26-03-06

Elkaar de duivel aan doen

In De Morgen van 25 maart 2006 ("Religieus front tegen uitbreiding euthanasiewet") voeren kardinaal Danneels (generaal van de christelijke milities in België) en Hacer Düzgün, de Limburgse vicevoorzitster van de Moslimexecutieve een gezamenlijk nummertje op. Danneels stelt vast dat het ethisch reveil, het terug in de pas laten lopen van zijn gelovigen, op zich laat wachten en hoopt door een bondgenootschap met andere absolute gedachten, dat zijn filosofie door deze force de frappe een graantje aan belang kan meepikken. De protestanten weigeren vooralsnog in deze coalitie op te stappen omdat volgens voorzitter Guy Liagre van de Verenigde Protestantse Kerk in België de tekst te doctrinair is opgesteld en protestanten zich traditioneel tegen 'absolute" standpunten verzetten.

De protestanten hebben met deze stelling de zielenherder van de katholieke schapen stevig in het kruis gepakt. Stevig binnensmonds vloekend zal deze hoeder van de katholieke zaligheid, luidkeels roepende "Heer, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen" zich prompt voor een kruis gegooid hebben om de komst van één of andere verdorven geest af te roepen die die protestantse dwarsliggers op andere ideeën zou moeten brengen.

Het religieus front wil zich tegen het wetvoorstel om euthanasie mogelijk te maken bij patiënten met dementie verzetten. Danneels vindt zijn inspiratie in één van bepalingen van de tien geboden: "Gij zult niet doden". De geschiedenis en de actualiteit zijn evenwel een prachtige illustratie hoe bedoelde geboden op diverse manieren gelezen kunnen worden om gelijk welk doel te verrechtvaardigen. Er werden reeds miljoenen mensen gedood op basis van deze tien geboden en dagelijks verkommeren mensen omwille van deze achterhaalde regels. De doos van Pandora heeft vele gezichten en de tien geboden zijn er blijkbaar ééntje van. Het toont ook aan hoeverre intelligentie en wijsheid van elkaar staan. Als intelligente mensen een complex gestructureerde maatschappij eenvoudige leefregels wil opleggen die indertijd door enkele primitieve, nomadische stammen ontwikkeld werden, dan kan bezwaarlijk als "wijs" bestempeld worden. Wie absolute ideeën wil koesteren, zal ook hun lijkengeur moeten kunnen verdragen.

Dat Danneels en zijn moslima hun volgelingen allerhande geboden en bepalingen willen opleggen en dat zolang deze gelovigen dat uit vrije wil blijven accepteren, deert mij, als vrijzinnig humanist niet. Dat het religieus front zijn geboden en bepalingen door middel van een wettelijk kader aan de ganse bevolking wil opleggen, sterkt het adagium, dat er goden zijn om de anderen de duivel aan toe doen.

12:03 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-03-06

Bezettingsleger

Abdul Rahman, een Afghaanse man, staat terecht in Kaboel omdat hij zich bekeerde tot het christendom. Een rechter verklaarde aan de BBC dat het een misdaad is, zich naar het christendom te bekeren. “Omdat de islam een religie is van verdraagzaamheid, zullen we hem uitnodigen om zijn bekering te herzien”, verklaarde de rechter nog. Volgens de shariawetgeving riskeert deze man de doodstraf.

Dit fnuiken van het fundamentele recht op een vrije meningsuiting wordt mogelijk gemaakt doordat de godsdienst zich gaat inmengen met de wereldse dingen. We kennen dat beter onder de noemer dat er geen scheiding tussen Kerk (in dit geval Moskee) en Staat is. Alhoewel dat een betrachting van iedere staat zou dienen te zijn, is dit principe zelfs in onze samenleving, in Vlaanderen m.a.w., verre van gerealiseerd. Wij blijven vooral nog altijd schatplichtig aan de katholieke kerk. Leze de verslagen van de gemeenteraden er op na en je stelt vast dat de zogenaamde "kerkfabriek" er met een pak van onze centen vandoor gaat. Waarom hun almachtige god zou hulpbehoeftig is (of zo gulzig, liever gezegd), daar zwijgen de gelovigen het liefst over. We zwijgen dan nog over de indirecte financiering van diverse katholieke instituten.

Een ander voorbeeld is de financiering van het godsdienstonderricht in het onderwijs. In het Gemeenschapsonderwijs mag men kiezen welke indoctrinatie men wil volgen (Rooms-katholiek, protestant, joods, ...). In het "vrij" onderwijs wordt de Rooms-katholieke hersenspoeling zelfs verplicht. Het opleggen van een cursus veralgemeende zedenleer, noem het eventueel burgerzin, zou in de goegemeente alhier een ware revolte betekenen. De gemeenschap wordt verplicht bepaalde filosofische overtuigingen te gaan begunstigen. Dat is geen vrijheid van filosofische overtuiging. Het is interessanter er ééntje aan te kleven, die door de Staat gesubsidieerd wordt. De pionnen van het Vaticaan hebben in deze contreien nog altijd aardig een vinger in de pap. Gezien de maatschappij schatplichtig gemaakt wordt aan deze kerk, kunnen we spreken dat onze streken door het Vaticaans leger bezet gehouden worden. Hun soldaten (priesters) wegjagen is moeilijk, gezien het merendeel van onze jeugd nog dagelijks door hen geïndoctrineerd wordt.

