de voet: De Duitse en de Oostenrijkse bisschoppen lieten alle kerkklokken luiden !
Doodstil daarentegen bleef het van katholieke zijde over de jodenvergassingen en de terreur tegen iedereen, die anders dacht dan de fascisten. Paus Pius XII nam, zodra hij tot paus was gekozen, eerst de maatregel van zijn voorganger terug, waarin rascisme verboden werd, en hij tekende een verklaring van de Geallieerden, waarin de uitroeïing van de joden werd veroordeeld, niet ! Nooit gaf deze paus aan zijn bisschoppen zelfs maar richtlijnen, over hoe ze zich moesten opstellen tegen de jodenvernietiging. Nooit heeft deze paus iets van zich laten horen over de concentratiekampen, terwijl de meesten al lang voor de oorlog bekend waren. Want er werd openlijk in de pers over geschreven. Verhofstadt noemt hem in zijn Pius XII en de Vernietiging van de Joden de 'zwijgpaus'. Deze zelfde paus schaarde zich achter de uitspraak van een Pools kardinaal, die opmerkte:

"....De pogroms worden tot op zekere hoogte door de joden zelf veroorzaakt...."

Ronduit enthousiast was het vaticaan over operatie Barbarossa, Hitlers inval in Rusland. De veldtocht werd beschreven als een van god gezonden kruistocht tegen het atheïstische bolsjewisme van Stalin. De gedachten van Pius XII moeten zeker bij de soldaten aan het front zijn geweest, want toen een journalist van L' Osservatore Romano, de officiële krant van het vaticaan, hem vroeg, waarom hij niet had geprotesteerd tegen de vernietiging van 6 miljoen joden, zigeuners en homofielen, antwoordde de paus:

"....Lieve vriend, vergeet niet, dat er in het Duitse leger miljoenen katholieken zijn. Moet ik hen in een gewetensconflict brengen....?"

Na de oorlog was het, ook in het geval van de nazis, de katholieke kerk, die de helpende hand bood bij allerlei ontsnappingroutes voor vluchtende fascisten. Het waren vooral katholieke landen waar de nazis welkom waren: Diverse Zuid-Amerikaanse landen, Italïë en Spanje.
Bisschop Hudal prees zich na 1945 gelukkig met het feit, dat hij een aantal oorlogsmisdadigers had helpen ontkomen. In 1948 verzocht de paus, nog steeds Pius XII, met alle bisschoppen aan de Amerikaanse president Harry Truman, om de overgebleven oorlogsmisdadigers niet meer te berechten. Een hoge Duitse kerkprelaat, ene kardinaal Von Galen, verklaarde zich tegen de Neurenberger processen, omdat die gericht zouden zijn op de 'ondermijning van het Duitse volk'.
En ook de huidige paus, nota bene een Duitser, zwijgt als het graf over de medewerking, die de katholieke kerk gaf aan de grootste misdaad aller tijden: Voor het eerst in de geschiedenis werd er genocide gepleegd op industriële schaal, wat de verklaring is voor het feit, dat er zoveel zijn omgekomen. Als een regering zes miljoen mensen vermoordt, dan is niet alleen de criminaliteit niet te overzien, maar de logistiek is natuurlijk ook enorm. Nooit werd er zoveel techniek gebruikt om zoveel mensen om te brengen. En de katholieke kerk....?
Ze stond erbij, en ze keek ernaar.

Verhofstadt concludeert in genoemd boek, dat hoe katholieker het land was, des te wreder de vervolgingen. En hij noemt niet alleen Pavelic, Mussolini, Tiso en Hitler, maar ook de gezamenlijk katholiek-fascistische terreur in Polen, Hongarije en Litouwen. Overal in Europa, waar zich in het Interbellum en tijdens de Tweede Wereldoorlog fascisme voordeed, stonden de katholieken voorop. En meestal waren ze wreder dan de nazis zelf, net als tijdens de Middeleeuwen en de Reformatie. Verhofstadt merkt op:

"....Het instituut kerk, zoals het zich vòòr, tijdens en na de tweede wereldoorlog gedroeg, was een incarnatie van de duivel – om het met katholiek-theologisch gezwets te verwoorden...."

Als je naar de aantallen moorden kijkt: 6 miljoen joden en nog tientallen andere miljoenen dissidenten, dan komt bij vrijwel iedereen de vraag op, hoe het zover heeft kunnen komen. Het lijkt een rhetorische vraag; toch is er wel een antwoord op te geven: Religie !
Verhofstadt merkte al op: de protestanten, met name de lutheranen, deden net zo hard mee. Er was natuurlijk al vanaf Augustinus een degelijke bodem gelegd voor anti-semitisme vanuit het katholicisme. We hebben kennis gemaakt met Luthers ideëen over joden, die aan duidelijkheid niets te wensen over laten. Als derde golf joden-haat kwamen daar de fascisten overheen. Drie stromingen kwamen ruwweg vanaf 1930 tot 1945 in één Duitse bedding terecht. Dat is de verklaring voor de omvang van de holocaust ! Het anti-semitisme is door de katholieken uitgevonden, door de protestanten verbeterd en door de nazis op industriële schaal toegepast.

Was Hitler een atheïst of een christen ? Die vraag is vaak gesteld. Als hij een atheïst was, dan was hij, net als veel andere nazis, duidelijk een religante atheïst. De nazis waren in ieder geval een samenraapsel van religiante atheïsten en vooral katholieken.

Frans van Dongen
(voorzitter Atheïstisch Seculiere Partij)

Gepost door: FC van Dongen | 21-08-11

Voor de liefhebbers: Ik heb dergelijke verhalen over de protestanten, over de islamieten, over de joden, de hindoes, de boedhisten, de socialisten en de communisten.
Over de atheïsten kon ik weinig vinden.

Frans van Dongen
(voorzitter Atheïstisch Seculiere Partij)

Gepost door: FC van Dongen | 21-08-11

Met het gevaar off-topic te raken, maar verwikkelingen van katholieke kerk met de slachtpartijen van Jasenovac (ex Joegoslavië) zijn lezenswaardig (Cfr. Jasenovac. Het Joegoslavische Auschwitz en het Vaticaan. Auteur Vladimir Dedijer ISBN 90 6445 770 0). Priesters stonden aan het hoofd van de systematische vervolging. Ze dwongen soms hele dorpen zich te bekeren, alvorens ze af te slachten. Aartsbisschop Stepanic, de geestelijke raadsman van het regime, stond op de rol voor de zaligverklaringen. In het kamp werden meer dan 200000 mensen, overwegend orthodoxe Serviërs, maar ook partizanen, joden en zigeuners gedood.Het boek bevat gruwelijke foto's.

Nog een opmerkelijk feit (Parenti). In 1949 excommuniceerde paus Piux XII iedereen die lid was van een communistische partij, waar ook ter wereld. Adolf Hitler en alle andere nazi-kopstukken werden nooit geëxcommuniceerd.

Om op de vraag van Duvel terug te keren. Er bestaat ook nog zoiets als een voorbeeld-functie. Als de leiders van een godsdienst al niet het goede voorbeeld kunnen (en willen) geven, verwacht je dan dat de gelovigen het "goede" voorbeeld zullen geven?

Gepost door: Vrijdenker | 21-08-11

@Vrijdenker(dank voor je reactie) en Frans
Allemaal juist en goed om te weten maar hoofdzaak blijft:zorg voor een beter (zo moeilijk kan dat niet zijn ?) humaan alternatief. Ok, een politieke partij oprichten is een stap in de richting maar ik weet nog niet of dat een goede stap is. Mij heb je alvast niet overtuigt.
Wat betreft de voorbeeldfdunctie, die bestaat heel zeker en ik denk dat er nog maar een klein aantal Europese gelovigen zijn die de paus en de hele rooms katholieke hiearchie als een voorbeeld zien. De status van de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders is hier al heel fel geslonken en maar goed ook. Kerken en kloosters komen hier leeg te staan.Het is nu de moment in West Europa om aan een goed alternatief te werken en ja , het kind niet met het badwater weg te gooien.Want je kan het draaien en keren zoals je wil "de mensen" hebben een alternbatief nodig. Een gouden kans voor de humanisten.

Gepost door: Duvel | 21-08-11

DUVEL: Mij heb je alvast niet overtuigt.
FC: Als ik je niet overtuig, ok. Alle respect.
Maar je zegt ook:

DUVEL: Wat betreft de voorbeeldfdunctie, die bestaat heel zeker en ik denk dat er nog maar een klein aantal Europese gelovigen zijn die de paus en de hele rooms katholieke hiearchie als een voorbeeld zien. De status van de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders is hier al heel fel geslonken en maar goed ook. Kerken en kloosters komen hier leeg te staan.Het is nu de moment in West Europa om aan een goed alternatief te werken en ja , het kind niet met het badwater weg te gooien.Want je kan het draaien en keren zoals je wil "de mensen" hebben een alternatief nodig. Een gouden kans voor de humanisten.
FC: Vooral met het laatste heb je gelijk; maar geloof je zelf ook niet, dat je dan niet onder een flink stuk politiek uit komt ?

Wist je, dat er in Nederland niet minder dan 60 wetten anders zijn voor gelovigen als voor niet-gelovigen ?

Kerken hoeven geen OZB te betalen.
Christenen kunnen christelijke Radio en TV uitzendingen verzorgen op kosten van het seculiere gedeelte van de bevolking.
In het onderwijs zijn ze bevoorrecht en zwaar gesubsidieerd.
Atheïsten "mogen" twaalf maal per jaar op zondag winkelen.
Islamieten en joden mogen martelen bij het slachten en "de rest" moet zich wel aan de regels houden.
Enzovoorts, enzovoorts.
ZIE: http://www.atheistischseculierepartij.nl/extra/RELIGIANTE_WETTEN.pdf

De scheiding tussen Kerk en Staat is in Nederland zo lek als een mandje.
Als je naar de invloed van gelovigen op politiek en wetgeving kijkt (regering en oppositie), dan kun je zien, dat het tijd wordt voor een nieuwe politiek, die van Nederland een volkomen seculier land maakt.

1 Volledige scheiding van Religie en Staat.
2 Alleen openbaar onderwijs.
3 Er is maar één wet en die geldt voor iedereen, dus geen aparte wetten voor welke religies dan ook.
4 Religie blijft gerespecteerd in de privésfeer.


ATHEISTISCH SECULIERE PARTIJ

-een partij met rede-

Gepost door: FC van Dongen | 22-08-11

De commentaren zijn gesloten.