20:09 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-03-06

Scheppingsverhaal

Deze wereld laat ons, mensen, een continue creëren (scheppen) zien. Het samenspel van verschillende “onderdelen” schept het complexere (samengestelde) nieuwe. Het geheel is meer dan de rekenkundige som van zijn onderdelen. Dit laat zich eenvoudig illustreren als het volgt: Men beeldt zich een oneindig heelal in, waarin zich een massieve bol bevindt. Een eenzame situatie, waarover niet veel te vertellen valt. Als we nu een tweede bol in bedoeld heelal plaatsen, dan krijgt dat heelal niet enkel een bijkomende bol, maar ontstaan er een aantal relaties tussen beiden (bvb. hun onderlinge afstand, oefenen krachten op elkaar uit, bewegen naar elkaar toe of van elkaar weg, enz…). Er worden nieuwe eigenschappen geschapen. Er ontstaan nieuwe dingen, die niet uit de samenstellende delen af te leiden zijn. De begrippen afstand, snelheid zitten niet vervat in beide elementaire bollen.

Doordat het geheel meer is dan zijn onderdelen, creëert deze wereld zich continue uit zichzelf. Uit het oerdinges (het niets!) ontstonden tijd, materie, energie. Ik vermijd hier het woord "oerknal", ten eerste omdat er bij gebrek aan lucht niets geknald kon hebben en ten tweede (hoofdreden) omdat deze fase m.i. een totaal verkeerde weergave van de "feiten" is. Na verloop van tijd werden deeltjes gesmeed, die op hun beurt atomen en moleculen vormden. Uit het samenstellen van elementaire deeltjes ontstaan complexere structuren met eigenschappen en relaties die niet uit de elementaire deeltjes afgeleid konden worden. Op een bepaald ogenblik werden klonters moleculen zodanig gegroepeerd dat de organisatie zichzelf begon te organiseren (reproduceren). In een steeds sneller tempo werden de organisatiestructuren complexer en complexer, zodanig zelfs, dat er zelfbewustzijn geschapen werd. Mensen scheppen nieuwe dingen, zoals bvb. ethisch handelen. Het begrip ethisch handelen zit niet in de samenstellende delen vervat en kan bijgevolg slechts door mensen ontwikkeld worden.

Onze wereld kenmerkt zich blijkbaar door een continue creëren uit zichzelf. Waarheen deze ontwikkelingen naartoe evolueren, kunnen we niet te weten komen, gezien de nieuwe eigenschappen niet in hun samenstellende delen vervat zitten. Deze wereld gedraagt zich als een baron Von Münchhausen. Deze wereld trekt zichzelf aan de haren om zich uit het moeras te wrikken. Deze wereld schept zichzelf. Dat is trouwens ook het kenmerk van alle goden (leze hersenspinsels) en hun profeten. Ze hebben zichzelf geschapen!

11:19 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-03-06

Reclame : Zeep HumBod Een ecologisch en mensvriendelijk product !!

Dames en Heren,

Laten we, heel eventjes maar, ons geweten spreken ! Het is een rauwe realiteit, maar om de 2 seconden verhongert er een kind ! De tijd tikt echter verder en zo komt het dat 30 * 60 * 24 = 43200, pak ruwweg 43.000 kinderen per dag van honger omkomen. Op weekbasis verhongeren er 280.000 kinderen, op maandbasis 1,2 miljoen ! Dit kan zo niet verder! Op dergelijke manier krijgt Moeder Natuur 1,2 miljoen kinderen per maand te verteren! Moeder Natuur is er ziek van! Kunnen wij dat voor onszelf en voor onze kinderen verantwoorden? Neen, NATUUR-LIJK niet!

Daarom heeft het Forum Ecologisch en Ethisch Produceren in de hongergebieden ruime investeringen gedaan. Dagelijks zorgen enkele tientallen arbeiders voor het transport van de duizenden kinderlijkjes naar onze hoogtechnologische installaties. Daar wordt deze waardevolle, biologische grondstof omgevormd naar onze zeep HumBod (Met 100 % biologisch-garantie kenmerk !).

Dames en Heren,

Aanschouw deze weldaad van de ondernemingspolitiek van de vrije wereldhandel-economie ! Wij ontsluiten voor jullie dit onuitputtelijk 100% biologisch grondstoffen-reservoir ! Dank zij de steun van de Heilige Kerk mogen we zelfs een gestage groei in deze grondstoffenlijn verwachten ! Wees dus ook onze beursgang indachtig. Wij helpen een zwaar milieuprobleem uit de wereld ! Wij helpen enkele tientallen mensen uit de Derde Wereld aan werk ! De kapitalistische economie is een toonbeeld van mens- en milieuvriendelijkheid geworden !

Koop nu Zeep HumBod,

De natuur en de mensheid vaart er wel bij !

13:15 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |